Tuesday, September 20, 2022

The Natioanal Archaelogical Museum of Reggio, Calabria - Italy

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρηγίου στην Καλαβρία, της Ιταλίας
The National Archaeological Museum of Reggio Calabria, Italy is recognized as among the most prestigious archaeological museums in Italy.
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρηγίου στην Καλαβρία, της Ιταλίας αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο διάσημα αρχαιολογικά μουσεία στην Ιταλία.
The National Archaeological Museum was born from the merger of the State Museum with the Museum of Reggio Calabria. The latter was inaugurated on June 18th, 1882, to guard the numerous archaeological collection from sites in Magna Graecia.
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο γεννήθηκε από τη συγχώνευση του Κρατικού Μουσείου με το Μουσείο του Ρηγίου. Το τελευταίο εγκαινιάστηκε στις 18 Ιουνίου 1882 για να φυλάξει τα πολυάριθμα αρχαιολογικά ευρήματα που βρέθηκαν από διάφορες τοποθεσίες της Μεγάλης Ελλάδας.
Inside this museum, you can find a huge collection of artefacts and relics from the surrounding region dating as far back as ancient Greek times.
Μέσα σε αυτό το μουσείο, μπορείτε να βρείτε μια τεράστια συλλογή αντικειμένων και κειμηλίων από τη γύρω περιοχή που χρονολογούνται από τους αρχαίους ελληνικούς χρόνους.
Discover one of Italy’s finest museums, whose collection includes everything from Paleolithic cave paintings to Bronze Age tools to painted ceramics from Magna Graecia, as well as the museum’s most famous exhibit, the Riace Bronzes.
Ανακαλύψτε ένα από τα ωραιότερα μουσεία της Ιταλίας, η συλλογή του οποίου περιλαμβάνει τα πάντα, από παλαιολιθικούς πίνακες σπηλαίων έως εργαλεία της Εποχής του Χαλκού έως ζωγραφισμένα κεραμικά από τη Μεγάλη Ελλάδα, καθώς και το πιο διάσημο έκθεμα του μουσείου, τα χάλκινα αγάλματα του Ριάτσε (ή Πολεμιστές του Ριάτσε).
bronze masterpiece of the fifth century BC. (Photo: Lygia Malioti, Yianna Frantzi and Popi Nicolaides observe in awe and admiration at this masterpiece of ancient Greek sculptural art).
Ένα αριστουργήμα, το μπρούντζιν έργο του πέμπτου αιώνα π.Χ. (Στη φωτογραφία: Λυγία Μαλιώτη, Γιάννα Φραντζή & Πόπη Νικολαΐδου, παρατηρούν με δέος και θαυμασμό το αριστούργημα αυτό της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής τέχνης).

The findings come from numerous archaeological investigations carried out in the area.
Τα ευρήματα προέρχονται από πολυάριθμες αρχαιολογικές έρευνες, που έγιναν στην περιοχή.
Such legends leave you speechless!  - Τέτοιοι θρύλοι σε καθηλώνουν και μένεις άφωνος! 
Its exhibition halls exhibit the cultural history of Calabria presenting true treasures of the region.
Στους εκθεσιακούς χώρους παρουσιάζονται η πολιτιστική ιστορία της Καλαβρίας, εκθέτοντας αληθινούς θησαυρούς της περιοχής.
From the second half of the 5th century AD, in all Magna Graecia there developed a rich production of Italic ceramics with red figures, characterize by a varied polychromy painted over with white, yellow and red.
Από το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα μ.Χ., σε όλη τη Μεγάλη Ελλάδα αναπτύχθηκε μια πλούσια παραγωγή πλάγιας κεραμικής με κόκκινες μορφές, που χαρακτηρίζονται από μια πολυχρωμία με λευκό, κίτρινο και κόκκινο.
The section E, shows monumental inscriptions, marble bases and numerous architectural and decorative elements of various chronologies, capitals, columns belonging to different buildings of the Greek and Roman cities of Calabria.
Το τμήμα Ε, παρουσιάζει μνημειακές επιγραφές, μαρμάρινες βάσεις και πολυάριθμα αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία διαφόρων χρονολογιών, κιονόκρανα, κίονες που ανήκουν σε διαφορετικά κτίρια των ελληνικών και ρωμαϊκών πόλεων της Καλαβρίας.
The intense public and private life of Calabria is reflected in the rich series of coins, production of local workshops, pottery, terracotta works, sculpture and miniatures.
Η έντονη δημόσια και ιδιωτική ζωή της Καλαβρίας αντικατοπτρίζεται στις πλούσιες σειρές των νομισμάτων της, την παραγωγή των τοπικών εργαστηρίων, αγγείων, έργων κοροπλαστικής, γλυπτικής και μικροτεχνίας.
Notable items include two Riace Bronze statues depicting Tydeus and Amphiaraus, a marble head of Apollo, various bronze pieces of furniture and a collection of ornate jewellery and coins.
Αξιοσημείωτα αντικείμενα περιλαμβάνουν δύο χάλκινα αγάλματα του Ρηγίου (Πολεμιστές του Ριάτσε) που απεικονίζουν τον Τυδέα και τον Αμφιάραο, μια μαρμάρινη κεφαλή του Απόλλωνα, διάφορα χάλκινα έπιπλα και μια συλλογή από περίτεχνα κοσμήματα και νομίσματα.
From the end of the 6th century BC the city began to mint coins. In the next century, these assume the characteristic typology with the front of a lion head.
Από τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. η πόλη άρχισε να κόβει νομίσματα. Τον επόμενο αιώνα, αυτά παίρνουν τη χαρακτηριστική τυπολογία με το μπροστινό μέρος ενός κεφαλιού λιονταριού.
Exhibition of Greek works of art includes stone sculptures, clay and bronze figures, friezes, vases, gold jewellery and silverware.
Η έκθεση ελληνικών έργων τέχνης περιλαμβάνει πέτρινα γλυπτά, πήλινες και μπρούτζινες φιγούρες, ζωφόρους, βάζα, χρυσά κοσμήματα και ασημικά.
Includes a large collection of exhibits that reflect the heritage and the civilization of Magna Crecia. Stunning treasures by all means!
Περιλαμβάνει μια μεγάλη συλλογή από εκθέματα που αποτυπώνουν την πολιτιστική κληρονομιά και τον πολιτισμό της Μεγάλης Ελλάδας. Καταπληκτικοί θησαυροί πραγματικά!
From the sacred area of Griso-Laboccetta come many votive statues, together with a relief slab depicted with a scene of dance, that may have been a metopa.
Από τον ιερό χώρο του Griso-Laboccetta προέρχονται πολλά αναθηματικά αγάλματα, μαζί με μια ανάγλυφη πλάκα που απεικονίζεται με μια σκηνή χορού, που μπορεί να ήταν μετόπη.
A place that charges you emotionally and leaves nobody indifferent especially the Greek visitors.
Ένας τόπος που φορτίζει συναισθηματικά και δεν αφήνει κανένα αδιάφορο ιδιαίτερα τους Έλληνες επισκέπτες. 
 
The marble Kouros statue of a naked youth, believed to date back to the 6th century B.C. His bright red hair draws you in with his full-lipped mysterious grin.
Το μαρμάρινο άγαλμα του κούρου ενός γυμνού νεαρού, που πιστεύεται ότι χρονολογείται από τον 6ο αιώνα π.Χ. Τα λαμπερά κόκκινα μαλλιά του τραβάει την προσοχή με το μυστηριώδες χαμόγελό του. 
Lygia Malioti, Popi Nicolaides & Grigoris Maliotis admire the museum exhibits, full of collections of Greek Classical Antiquities and more.
Η Λυγία Μαλιώτη, Πόπη Νικολαΐδου & Γρηγόρης Μαλιώτης θαυμάζουν τα εκθέματα με τις συλλογές Ελληνικών Κλασικών Αρχαιοτήτων και όχι μόνο.
This exquisite piece in bronze the nutcracker comes from a tomb. The specific tomb was that of a man and dates from 430-400 BC.
Αυτό το εξαιρετικό κομμάτι σε μπρούτζο ο καρυοθραύστης προέρχεται από έναν τάφο. Ο συγκεκριμένος τάφος ανήκε σε άνδρα και χρονολογείται από το 430-400 π.Χ.

Tour leader Vasiliki Vourda explains that this unique nutcracker is an unusual piece and was found amidst objects that would have been used in the symposium, which was the part of the Greek and Roman banquet dedicated to wine drinking along with various entertainments, such as poetry recitation and convivial singing.
Η ξεναγός Βασιλική Βούρδα εξηγεί ότι αυτός ο σπάνιος καρυοθραύστης είναι ένα ασυνήθιστο κομμάτι και βρέθηκε ανάμεσα σε αντικείμενα, που θα είχαν χρησιμοποιηθεί σε συμπόσια, το οποίο ήταν μέρος του ελληνικού και ρωμαϊκού συμποσίου αφιερωμένο στην οινοποσία μαζί με διάφορες διασκεδάσεις, όπως απαγγελία ποίησης και ευχάριστο τραγούδι. 
 
Familiarize yourself with the history of Southern Italy in this fascinating museum.
Εξοικειωθείτε με την ιστορία της Νότιας Ιταλίας σε αυτό το συναρπαστικό μουσείο.
The collections include excellent examples of sculpture, pottery, corroplastry, metalwork and micro-artwork, which give a complete picture of the evolution of Greek art from the Bronze Age to the Roman years.
Στις συλλογές περιλαμβάνονται εξαίρετα δείγματα γλυπτικής, αγγειοπλαστικής, κοροπλαστικής, μεταλλοτεχνίας και μικροτεχνίας, τα οποία δίνουν πλήρη εικόνα της εξέλιξης της ελληνικής τέχνης από την Εποχή του Χαλκού έως τα Ρωμαϊκά χρόνια.
The collection contains sculpture from archaic to Hellenistic ages as well as artwork from Greek and Roman antiquity: architecture, sculptures, inscriptions, mosaics, bronzes, jewelry and pottery.
Η συλλογή περιέχει γλυπτά από την αρχαϊκή έως την ελληνιστική εποχή καθώς και έργα τέχνης από την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα: αρχιτεκτονική, γλυπτά, επιγραφές, ψηφιδωτά, χαλκό, κοσμήματα και αγγεία.
The epigraphic testimonies of the 2nd century BC provide information about the political organization of the city.
Οι επιγραφικές μαρτυρίες του 2ου αιώνα π.Χ. παρέχουν πληροφορίες για την πολιτική οργάνωση της πόλης.
The Museum houses the most important collection of Greek bronzes of the classical period (5th century B.C.). (Photo: Xenis Xenofontos enjoys the musuem tour).
Το Μουσείο φιλοξενεί τη σημαντικότερη συλλογή ελληνικών αγαλμάτων από μπρούντζο της κλασικής περιόδου (5ος αιώνας π.Χ.). (Στη φωτογραφία ο Ξενής Ξενοφώντος που απολαμβάνει την περιήγηση στο Μουσείο).
Admiration for the incredible collection of exhibits in every corner of these culturally-important treasures!
Θαυμασμός για την απίθανη συλλογή των εκθεμάτων σε κάθε γωνιά από τους σπουδαίους αρχαιολογικούς θησαυρούς!
In the necropolis outside the city walls were buried according to their financial comfort and social status are the dead in tombs of various types. The offerings of these tombs, vases, figurines, weapons, jewelry, are impressive in wealth and art.
Στις νεκροπόλεις έξω από τα τείχη της πόλης θάβονταν ανάλογα με την οικονομική τους άνεση και την κοινωνική τους θέση οι νεκροί, σε τάφους διαφόρων τύπων. Τα κτερίσματα αυτών των τάφων, αγγεία, ειδώλια, όπλα, κοσμήματα, είναι εντυπωσιακά σε πλούτο και τέχνη.
Grave goods, are the items buried along with the body. They are usually personal possessions, supplies to smooth the deceased's journey into the afterlife or offerings to the gods. Grave goods may be classed as a type of votive deposit. Most grave goods recovered by archaeologists consist of inorganic objects such as pottery and stone and metal tools but organic objects that have since decayed were also placed in ancient tombs.
Ταφικά αντικείμενα είναι τα αντικείμενα που θάβονται μαζί με το σώμα. Συνήθως είναι προσωπικά αντικείμενα, προμήθειες για να εξομαλύνουν το ταξίδι του νεκρού στη μετά θάνατον ζωή ή προσφορές στους θεούς. Τα ταφικά αντικείμενα μπορούν να ταξινομηθούν ως είδος αναθηματικού κατάθεσης. Τα περισσότερα ταφικά αντικείμενα που ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι αποτελούνται από ανόργανα αντικείμενα όπως κεραμικά και πέτρινα και μεταλλικά εργαλεία, αλλά οργανικά αντικείμενα που έκτοτε έχουν αποσυντεθεί τοποθετήθηκαν επίσης σε αρχαίους τάφους.
Among its treasures is a burial vault unearthed in 2006 that contained the remains of a woman and numerous relics buried with her. It was amazing that things like this are still being discovered at the ruins.
Μεταξύ των θησαυρών του είναι ένα ταφικό θησαυροφυλάκιο που ανακαλύφθηκε το 2006 και περιείχε τα λείψανα μιας γυναίκας και πολλά κειμήλια που είχα θαφτεί μαζί της. Ήταν εκπληκτικό το γεγονός ότι αντικείμενα όπως αυτό, εξακολουθούν να ανακαλύπτονται στα ερείπια.
Hundreds of stunning archaeological discoveries have been made in the region, like this amazing vase.
Εκατοντάδες υπέροχων αρχαιολογικών ευρημάτων βρέθηκαν στην περιοχή, όπως αυτό το καταπληκτικό αγγείο.
While much of the collection focuses on what the Romans called Magna Grecia, an assortment of ancient Greek colonies located on Italy’s southern coast, the museum also has exhibits devoted to pre-Greek and Roman settlers from the Neolithic, Paleolithic and Bronze Age eras.
Ενώ μεγάλο μέρος της συλλογής επικεντρώνεται σε αυτό που οι Ρωμαίοι ονόμαζαν Μεγάλη Ελλάδα, μια ποικιλία από αρχαίες ελληνικές αποικίες που βρίσκονταν στη νότια ακτή της Ιταλίας, το μουσείο διαθέτει επίσης εκθέματα αφιερωμένα σε προ-Έλληνες και Ρωμαίους αποίκους από την εποχή της Νεολιθικής, της Παλαιολιθικής και της Εποχής του Χαλκού.
The Museum is a versatile set of premises and human resources with many different functions in relation to the protection and the enhancement of the antiquities.
Το Μουσείο αποτελεί ένα πολύπλευρο σύνολο χώρων και ανθρώπινου δυναμικού με πολλές και διαφορετικές λειτουργίες, που αφορά την προστασία και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων.
The Museum contains many items related to the history and civilization of the region dating from the Archaic period.
Το Μουσείο περιέχει πολλά ενδιαφέροντα εκθέματα και στοιχεία που σχετίζονται με την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής από την Αρχαϊκή περίοδο.
 
The visit to the Museum rewards those people who like history and the enthusiasts of Ancient World.
Η επίσκεψη στο Μουσείο ανταμείβει τους ανθρώπους που τους αρέσει η ιστορία και τους λάτρεις του Αρχαίου Κόσμου.
Voula Papadopoulou, totally impressed by the rich and unique findings of the museum.
Η Βούλα Παπαδοπούλου πολύ εντυπωσιασμένη από τα πλούσια και μοναδικά ευρήματα του μουσείου.

A living place where people can learn about the history, the rich culture and the civilization of Calabria Magna Graecia.
Ένας ζωντανός χώρος όπου ο κόσμος μπορεί να μάθει για την ιστορία, την πλούσια παράδοση και τον πολιτισμό της Μεγάλης Ελλάδας στη Νότια Ιταλία.
The Roman era is another period of prosperity, in the context of the rulers of the Romans, as shown by the monumental buildings with mosaics and sculptures, pottery and minor arts that have come to light.
Η ρωμαϊκή εποχή είναι μια 
άλλη περίοδος ακμής, μέσα στα πλαίσια της κοσμοκρατορίας των Ρωμαίων, όπως φαίνεται από τα μνημειακά κτίρια με ψηφιδωτά δάπεδα και τα έργα γλυπτικής, αγγειοπλαστικής και μικροτεχνίας που έχουν έρθει στο φως. 
The history of the Museum of Reggio Calabria was born of the disastrous earthquake of 1908 that struck the cities of Reggio and Messina. From the rubble of a still devastated city came important finds of its Greek-Roman history.
Η ιστορία του Μουσείου στο Ρήγιο της Καλαβρίας γεννήθηκε από τον καταστροφικό σεισμό του 1908 που έπληξε τις πόλεις Ρήγιο και Μεσίνα. Από τα ερείπια μιας ακόμα κατεστραμμένης πόλης προήλθαν σημαντικά ευρήματα της ελληνορωμαϊκής της ιστορίας.
Discovering centuries of Greek history and civilization at the fascinating Museum that will leave you speechless.
Ανακαλύπτοντας αιώνων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού στο συναρπαστικό μουσείο που θα σας αφήσει άφωνους.
 


No comments: