Wednesday, September 7, 2022

Saint Nicholas basilica church - Bari, Italy

 Η Βασιλική του Αγίου Νικολάου στο Μπάρι της Ιταλίας 

With a gorgeous old town, bustling traditional harbour and Italy’s best beaches nearby, the Italian port city of Bari is well worth a visit.
Με μια πανέμορφη παλιά πόλη, πολύβουο παραδοσιακό λιμάνι και τις καλύτερες παραλίες της Ιταλίας σε κοντινή απόσταση, το ιταλικό λιμάνι του Μπάρι αξίζει μια επίσκεψη.
Extraordinary journey in Calabria and Sicily – Italy (August 2022) organised by the Greek Civilization Institute and the Cyprus Travel Writers & Journalists Society.
Μια ξεχωριστή εκδρομή στην Καλαβρία και Σικελία της Ιταλίας (Αύγουστος 2022) οργανωμένη από το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Συγγραφέων & Δημοσιογράφων Τουρισμού.
Bari itself known in antiquity as Barium, was a harbour. The city had strong Greek influences before the Roman era.
Το Μπάρι γνωστό στην αρχαιότητα ως Βάριο, ήταν λιμάνι. Η πόλη δέχτηκε έντονες ελληνικές επιρροές πριν από τη ρωμαϊκή εποχή.
Its harbour, mentioned as early as 181 BC, was probably the principal one of the districts in ancient times, as it is at present, and was the centre of a fishery.
Το λιμάνι του Μπάρι που αναφέρεται ήδη από το 181 π.Χ. ήταν πιθανώς η κύρια συνοικία στην αρχαιότητα, όπως είναι σήμερα και ήταν το κέντρο αλιείας.
Bari's signature basilica was one of the first Norman churches to be built in southern Italy, and is a splendid example of Pugliese-Romanesque architecture.
Η χαρακτηριστική βασιλική του Μπάρι ήταν μια από τις πρώτες νορμανδικές εκκλησίες που χτίστηκαν στη νότια Ιταλία και είναι ένα υπέροχο παράδειγμα Pugliese-Romanesque αρχιτεκτονικής. 

The Basilica of Pilgrims and visitors on the steps of the great, holy church of Agios Nikolaos. is a church in Bari, Southern Italy that holds wide religious significance throughout Europe and the Christian world.
Η Βασιλική του Αγίου Νικολάου στο Μπάρι της Ιταλίας είναι μεσαιωνικός χριστιανικός ναός με μεγάλη θρησκευτική σημασία για τον χριστιανικό κόσμο. 
Built over the original Byzantine church, the 12th- to 13th-century Romanesque cathedral, dedicated to San Sabino, is technically Bari's most important church, although its fame pales alongside Saint Nichola.
Χτισμένος πάνω από την αρχική βυζαντινή εκκλησία, ο ρωμανικός καθεδρικός ναός του 12ου έως του 13ου αιώνα, είναι αφιερωμένος στον Saint Sabino, είναι τεχνικά η πιο σημαντική εκκλησία του Μπάρι, αν και η φήμη του ωχριά δίπλα στον Άγιο Νικόλα.
The basilica is an important pilgrimage destination both for Roman Catholics and Orthodox Christians.
Η βασιλική είναι ένας σημαντικός τόπος προσκυνήματος τόσο για τους Ρωμαιοκαθολικούς όσο και για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς της Ευρώπης.
 
Above, the interior is huge and simple with a gilded 17th-century wooden ceiling. The magnificent 13th-century ciborium over the altar is Puglia's oldest.
Πάνω, το εσωτερικό είναι τεράστιο και απλό με μια επιχρυσωμένη ξύλινη οροφή του 17ου αιώνα. Το υπέροχο ciborium του 13ου αιώνα πάνω από το βωμό είναι το παλαιότερο της Απουλίας.
The basilica was built between 1087 and 1197, during the Italo-Norman domination of Apulia, the area previously occupied by the Byzantine Catapan of which Bari was the seat.
Η βασιλική ανεγέρθηκε μεταξύ του 1087 και του 1197, κατά τη διάρκεια της ιταλονορμανδικής κυριαρχίας στην Απουλία, σε έδαφος όπου κυριαρχούσαν ακόμα ο βυζαντινός πολιτισμός και παράδοση, καθώς μέχρι δύο δεκαετίες νωρίτερα ανήκε στο Κατεπανάτο της Ιταλίας, του οποίου έδρα ήταν ακριβώς το Μπάρι (Βάριον).
The main church was built in ten years, but it wasn't until the middle of the 12th century that the imposing and majestic Basilica di San Nicola was complete. It is a particularly fine example of Romanesque architecture and served as a prototype for many other churches and cathedrals.
Η κύρια εκκλησία χτίστηκε σε δέκα χρόνια, αλλά μόλις στα μέσα του 12ου αιώνα ολοκληρώθηκε η επιβλητική και μεγαλοπρεπής Βασιλική του Αγίου Νικολάου. Είναι ένα ιδιαίτερα εξαιρετικό δείγμα ρωμανικής αρχιτεκτονικής και χρησίμευσε ως πρωτότυπο για πολλές άλλες εκκλησίες και καθεδρικούς ναούς.
The church left entrance. A very beautiful building with stunning architectural features.
Η αριστερή είσοδος της εκκλησίας. Όμορφο κτίριο με εκπληκτική αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά.
The crypt has 26 columns in the Byzantine and Roman style, and houses the remains of Saint Nicholas.
Η κρύπτη έχει 26 κίονες σε βυζαντινό και ρωμανικό ρυθμό, και στεγάζει τα λείψανα του Αγίου Νικολάου.
Pilgrims and visitors on the steps of the great, holy church of Saint Nicholas.
Προσκυνητές και επισκέπτες στα σκαλιά του μεγάλου, ιερού ναού του Αγίου Νικολάου.
Xenis Xenofontos, president of Greek Civilization Institute, in the yard of the holy church and the statue of Saint Nicholas.
Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού, Ξένης Ξενοφώντος στον περίβολο του ιερού ναού και το άγαλμα του Αγίου Νικολάου.

The church has a rather square appearance, seemingly more suited to a castle than to a church. This impression is strengthened by the presence of two low massive towers framing the façade. It was indeed used several times as castle during its history.
Η εκκλησία έχει μάλλον τετράγωνη εμφάνιση, φαινομενικά ταιριάζει περισσότερο σε κάστρο παρά σε εκκλησία. Αυτή η εντύπωση ενισχύεται από την παρουσία δύο χαμηλών ογκωδών πύργων που πλαισιώνουν την πρόσοψη. Χρησιμοποιήθηκε πράγματι πολλές φορές ως κάστρο κατά τη διάρκεια της ιστορίας του.
Beautiful young people on the stairs of the church complete the beauty of the place.
Όμορφες παρουσίες νέων στα σκαλοπάτια της εκκλησίας συμπληρώνουν την ομορφιά του χώρου.
Popi and Phivos Nicolaides in a commemorative photo of the wonderful visit to the beautiful church.
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης σε αναμνηστική φωτογραφία από την υπέροχη επίσκεψη στην ωραία εκκλησία.
Its foundation is related to the recovery of some of the relics of Saint Nicholas from the saint's original shrine in Myra, in what is now Turkey. When Myra passed into the hands of the Saracens, some saw it as an opportunity to move the saint's relics to a safer location.
Η θεμελίωση του ναού οφείλεται στην ανάκτηση μέρος του ιερού λειψάνου του Αγίου Νικολάου από το αρχικό ιερό του στα Μύρα της Μικράς Ασίας. Μετά την κατάκτηση των Μύρων από τους Σελτζούκους Τούρκους, το λείψανο αποφασίσθηκε να μεταφερθεί σε ασφαλέστερο μέρος.
Vasiliki Vourda, Xenis Xenofontos and Voula Papadopoulouf feeling good and enjoy the atmosphere.
Η Βασιλική Βούρδα, Ξενής Ξενοφώντος και Βούλα Παπαδοπούλου νιώθουν ωραία και απολαμβάνουν την ατμόσφαιρα.
Partial view of the city of Bari near the harbour.
Μερική άποψη της πόλης του Μπάρι κοντά στο λιμάνι.
For the commemoration of the tragedy. The death of young (only 16) Michele Fazio, an innocent victim of the mafia, killed by mistake on the evening of 12 July 2001 during an ambush on his way home to Bari Vecchia.
Για ανάμνηση της τραγωδίας. Ο θάνατος του νεαρού (μόλις 16 ετών) Michele Fazio, ενός αθώου θύματος της μαφίας, που σκοτώθηκε κατά λάθος το βράδυ της 12ης Ιουλίου 2001 κατά τη διάρκεια ενέδρας καθώς επέστρεφε στο σπίτι του στο Bari Vecchia.
Eleni Salata, Popi Nicolaides Maria Erotokritou strolling in the streets of Bari and enjoy the beauties and the spirit of the city.
Η Έλενα Σαλάτα, Πόπη Νικολαΐδου και Μαρία Ερωτοκρίτου περιδιαβάζοντας στους δρόμους του Μπάρι, απολαμβάνουν τις ομορφιές και το πνεύμα της πόλης.
Getting lost in the narrow streets of this ancient neighbourhood takes you back in time to medieval Bari.
Το να χαθείς στα στενά σοκάκια αυτής της παλιάς γειτονιάς 
στο μεσαιωνικό Μπάρι, ταξιδεύεις πίσω στο χρόνο. 
Walking around the narrow streets full of cozy shops of the beautiful old part of the city.
Περπατώντας στα στενά δρομάκια με ωραία μικρά κατστήματα, του πανέμορφου παλιού τμήματος της πόλης με μικρά καταστήματα. 

The groom arrives on a ceremonial white “horse” escorted by all his friends and family.
Ο γαμπρός φτάνει με ένα τελετουργικό λευκό «άλογο» συνοδευόμενο από όλους τους φίλους και την οικογένειά του.
The groom with his best man wait for the bride and her bridesmaids outside the church.
Ο γαμπρός με τον κουμπάρο περιμένουν τη νύφη και τα παρανυφάκια της έξω από την εκκλησία.
Yianna Frantzis, Popi Nicolaides and Lygia Malioti feeling enthusiastic by the unexpected wedding event in process!
Η Γιάννα Φραντζή, Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη νιώθοουν ενθουσιασμένες από το απροσδόκητο γαμήλιο γεγονός σε εξέλιξη!
This is a very nice place to spend some time. You can get everything from jewelry to textiles (homemade) and art, antique shops.
Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μέρος για να περάσετε λίγο χρόνο. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα πάντα, από κοσμήματα μέχρι υφάσματα (σπιτικά) και έργα τέχνης. 
Lygia Malioti, Popi Nicolaides & Yianna Frantzi posing for the best picture.
Η Λυγία Μαλιώτη, Πόπη Νικολαΐδου & Γιάννα Φραντζή ποζάρουν για την καλύτερη φωτογραφία.
Go around some of the narrow streets and get lost - the neighbourhood is small enough that you will eventually find your way back!
Περπατείστε μερικά από τα στενά δρομάκια και χαθείτε - η γειτονια είναι αρκετά μικρή που τελικά θα βρείτε το δρόμο της επιστροφής!
Gorgeous Maria Aristotelous affected by the presence of the super sport car tries for artistique poses
Η πανέμορφη Μαρία Αριστοτέλους επηρεασμένη από την παρουσία του σούπερ σπορ αυτοκινήτου προσπαθεί για καλλιτεχνικές πόζες.

An adventure travel through the streets of Italy and the trip goes on.
Μια περιπέτεια στους δρόμους της Ιταλίας και το ταξίδι συνεχίζεται.


No comments: