Tuesday, October 25, 2016

Ermoupolis, Syros island – Greece

Beauties of Greece
Snapshots by Michalis Yiannatsos
Syros is a Greek island with an unspoiled and sometimes mountainous landscape, its authentic and traditional Greek villages, many beautiful beaches and rich maritime tradition.
Η Σύρος με ένα παρθένο και μερικές φορές ορεινό τοπίο, με αυθεντικά και παραδοσιακά ελληνικά χωριά, πολλές όμορφες παραλίες και πλούσια ναυτική παράδοση.
It is the most magnificent neoclassical building in Greece and the most grandiose of all the mansions in Syros.
Είναι το πιο ωραίο νεοκλασικό κτίριο στην Ελλάδα και το πιο μεγαλοπρεπές από όλα τα αρχοντικά στη Σύρο.
Syros has an area of 86 sq. km., and a population of over of 20,000 people and is the administrative center of the Cyclades Prefecture.
Η Σύρος έχει έκταση 86 τ.χλμ. Με πληθυσμό πάνω από 20.000 κατοίκους, είναι το διοικητικό κέντρο του Νομού Κυκλάδων.
The beautiful town of Ermoupolis is the capital of Syros as well as of the entire Cyclades complex of island.
Η όμορφη πόλη της Ερμούπολης είναι η πρωτεύουσα της Σύρου, καθώς και του συνόλου των Κυκλάδων.
The square is surrounded by the superb building of the Town Hall which was designed by the famous Bavarian architect Ziller and finished in 1898.
Η πλατεία περιβάλλεται από το υπέροχο κτίριο του Δημαρχείου, που σχεδιάστηκε από τον διάσημο Βαυαρό αρχιτέκτονα Τσίλλερ και τελείωσε το 1898.
Apart from the municipality, this architectural marvel also houses the Archaeological Museum.
Εκτός από το δημαρχείο, το αρχιτεκτονικό αυτό θαύμα στεγάζει επίσης το Αρχαιολογικό Μουσείο.
Ermoupolis the magnificent neoclassical building of the City Town Hall, with the statue of Andreas Miaoulis at Miaoulis Square.
Το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του Δημαρχείου στην Ερμούπολη, με τον ανδριάντα του Ανδρέα Μιαούλη στην Πλατεία Μιαούλη.
Throughout history, the island was known as Syra, then Syros or Siros. In later times, it appears to have been inhabited by the Phoenicians.
Σε όλη την ιστορία, το νησί ήταν γνωστό ως Σύρα, στη συνέχεια, Σύρος. Σε μεταγενέστερους χρόνους, φαίνεται ότι κατοικήθηκε από τους Φοίνικες.
There are two possible explanations of the word Syros: either it comes from the word “Ousoura” or “Ousyra”, which in Phoenician means happy, or from the word “Syr” which means rock.
Υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις της λέξης Σύρος: είτε αυτή προέρχεται από τη λέξη "Ουσούρα" ή "Ουσύρα", η οποία στα φοινικικά σημαίνει ευτυχισμένος, ή από τη λέξη «Συρ» που σημαίνει βράχος.
It is a commercially and culturally developed sea settlement of unique architectural beauty, a great reminder of the brilliant past of the city. 
Είναι μια εμπορικά και πολιτιστικά ανεπτυγμένη, παραθαλάσσια πόλη μοναδικής αρχιτεκτονικής ομορφιάς, μια μεγάλη υπενθύμιση του λαμπρού παρελθόντος της.
This town was founded by the refugees and Greek revolutionaries who came from various parts of Greece, to escape the massacres organized by the Turks during the Greek Independence and after the Revolution of 1821.
Η πόλη ιδρύθηκε από τους πρόσφυγες και τους Έλληνες επαναστάτες που ήρθαν από διάφορα μέρη της Ελλάδα, για να ξεφύγουν από τις σφαγές των Τούρκων κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Ανεξαρτησίας και μετά την Επανάσταση του 1821.
The magnificent Ermoupolis, which became prosperous very quickly and turned into the most important commercial shipping nation as well as the cultural centre of the New Greek Nation of the 19th century. 
H υπέροχη Ερμούπολη, η οποία αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα, μετατράπηκε στην πιο σημαντική εμπορική ναυτική δύναμη, καθώς και το πολιτιστικό κέντρο του νέου ελληνικού έθνους του 19ου αιώνας.
Ermoupolis (meaning «the city of Hermes») is named after the God of Commerce and knowledge, Hermes.
Η Ερμούπολης (που σημαίνει «η πόλη του Ερμή») οφείλει το όνομα της στο θεό του Εμπορίου και της Γνώσης, τον Ερμή.
Well preserved superb neoclassical buildings adorn the amphitheatrically built city. 
Καλοδιατηρημένα θαυμάσια νεοκλασικά κτίρια κοσμούν την αμφιθεατρικά χτισμένη πόλη.
The glorious past of the city can still be seen in its wonderful neoclassical architecture: old mansions, marble paved streets, grandiose marble squares, imposing churches, monuments and statues.
Το ένδοξο παρελθόν, της πόλης φαίνεται ακόμη στην υπέροχη νεοκλασική αρχιτεκτονική, στα παλιά αρχοντικά, μαρμάρινα πλακόστρωτα δρομάκια, μεγαλοπρεπή πλατείες από μάρμαρο, επιβλητικές εκκλησίες, μνημεία και αγάλματα.
 
This architecture justifies the various names the town often used to be called Little Milan and the Duchess of the Aegean.
Η αρχιτεκτονική αυτή δικαιολογεί τα διάφορα ονόματα της πόλης, που χρησιμοποιούνται συχνά, αποκαλώντας της ως «Μικρό Μιλάνο» και «Δούκισσα του Αιγαίου».
On a hill above the town, dominated by the Catholic Cathedral of St. George, is the picturesque and mostly catholic quarter known as Ano Syros.
Σε ένα λόφο πάνω από την πόλη, που κυριαρχείται από τον Καθολικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, βρίσκεται η γραφική και κυρίως καθολική συνοικία που είναι γνωστή ως Άνω Σύρος.
Ermoupolis is a beautiful town with marble paved streets, grandiose public squares, impressive churches and old mansion houses.
Η Ερμούπολη είναι μια όμορφη πόλη με μαρμάρινα πλακόστρωτα δρομάκια, μεγαλοπρεπείς δημόσιες πλατείες, εντυπωσιακές εκκλησίες και παλιά αρχοντικά.
Syros has many churches, both Catholic and Orthodox. Among them, the most impressive is the Orthodox Church of the Transfiguration of Jesus, which is the island’s metropolis.
Η Σύρος έχει πολλές εκκλησίες, τόσο καθολικές, όσο και ορθόδοξες. Μεταξύ αυτών, η πιο εντυπωσιακή είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η οποία είναι η μητρόπολη του νησιού.
Ermoupolis has a number of beautiful churches, such as Metamorfosi tou Sotiros, Kimisi tis Theotokou and the richly decorated Agios Nikolaos Church which is the pride of Hermoupolis.
Η Ερμούπολη έχει μια σειρά από όμορφες εκκλησίες, όπως η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Κοίμησης της Θεοτόκου και την πλούσια διακοσμημένη εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που είναι το καμάρι της Ερμούπολης.
The Church of the Resurrection on the hill of Deli in Ermoupolis has an interesting architecture and was built between 1879 and 1909.
Η Εκκλησία της Ανάστασης στο λόφο Δελή στην Ερμούπολη έχει μια ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική και χτίστηκε μεταξύ 1879 και 1909.
Michalis Yiannatsos visiting the small museum housing the personal effects and records of Markos Vamvakaris, a famous rebetiko composer, singer and bouzouki master who was born in Ano Syros.
Ο Μιχάλης Γιαννάτσος επισκέπτεται το μικρό μουσείο, που στεγάζει τα προσωπικά αντικείμενα και τα αρχεία του Μάρκου Βαμβακάρη, του διάσημου συνθέτη του ρεμπέτικου, τραγουδιστή και εξαίρετου οργανοπαίκτη στο μπουζούκι, ο οποίος γεννήθηκε στην Άνω Σύρο.
To build this marvelous town, many European architects came from various countries, and joined their talents in a glorification of artistic and architectural beauty.
Για να οικοδομηθεί αυτή η υπέροχη πόλη, ήρθαν πολλοί αρχιτέκτονες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ενώνοντας το ταλέντο τους, εξυμνώντας την καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική ομορφιά. 
This is the island where Greek tradition and western influence come to a harmonious marriage.
Το νησί όπου η ελληνική παράδοση και η δυτική επιρροή συνδυάζονται αρμονικά.
A unique architectural style influenced by neo Classicism and the Venetian school with a mixture of Western features.
Μοναδική αρχιτεκτονική επηρεασμένη από το νέο-κλασικισμό και την ενετική σχολή με ένα μείγμα από Δυτικά χαρακτηριστικά.
Michalis Yiannatsos arriving at Syros island ready to find out the beauties and secrets of the island.
Ο Μιχάλης Γιαννάτσος φτάνει για πρώτη φορά στη Σύρο, έτοιμος να ανακαλύψει τα μυστικά και τις ομορφιές του νησιού.
Most public buildings, churches, schools, stadiums and many mansions were built in the same elegant and neoclassical style, making Ermoupolis at the time a very modern city with a unique character.
Τα περισσότερα δημόσια κτίρια, εκκλησίες, σχολεία, στάδια και πολλά αρχοντικά χτίστηκαν στο ίδιο κομψό και νεοκλασικό στυλ, κάνοντας Ερμούπολη κατά την εποχή εκείνη, μια πολύ σύγχρονη πόλη με ένα μοναδικό χαρακτήρα.
Beautiful Greek architecture and magnificent views over the port of the island.
Όμορφη Ελληνική αρχιτεκτονική και απολαυστική υπέροχη θέα του λιμανιού του νησιού.
Suzana Yiannatsos walking the narrow back streets of Ermoupolis and discovering the city's unique charm and beauty.
Η Σουζάνα Γιαννάτσου, περπατώντας στα στενά σοκάκια της Ερμούπολης και ανακαλύπτοντας τη μοναδική γοητεία και ομορφιά, της πόλης.
Ermoupolis stands on a naturally amphitheatrically site, with neo-classical buildings, old mansions and white houses cascading down to the harbour.
Η Ερμούπολη είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, με νεοκλασικά κτίρια, παλιά αρχοντικά και κάτασπρα σπίτια χτισμένα ως κάτω στο λιμάνι.
 
The European architects (mainly Germans and Italians) and also Greeks who participated in the design and planning of Ermoupolis respected the classical and ancient Greek architecture and harmonized it with the romanticism of the West.
Οι Ευρωπαίοι αρχιτέκτονες (κυρίως Γερμανοί και Ιταλοί) και οι Έλληνες που σχεδίασαν την πόλη, σεβάστηκαν την κλασική και την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική και την εναρμόνισαν με το ρομαντισμό της Δύσης.
Souzana Yiannatsou, discovering that Syros is not just another beautiful island, but an island with a vibrant culture and a strong passion for arts.
Η Σουζάνα Γιαννάτσου, ανακαλύπτοντας ότι η Σύρος δεν είναι απλώς άλλο ένα όμορφο νησί, αλλά, με ​​ ζωντανό πολιτισμό και πάθος για τις τέχνες.
One of the most architecturally fascinating ports in the Mediterranean, a living museum with some of the most beautiful old buildings in Greece.
Ένα από τα πιο συναρπαστικά λιμάνια της Μεσογείου, όσον αφορά την αρχιτεκτονική της πόλης, ένα ζωντανό μουσείο με μερικά από τα πιο όμορφα παλιά κτίρια στην Ελλάδα.
The Neorio shipyard was constructed in 1826 and has played a significant role in the Greek shipping history ever since. It was the first shipyard of Greece. To this very day, it remains a place where many ships are serviced and refitted.
Το ναυπηγείο Νεώριο κατασκευάστηκε το 1826 και έχει διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ελληνική ναυτιλιακή ιστορία από τότε. Ήταν το πρώτο ναυπηγείο στην Ελλάδα. Σε αυτό πολλά πλοία εξυπηρετούνται και σήμερα.
Syros is the right place to visit in order to experience the interesting, authentic Greek island culture.
Η Σύρος είναι το μέρος που θα πρέπει, να επισκεφθείτε για να δείτε την ενδιαφέρουσα, αυθεντική ελληνική νησιώτικη κουλτούρα.
Syros halva pie (made of thyme honey and roasted almonds), loukoumi (a delight made of water, starch and sugar), “loosa” ham, fennel sausages and the San Mihalis spicy cheese will no doubt satisfy even the most demanding taste buds.
Η Σύρος είναι γνωστή για τις γαστρονομικές ιδιαιτερότητες της. Πίτα Χαλβάς (φτιαγμένη από θυμαρίσιο μέλι και καβουρδισμένα αμύγδαλα), λουκούμι (μια απόλαυση από νερό, άμυλο και ζάχαρη), "λούσα" ζαμπόν, λουκάνικα με μάραθο και το πικάντικο τυρί Σαν Μιχάλη, που αναμφίβολα θα ικανοποιήσουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς στις γεύσεις.
Ermoupolis has been the first important trade and industrial center of the country in the 19th century. (In the photo: Suzana Yiannatsou).
Η Ερμούπολη αποτέλεσε το πρώτο σημαντικό εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της χώρας στο 19ο αιώνα. (Στη φωτογραφία η Σουζάνα Γιαννάτσου).
The tremendous growth and development of Ermoupolis continued and until 1860 Syros was the most important commercial harbour in Greece.
Η τεράστια ανάπτυξη, της Ερμούπολης συνεχίστηκε και μέχρι το 1860 η Σύρος ήταν το πιο σημαντικό εμπορικό λιμάνι στην Ελλάδα.
It has always been a significant port town, and during the 19th century it was even more significant than Piraeus! 
Ήταν πάντα μια σημαντική πόλη λιμάνι και κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ήταν πιο σημαντική ακόμη και από τον Πειραιά!
With Ermoupolis being characterized as a town-museum, it is no coincidence that Syros in Cyclades, attracts numerous international travelers every year.
Με την Ερμούπολη να χαρακτηρίζεται ως μια πόλη-μουσείο, δεν είναι τυχαίο ότι η Σύρος στις Κυκλάδες, πολλούς ταξιδιώτες κάθε χρόνο από όλο τον κόσμο.
Lovers of the elusive 'real Greece' pretty much all agree that the island of Syros is a special place.
Οι λάτρεις της «πραγματικής Ελλάδας» που χάνεται, λίγο πολύ όλοι συμφωνούν ότι το νησί της Σύρου είναι ένα ιδιαίτερο μέρος.

No comments: