Monday, September 26, 2022

Taranto, Puglia - Italy

Τάραντας, Απουλία - Ιταλία

Modern-day Taranto is a home to an important Naval base and steel works but its history stretches back some 2,800 years to when it was one of the most important cities of Magna Graecia, a history that still felt today in the city's Archaeological Museum.
Ο σύγχρονος Τάραντας φιλοξενεί μια σημαντική ναυτική βάση και χαλυβουργεία, αλλά η ιστορία του χρονολογείται πριν από περίπου 2.800 χρόνια όταν ήταν μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας, μια ιστορία που εξακολουθεί να είναι αισθητή σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης.

Monument to the sailor. One of the emblems of the city of Taranto is this massive bronze sculpture, dedicated to the sailors of the Italian Navy
Μνημείο του ναυτικού. Ένα από τα εμβλήματα της πόλης του Τάραντα είναι αυτό το τεράστιο μπρούτζινο γλυπτό, αφιερωμένο στους ναυτικούς του Ιταλικού Ναυτικού.
Under the Monument to the sailor, Kristis & Maria Chrysostomou, Lygia Malioti, Yianna & Andreas Frantzis enjoy their promenande in the walkway by the sea.
Κάτω από το Μνημείο του Ναυτικού, ο Κρίστης και η Μαρία Χρυσοστόμου, Λυγία Μαλιώτη, Γιάννα & Ανδρέας Φραντζής απολαμβάνουν τον περίπατό τους στον πεζόδρομο δίπλα στη θάλασσα. 
 
As it was originally called, Taras has very ancient and important origins. Founded by the Spartans in 706 BC, it quickly became one of the wealthiest and most powerful colonies in Magna Graecia, thanks to its trade, culture, and military strength.
Όπως ονομαζόταν αρχικά, Τάρας έχει πολύ αρχαία και σημαντική καταγωγή. Ιδρύθηκε από τους Σπαρτιάτες το 706 π.Χ., και έγινε γρήγορα μια από τις πλουσιότερες και πιο ισχυρές αποικίες στη Μεγάλη Ελλάδα, χάρη στο εμπόριο, τον πολιτισμό και τη στρατιωτική της δύναμη.
Under the Greeks the town became one of Magna Graecia’s most significant commercial hubs and the most powerful colony in southern Italy.
Υπό τους Έλληνες, η πόλη έγινε ένας από τους πιο σημαντικούς εμπορικούς κόμβους της Magna Graecia και η πιο ισχυρή αποικία στη νότια Ιταλία.
The archaic and Magna-Greek section of the museum is rich in artifacts from this interesting and significant historical period. There are ceramic grave goods, everyday objects, epigraphs, and impressive Paro marble statues.
Το αρχαϊκό και ελληνικό τμήμα του μουσείου είναι πλούσιο σε αντικείμενα από αυτήν την ενδιαφέρουσα και σημαντική ιστορική περίοδο. Υπάρχουν κεραμικά κτερίσματα, καθημερινά αντικείμενα, επιγραφές και εντυπωσιακά μαρμάρινα αγάλματα Πάρου.
The real charm of Taranto, located on the beautiful Ionian Sea, lies in its contradictory nature. On the one hand, it is a city full of fishermen and mussels, on the other, it is a huge naval port, full of warships and submarines, says Popi Nicolaides.
Η πραγματική γοητεία του Τάραντα, που βρίσκεται στο πανέμορφο Ιόνιο Πέλαγος και στην αντιφατική του φύση. Από τη μια είναι μια πόλη γεμάτη ψαράδες και μύδια, από την άλλη είναι ένα τεράστιο ναυτικό λιμάνι, γεμάτο πολεμικά πλοία και υποβρύχια, λέει η Πόπη Νικολαΐδου.
Its moment of greatest splendour came at the beginning of the 4th century BC under the rule of the great statesman, mathematician, philosopher (and friend of Plato), Archytas.
Η στιγμή της μεγαλύτερής του λαμπρότητας ήρθε στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. υπό την κυριαρχία του μεγάλου πολιτικού, μαθηματικού, φιλοσόφου (και φίλου του Πλάτωνα), Αρχύτα.
Taranto boasts a fascinating diversity of architectural styles, the result of the numerous invasions suffered by the city throughout its history.
Ο Τάραντας μπορεί να υπερηφανεύεται για μια συναρπαστική ποικιλία αρχιτεκτονικών στυλ, αποτέλεσμα των πολυάριθμων εισβολών που υπέστη η πόλη σε όλη την ιστορία της.
After the Romans, Taranto became part of the Byzantine Empire and then, for just forty years, was ruled by the Saracens.
Μετά τους Ρωμαίους, ο Τάραντας έγινε μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια, για σαράντα μόλις χρόνια, κυβερνήθηκε από τους Σαρακηνούς.
Taranto’s other great monument is the Aragonese Castle, built by King Ferdinand of Aragon in the 15th century to protect the city. It is now home to the Navy.
Το άλλο σπουδαίο μνημείο του Τάραντα είναι το Κάστρο της Αραγονίας, που χτίστηκε από τον βασιλιά Φερδινάνδο της Αραγονίας τον 15ο αιώνα για να προστατεύει την πόλη. Τώρα φιλοξενεί το Πολεμικό Ναυτικό. 
Right opposite the castle are two well-preserved Doric columns, remains of a Greek temple and the only visible testimony to Taranto’s past as a Greek colony.
Ακριβώς απέναντι από το κάστρο υπάρχουν δύο καλοδιατηρημένες δωρικές στήλες, υπολείμματα ελληνικού ναού και η μόνη ορατή μαρτυρία του παρελθόντος του Τάραντα ως ελληνικής αποικίας.
Situated on the Ionian coast, the city of Taranto is the capital city of the Province of Taranto with a population of 200.000 inhabitants.
Βρίσκεται στις ακτές του Ιονίου. Η πόλη του Τάραντα είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας του Τάραντα με πληθυσμό 200.000 κατοίκους.
Thanks to the presence of two bays, Taranto is known as "the city of the two seas.
Χάρη στην παρουσία δύο κόλπων, ο Τάραντας είναι γνωστός ως «η πόλη των δύο θαλασσών».
Endless clicks and numerous photos by Maria Aristotelous.
Ατελείωτα κλικ και πολλές φωτογραφίες από την Μαρία Αριστοτέλους. 
Some buildings are beautiful with there great architecture, creating a pleasant style for the city.
Ορισμένα κτίρια είναι όμορφα με εξαιρετική αρχιτεκτονική, δημιουργώντας ένα ευχάριστο στυλ για την πόλη.
Yiann Frantzi, Lygia Malioti, Kristis Chrysostomou & Grigoris Maliotis ready to explore the city.
Γιάννα Φρντζή, Λυγία Μαλιώτη, Κρίστης Χρυσοστόμου & Γρηγόρης Μαλιώτης έτοιμοι να εξερευνήσον την πόλη.
Its tormented history, a consequence of its strategic position in the Mediterranean, has left a legacy that makes the town well worth a visit.
Η βασανισμένη ιστορία της, συνέπεια της στρατηγικής της θέσης στη Μεσόγειο, έχει αφήσει μια κληρονομιά που κάνει την πόλη να αξίζει μια επίσκεψη.
The once-mighty Greek-Spartan colony of Taras is, today, a city of two distinct parts – a small artificial island protecting a lagoon (the Mar Piccolo), and a swankier new city replete with wide avenues.
Η κάποτε πανίσχυρη ελληνοσπαρτιατική αποικία Τάρας είναι σήμερα μια πόλη με δύο ξεχωριστά μέρη – ένα μικρό τεχνητό νησί που προστατεύει μια λιμνοθάλασσα (το Mar Piccolo) και μια πιο όμορφη νέα πόλη γεμάτη με μεγάλες λεωφόρους.
 
Wandering around Taranto is a very pleasant experience and there is a lot of interestinf things to see.
Η περιπλάνηση στον Τάραντα είναι μια πολύ ευχάριστη εμπειρία και υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για να δείτε.
Walking in the city is the best way to explore it and know it. This is easy to tell: because it’s on foot that you can actually discover its most hidden and marvelous places.
Γιατί το περπάτημα στην πόλη είναι ο καλύτερος τρόπος για να την εξερευνήσετε και να τη γνωρίσετε. Αυτό είναι εύκολο να το πεις: επειδή με τα πόδια μπορείς πραγματικά να ανακαλύψεις τα πιο κρυφά και υπέροχα μέρη της. No comments: