Wednesday, September 21, 2022

The Riace warriors - Reggio - Italy

The Riace Warriors      -      Οι πολεμιστές του Riace
The two perfectly preserved Greek statues dating back to the 5th century BC were found in the Ionian Sea in 1972. Today they are among the most significant sculptural masterpieces of Greek art in the world.
Τα δύο τέλεια διατηρημένα ελληνικά αγάλματα που χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα π.Χ. βρέθηκαν στο Ιόνιο Πέλαγος το 1972. Σήμερα συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα γλυπτικά αριστουργήματα της ελληνικής τέχνης στον κόσμο.
The National Archaeological Museum of Reggio Calabria is the home of the Riace Bronzes (also referred to as the Riace Warriors), but it is also a precious treasure chest containing artefacts from prehistoric and protohistoric times, with a rich section dedicated to the splendour of Magna Graecia.
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρηγίου της Καλαβρίας φιλοξενεί τα χάλκινα αγάλματα (ή Πολεμιστές του Ριάτσε), αλλά είναι επίσης ένας πολύτιμος χώρος φύλαξης θησαυρών, που περιέχει αντικείμενα από την προϊστορική και πρωτοϊστορική εποχή, με ένα πλούσιο τμήμα αφιερωμένο στη μεγαλοπρέπεια της Μεγάλης Ελλάδας.
Includes a large collection of exhibits that reflect the heritage and the civilization of Magna Crecia. The museum’s most famous exhibits are the Riace Warriors (also referred to as the Riace bronzes), two life-size Greek bronze statues of naked, bearded warriors. Stunning treasures by all means!
Περιλαμβάνει μια μεγάλη συλλογή από εκθέματα που αποτυπώνουν την πολιτιστική κληρονομιά και τον πολιτισμό της Μεγάλης Ελλάδας. Τα πιο διάσημα εκθέματα του μουσείου είναι τα χάλκινα αγάλματα του Ριάτσε (ή Πολεμιστές του Ριάτσε), δύο ελληνικά χάλκινα αγάλματα γυμνών, γενειοφόρων πολεμιστών σε φυσικό μέγεθος. Εκπληκτικοί θησαυροί πραγματικά!
Riace is a commune (municipality) in the Metropolitan City of Reggio Calabria in the Italian region Calabria, located about 50 kilometres south of Catanzaro and about 80 kilometres northeast of Reggio Calabria.
Το Ριάτσε είναι μια κοινότητα (δήμος) στη μητροπολιτική πόλη του Ρηγίου στην Καλαβρία στην ιταλική περιφέρεια Καλαβρίας, που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα νότια του Καταντζάρο και περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ρηγίου.
They have almost the same height (Bronze A: 1.98 m, Bronze B: 1.99 m), the same nudity – emblem of the divine or heroic status – and posture (the right leg is held, the left is bent).
Έχουν σχεδόν το ίδιο ύψος (Το μπρούτζινο άγαλμα Α: 1,98 μ., Το μπρούτζινο άγαλμα Β: 1,99 μ.), την ίδια γυμνότητα – έμβλημα της θεϊκής ή ηρωικής ιδιότητας – και τη στάση (το δεξί πόδι κρατιέται, το αριστερό είναι λυγισμένο).
Originally, they were accompanied by arms: helmet, coat of arms (supported by the bent left arm) and a lance (held by the lowered right hand). Anatomical details are represented with extreme precision (the veins and arteries emerge from the epidermis) and the powerful musculature radiates strength and perfection.
Αρχικά συνοδεύονταν από όπλα: κράνος, εθνόσημο (που στηρίζεται από το λυγισμένο αριστερό χέρι) και λόγχη (που κρατιέται από το χαμηλωμένο δεξί χέρι). Οι ανατομικές λεπτομέρειες αναπαριστώνται με εξαιρετική ακρίβεια (οι φλέβες και οι αρτηρίες αναδύονται από την επιδερμίδα) και οι ισχυροί μύες εκπέμπουν δύναμη και τελειότητα.
The eyes are in white calcite, with iris in glass paste and caruncle teardrop in pink stone; lips, eyelashes, and nipples are made of copper, while the teeth are made of silver paper. Both are produced using the “lost wax casting” technique.
Τα μάτια είναι σε λευκό ασβεστίτη, με ίριδα σε γυάλινη πάστα και σταγόνα δάκρυ σε ροζ πέτρα. Τα χείλη, οι βλεφαρίδες και οι θηλές είναι από χαλκό, ενώ τα δόντια από ασημί χαρτί. Και τα δύο παράγονται με την τεχνική «χαμένης χύτευσης κεριού».
Bronze A has worked hair finished at the top, and a thick and abundant beard, with their locks individually modelled; on the front it has a band that encompasses the curls and enhances the hairstyle.
Το μπρούτζινο άγαλμα Α έχει δουλεμένα μαλλιά φινιρισμένα στην κορυφή και ένα πυκνό και άφθονο γένι, με τις κλειδώσεις τους ξεχωριστά μοντελοποιημένες. Στο μπροστινό μέρος έχει μια ταινία που περικλείει τις μπούκλες και ενισχύει το χτένισμα. 
Bronze B has a smooth head, warped upwards to better accommodate the Corinthian helmet raised above his head to reveal the face.
Το μπρούτζινο άγαλμα Β έχει λείο κεφάλι, στραμμένο προς τα πάνω για να χωρέσει καλύτερα το κορινθιακό κράνος, που υψώνεται πάνω από το κεφάλι του για να αποκαλύψει το πρόσωπο.
The two statues, named “A” and “B”, later renamed as (“the young”) and (“the old”), are respectively 1.98 and 1.97 metres high. (Picture: Maria Chrysostomou familiarize herself with the history of Great Greece in this fascinating museum.
Τα δύο αγάλματα, που ονομάστηκαν «Α» και «Β», μετονομάστηκαν αργότερα σε («ο νέος») και («ο γέρος»), έχουν ύψος 1,98 και 1,97 μέτρα αντίστοιχα. (Στη φωτογραφία η Μαρία Χρυσοστόμου εξοικειώνεται με την ιστορία της Μεγάλης Ελλάδας σε αυτό το συναρπαστικό μουσείο. 
Regarding their date, location, creators, and which characters are represented by the Riace Bronzes, there are twelve accredited hypotheses by scholars from all over the world, all of which are different from one another. This increases the charm and mystery around the two heroes even more!
Όσον αφορά την ημερομηνία, την τοποθεσία, τους δημιουργούς και τους χαρακτήρες που αντιπροσωπεύονται από τα χάλκινα αγάλματα του Ριάτσε (ή Πολεμιστές του Ριάτσε), υπάρχουν δώδεκα διαπιστευμένες υποθέσεις από μελετητές από όλο τον κόσμο, οι οποίες είναι όλες διαφορετικές μεταξύ τους. Αυτό αυξάνει ακόμη περισσότερο τη γοητεία και το μυστήριο γύρω από τους δύο ήρωες!

A bronze masterpiece of the fifth century BC. (Photo: Lygia Malioti, Yianna Frantzi and Popi Nicolaides observe in awe and admiration at this masterpiece of ancient Greek sculptural art).
Ένα αριστουργήμα, το μπρούντζιν έργο του πέμπτου αιώνα π.Χ. (Στη φωτογραφία: Λυγία Μαλιώτη, Γιάννα Φραντζή & Πόπη Νικολαΐδου, παρατηρούν με δέος και θαυμασμό το αριστούργημα αυτό της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής τέχνης).
Discovered in August 1972 in Riace, the two magnificent bronze statues were recovered and quickly transported to the National Museum of Reggio Calabria, where they underwent an initial restoration that permitted the elimination of the layers of concretized sand.
Ανακαλύφθηκαν τον Αύγουστο του 1972 στην παράλια πόλη Ριάτσε. Τα δύο υπέροχα χάλκινα αγάλματα ανακτήθηκαν και μεταφέρθηκαν γρήγορα στο Εθνικό Μουσείο του Ρηγίου, όπου υποβλήθηκαν σε μια αρχική αποκατάσταση, που επέτρεψε την εξάλειψη των στρωμάτων σκυροδέτησης άμμου.
Listening to the tour guide Vasiliki Vourda, before entering the specially designed room which exhibits the two statues.
Ακούγοντας την ξεναγό Βασιλική Βούρδα, πριν την είσοδο στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, που εκτίθενται τα δύο αγάλματα.
While dating for the Riace Bronzes is controversial. They certainly represent two masterpieces of the bronzes of the fifth century BC.
Ενώ η χρονολογία για τα χάλκινα του Ριάτσε είναι αμφιλεγόμενη. Σίγουρα αντιπροσωπεύουν δύο αριστουργήματα των έργων από μπρούτζο του πέμπτου αιώνα π.Χ.
There are many assumptions about its identification: it still has not been established with absolute certainty if the pair of statues was, from the beginning, a single group, or if their juxtaposition had occurred during transport over the sea.
Υπάρχουν πολλές υποθέσεις σχετικά με την ταυτοποίησή τους: δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί με απόλυτη βεβαιότητα αν το ζεύγος των αγαλμάτων ήταν, εξαρχής, μια ενιαία ομάδα ή αν η αντιπαράθεσή τους είχε συμβεί κατά τη μεταφορά στη θάλασσα.
Justified admiration and respect for ancient Greek art.
Δικαιολογημένος θαυμασμός και εκτίμηση για την αρχαία ελληνική τέχνη.
Identification is quite uncertain and debated: were they athletes, heroes (such as Agamemnon and Ajax, Mirone and Alcamene, Achilles and Patroclus, Tydeus and Amphiaraus), or deities (Castor and Pollux)?
Η ταυτοποίηση είναι αρκετά αβέβαιη και συζητήσιμη: ήταν αθλητές, ήρωες (όπως ο Αγαμέμνονας και ο Αίας, ο Μιρώνης και η Αλκαμένη, ο Αχιλλέας και ο Πάτροκλος, ο Τυδέας και ο Αμφιάραος) ή θεότητες (Κάστορας και Πολυδεύκης;
These bronze sculptures have really impressed Lygia Malioti who looks carefully every detail.
Αυτά τα μπρούτζινα γλυπτά έχουν εντυπωσιάσει πραγματικά τη Λυγία Μαλιώτη που κοιτάζει προσεκτικά κάθε λεπτομέρεια.
The study of the lands of fusion allowed the recognition of the Greek origin of the two statues — respectively, Attica and Argolis.
Η μελέτη του χώματος τής σύντηξης επέτρεψε την αναγνώριση της ελληνικής προέλευσης των δύο αγαλμάτων —της Αττικής και της Αργολίδας αντίστοιχα.
Have you ever seen something so beautiful? In seeing this masterpiece of ancient Greek sculpture art, Xenis Xenofontos was speechless.
Έχετε δει ποτέ κάτι τόσο όμορφο; Βλέποντας αυτό το αριστούργημα της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής τέχνης ο Ξένης Ξενοφώντος έμεινε άναυδος.


No comments: