Tuesday, October 25, 2016

Apiranthos village, Naxos Island - Greece

One of the most picturesque and tourist villages of Naxos
Απείρανθος, ένα από τα πιο γραφικά και τουριστικά χωριά της Νάξου
Apiranthos is one of the most picturesque and tourist villages of Naxos located in an excellent spot.
Η Απείρανθος είναι ένα από τα πιο γραφικά και τουριστικά χωριά της Νάξου, που βρίσκεται σε μια εξαιρετική τοποθεσία.
Lygia and Grigoris Maliotis and Popi Nicolaides exited by the first amazing views, are ready to explore the village.
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου, γοητευμένοι από τις πρώτες όμορφες εντυπώσεις, έτοιμοι, να εξερευνήσουν το χωριό.
It is located in the northeastern part of the island that starts from an altitude of 550m in the area of “Lagkadi” and reaches the altitude of 650,00m in the region of “Psari Blaka”.
Βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού και σε υψόμετρο από 550μ. στην περιοχή «Λαγκάδι» μέχρι 650μ. στην περιοχή «Ψάρη Μπλάκα».
It is situated at the foot of “Fanari” Mountain and it is built in an amphitheatrical way so as to have a view to the southeastern part of the island.
Κείται στις ανατολικές υπώρειες του όρους «Φανάρι», αναπτύσσεται αμφιθεατρικά με θέα προς νοτιοανατολικά.
One of the chapels on the top of the hill. Naxos island is full of chapels almost in every hill!!
Ένα όμορφο εκκλησάκι στην κορυφή του βουνού. Η Νάξος είναι γεμάτη εκκλησάκια σχεδόν σε κάθε λόφο!!
Ready Steady Go! But first we must carefully overtake the handsome donkey sitting nonchalantly in the middle of the road!
Λάβετε θέσεις έτοιμοι μπρος! Πρώτα όμως θα πρέπει, να προσπεράσουμε προσεχτικά τον όμορφο γαϊδουράκο, που κάθεται νωχελικά, φαρδύς πλατύς στο δρόμο!
It consists of two big neighbours, “Firoistra” from north and “Katiforo” from south.
Περιλαμβάνει δύο μεγάλες γειτονιές, τη «Φυροΐστρα» κατά τη βορινή πλευρά και το «Κατήφορο» στα νότια.
Apiranthos has about 1100 permanent residents.
Η Απείρανθος έχει 1100 περίπου μονίμους κατοίκους.
The residents mainly deal with livestock farming, construction industry, trade and tourism and in a much smaller extent with agriculture, manufacturing and other home handicraft activities.
Οι κάτοικοί της ασχολούνται περισσότερο με την κτηνοτροφία, τις οικοδομικές δραστηριότητες, το εμπόριο και τον τουρισμό και λιγότερο με τη γεωργία, τη μεταποίηση και τις διάφορες οικοτεχνικές δραστηριότητες.
Besides, they are famous for their mastery of the textile art, poetry and music.
Φημίζονται για την δεξιοτεχνία τους στην υφαντική τέχνη, την ποίηση και την μουσική.
As far as the origin of the name “Apirathos” is concerned, is considered that the most probable origins are the name of a landowner called “Aperathou” or the name of a plant called “Pyrethron”.
Η πιθανότερη προέλευση του τοπωνυμίου Απεράθου, θεωρείται ότι προέρχεται από το όνομα κάποιου γαιοκτήμονα, του «Απέραθου» ή του φυτού «Πύρεθρον».
The two towers of Zevgolis and Bardanis are the most important monuments of that period, which both of them belonged to a Venetian lord.
Οι δυο πύργοι του Ζευγώλη και του Μπαρδάνη θεωρούνται ως τα σημαντικότερα μνημεία της περιόδου, οι οποίοι αμφότεροι ανήκαν σε Ενετό άρχοντα.
The oldest reference of the village though is considered to be “ap(era)to” by the Italian traveller and cartographer Christopher Buondelmonti in his list of islands made in 1413.
Παλαιότερη μνεία του χωριού θεωρείται η αναφορά «ap(era)to» του Ιταλού περιηγητή και χαρτογράφου Χριστόφορου Μπουαντελμόντι στο ιζολάριό (νησιολόγιο) του κατά το 1413.
The prosperity of that period is verified by the construction of the big village church, Panagia Aperathitissa.
Απόδειξη της οικονομικής ακμής τότε, αποτελεί η ανέγερση της μεγάλης εκκλησίας, της Παναγίας της Απεραθίτισσας.
The important position of the village in Byzantine times, which was probably in the same location as today, can be verified by the important Byzantine monuments of the village, like the Holy Church of Agia Paraskevi in Firoistra.
Την παρουσία του χωριού στα Βυζαντινά χρόνια και μάλιστα πολύ πιθανόν στην ίδια με τη σημερινή του θέση μαρτυρούν τα σημαντικά βυζαντινά μνημεία του χωριού, όπως ο Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής στην Φυροΐστρα.
Μemorial plaque on the wall for the former Prime Minister of Greece in 1922, Peros Protopapadakis who was born in Apirathos village, Naxos.
Αναμνηστική πλάκα στον τοίχο για τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, που γεννήθηκε στο χωριό Απείρανθος, της Νάξου.
The statue of Greek politician and Prime Minister of Greece in 1922, Peros Protopapadakis (1854-1922), located in capital city of Hora, who was born in Apirathos village, Naxos.
Το άγαλμα του Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη, (1854-1922) πρωθυπουργού της Ελλάδας το 1922 βρίσκεται στην πρωτεύουσα Χώρα. Γεννήθηκε στο χωριό Απείρανθος, της Νάξου.
The high level of education (for the standards of that period) is also evident from the fact that in 1830 in Apiranthos was established one of the first, after liberation, mutual teaching schools in Naxos.
Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο (για τα μέτρα της εποχής) φαίνεται και από το γεγονός ότι στην Απείραθο ιδρύθηκε το 1830 ένα από τα πρώτα, μετά την απελευθέρωση, αλληλοδιδακτικά σχολεία στη Νάξο.
Its first teacher was the priest Petros Protopapas-Protopapadakis, a descendant of the well-known, by documents, priest Nikolaos Koutzokolos and grandfather of the engineer, professor in the National Technical School of Athens and martyred Prime Minister of Greece, Petros Protopapadakis.
Πρώτος δάσκαλος υπήρξε ο ιερέας Πέτρος Πρωτόπαπα-Πρωτοπαπαδάκης, απόγονος του γνωστού από τα έγγραφα ιερέα Νικολάου Κουτζόκολου και πάππου του Μηχανικού και καθηγητή του Πολυτεχνείου και μετέπειτα μαρτυρικού πρωθυπουργού Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη.
In the past, emery mining used to be the main activity of the residents. Emery is an extremely rare and particularly strong stone from which are made abrasive tools of excellent quality since antiquity.
Παλιότερα, η βασική οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων, του χωριού αποτελούσε η εξόρυξη της σμύριδας, ενός εξαιρετικά σπάνιου και ιδιαίτερα σκληρού πετρώματος, από το οποίο κατασκευάζονταν, από την αρχαιότητα ακόμα, λειαντικά μέσα αρίστης ποιότητας.

  
Lygia Malioti outside the interesting Natural History Museum.
Η Λυγία Μαλιώτη έξω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
According to the existing monuments and documents, the residents of Apiranthos are basically indigenous people whose origins date back to Byzantine times.
Οι κάτοικοι της Απειράνθου, όπως μαρτυρούν τα μνημεία και τα έγγραφα, είναι κατά βάση γηγενείς, οι ρίζες τους δηλαδή τοποθετούνται στα βυζαντινά χρόνια.

Lygia and Grigoris Maliotis and Popi Nicolaidestrying to buy some souvenir and art items made in the village.
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης με την Πόπη Νικολαΐδου στο δρόμο γι' αγορά αναμνηστικών και άλλων δώρων κατασκευασμένων στο χωριό.
Great cultural heritage.    -    Μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά.
Grigoris Maliotis and Popi Nicolaides at the cozy local coffee shop Goulias ready for a short break.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης και η Πόπη Νικολαΐδυ έξω από το όμορφο καφεναδάκι "Γκουλίας", έτοιμοι για ένα σύντομο διάλειμμα.
There are also many other significant monuments near the village, such as the church of Agios Elefterios, of Agios Paxomios and so on.
Υπάρχουν πολλά και σημαντικά μνημεία στο κοντινό περιβάλλον του χωριού όπως ο Άγιος Ελευθέριος, η Παναγία η Σωτομπριανή, ο Άι Κυρκός (Άγιος Κήρυκος), ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Παχώμιος και άλλα.
  
Narrow cobbled streets of the old part of the village. Well kept, absolutely neat and so beautiful!
Στενά λιθόστρωτα δρομάκια του παλιού τμήματος του χωριού. Καλοδιατηρημένα, απόλυτα καθαρά και τόσο όμορφα!
Lygia & Grigoris Maliotis and Popi Nicolaides, walking through the narrow back streets of the village and discovering its unique charm and beauty.
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου, περπατώντας στα στενά σοκάκια και ανακαλύπτοντας τη μοναδική γοητεία και ομορφιά του χωριού.
The presence of Latins into the village is still obvious and is confirmed by the buildings and their architecture.
Η παρουσία των Λατίνων στο χωριό είναι και σήμερα εμφανής, στην αρχιτεκτονική των διαφόρων κτισμάτων και σπιτιών.
The Geological Museum of Apiranthos in Naxos, Cyclades: The Geological Museum is located in the square of Apiranthos.
Το Γεωλογικό Μουσείο της Απειράνθου βρίσκεται στην πλατεία της Απειράνθου.

The museum exhibits a vibrant and vast collection of over 2000 stones, minerals and fossils found on the island through various excavations.
Το μουσείο παρουσιάζει μια ζωντανή και τεράστια συλλογή από πάνω από 2000 πέτρες, ορυκτά και απολιθώματα που βρέθηκαν στο νησί μέσα από διάφορες ανασκαφές.
A special blessed place, full of natural beauty and culture, for centuries, continues to flourish and charms every visitor.
Ένας τόπος ξεχωριστός, ευλογημένος τόπος γεμάτος φυσικές ομορφιές και πολιτισμό, που για αιώνες τώρα, συνεχίζει να ανθίζει και να γοητεύει κάθε επισκέπτη.
Lygia and Popi, both they look genuinely confused about whether or not they want to make shopping…
Η Λυγία και η Πόπη, φαίνονται και οι δυο πραγματικά συγχυσμένες κατά πόσο θέλουν ή όχι να κάνουν ψώνια ...
To buy or not to buy, let me think about it... Lygia and Popi are still confused...
Να αγοράσω ή να μην αγοράσω, ας το σκεφτώ λιγάκι. Η Λυγία και η Πόπη είναι ακόμη συγχυσμένες...
The genuine leather bull whips expertly handmade, drawn the attention of Grigoris Maliotis.
Τα γνήσια μαστίγια από δέρμα ταύρου και επιδέξια κατασκευασμένα με το χέρι, τραβούν την προσοχή του Γρηγόρη Μαλιώτη.
A great and unforgettable experience with the acquaintance of this important and unique site.
Μεγάλη και αξέχαστη εμπειρία η γνωριμία με αυτό τον σπουδαίο και μοναδικό χώρο.
     Walking around the quaint streets of the village, appearing untouched by the years.
Βολτάροντας στα γραφικά δρομάκια του χωριού, που δείχνει ανέγγιχτο από τα χρόνια.
The surrounding environment is characterized by the typical Cycladic beauty. 
Το τοπίο χαρακτηρίζεται από την τυπική κυκλαδίτικη ομορφιά.
Lygia Malioti, a travel lover enjoying every minute in Apiranthos village. 
Η Λυγία Μαλιώτη, λάτρης των ταξιδιών, απολαμβάνει την κάθε στιγμή στο χωριό της Απειράνθου.
One of the most exciting villages in Naxos, Greece. 
Από τα πιο εντυπωσιακά χωριά της Νάξου.
Charming, romantic, and adventurous, delicious Apiranthos! 
Ομορφιές, ιστορία, κουλτούρα, τέχνη, πολιτισμός, όλα μαζεμένα. Υπέροχη Απείρανθος!
Strolling on the old village’s narrow streets you feel like you have been drawn back into time.
Περπατώντας στα στενά δρομάκια της χωριού, νιώθεις σαν να ζεις στον παλιό εκείνο καιρό.
The live legend of National Resistance Manolis Glezos, was born in Apiranthos and became world-famous because he managed to put down the flag of Nazi in Acropolis.
Ο ζωντανός θρύλος της αντίστασης Μανώλης Γλέζος, γνωστό παγκοσμίως για το κατέβασμα της σημαίας των Ναζί από την Ακρόπολη, γεννήθηκε στην Απείρανθο.
The old village in the footsteps of the rhythms of modern life. And there is no a bettercombination I could say.
Το παλιό χωριό στα βήματα των ρυθμών της σύγχρονης ζωής. Τι καλύτερος συνδυασμός θα μπορούσε άραγε, να υπάρχει;
Lygia says that the place is authentic and that's the magic of every wayfarer’s discovering when visiting Apiranthos.
Ο τόπος είναι αυθεντικός λέει η Λυγία Μαλιώτη και αυτή είναι η μαγεία της αναζήτησης, του κάθε οδοιπόρου που θα επισκεφθεί την Απείρανθο.

Between yesterday and today Apiranthos lives in modern pace without losing its historic character.
Ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, η Απείρναθος ζει σε μοντέρνους ρυθμούς χωρίς να χάνει τον ιστορικό του χαρακτήρα.
Lygia Malioti trying to feel the excitement of the atmosphere of the place, seating in a coffee shop.
Η Λυγία Μαλιώτη προσπαθώντας να νιώσει τον ενθουσιασμό της ατμόσφαιρας, του τόπου κάθεται στο παραδοσιακό καφενείο.
No wonder why Apiranthos is so popular among local visitors and foreign tourists from every corner of Europe.
Δεν παραξενεύει το γεγονός ότι η Απείρανθος είναι τόσο δημοφιλής μεταξύ των τουριστών απ' όλη την Ευρώπη, αλλά και ντόπιων.
New friendships. Meeting local people and making new friends can be difficult but also rewarding. It's really exciting.
Νέες φιλίες. Γνωριμία με νέους φίλους από το χωριό. Μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά, αξίζει τον κόπο. Είναι πραγματικά συναρπαστικό.2 comments:

Elias said...

Όμορφος ο Απείρανθος! Ωραία περιγραφή και όμορφες φωτο. Έγραψα και γω λίγες σκέψεις για ένα άλλο μέρος της Ελλάδας, την μαγευτική Καστανίτσα της Αρκαδίας. Δες το εδώ: http://eliassiolis.eu/%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1/

Jerry E Beuterbaugh said...

I hope this finds you and yours doing well. May we display your header on our new site directory? As it is now, the site title (linked back to its home page) is listed, and we think displaying the header will attract more attention. In any event, we hope you will come by and see what is going on at SiteHoundSniffs.com.