Sunday, October 16, 2016

The Ancient Temple of Demetra, Naxos island - Greece

Το πανέμορφο αρχαίο Ιερό της Δήμητρας στη Νάξο
The Temple of Demeter on Naxos is located near the village of Sangri. This magnificent temple has been made of the finest quality of Naxos marble and is believed to date back to the 6th century BC.
Ο Ναός της Δήμητρας στη Νάξο βρίσκεται κοντά στο χωριό Σαγκρί. Αυτός ο υπέροχος ναός έχει κατασκευαστεί από την καλύτερη ποιότητα Ναξιώτικου μαρμάρου και πιστεύεται ότι χρονολογείται από τον 6ο αιώνα π.Χ.
The monumental, all-marble temple is a landmark in the development of the classical architecture.
Ο μνημειώδης ναός κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από μάρμαρο αποτελεί ορόσημο για την ανάπτυξη της κλασικής αρχιτεκτονικής.

According to a number of indications, the sanctuary was dedicated to the deities of Apollo, Demeter and Kore, with an emphasis on their earthen characteristics.
Σύμφωνα με ορισμένες ενδείξεις, το ιερό ήταν αφιερωμένο στις θεότητες, του Απόλλωνα, της Δήμητρας και της Κόρης, με έμφαση στα γήινα χαρακτηριστικά τους
.
On a mound hulking over the beginnings of a fertile valley in the Gyroulas district, south of the village of Sagri Naxos, the inhabitants of the area began worshipping (outdoors) the deities of nature in the 8th century BC.
Σε ένα ογκώδες ανάχωμα πάνω από τις παρυφές μιας εύφορης κοιλάδας στην περιοχή Γύρουλας, νότια του χωριού Σαγκρί στη Νάξο, οι κάτοικοι της περιοχής άρχισαν τον 8ο αι. π.Χ. να λατρεύουν (υπαίθρια) τις θεότητες της φύσης.
Built between 530 and 520 B.C and entirely made of white marble, this temple dominates over a rise of a fertile valley. It faces the sea as well as Zas Mountain.
Κτισμένος μεταξύ 530-520 π.Χ. από λευκό μάρμαρο δεσπόζει στο ύψωμα μιας εύφορης πεδιάδας με θέα τόσο προς τη θάλασσα, όσο και προς το βουνό του Ζα.
The worshipping of earth deities, which was related to fertility and the growth of vegetation, is deduced by the erection of the sanctuary in the midst of an area rich in productive resources and appropriate mainly for farming.
Η λατρεία των θεοτήτων της γης, η οποία συνδεόταν με τη γονιμότητα και την ανάπτυξη της βλάστησης, συνάγεται από την ανέγερση του ιερού στη μέση μιας περιοχής, πλούσιας σε παραγωγικούς πόρους και κατάλληλης κυρίως για τη γεωργία.
The sanctuary of Demetra together with the temple of Iria (in Hora city, Naxos) considered architecturally the Parthenon precursors. (In the photo: Lygia & Grigoris Maliotis and Popi Nicolaides in temple of Iria).
Το ιερό της Δήμητρας μαζί με το ναό των Υρίων (στη Χώρα, Νάξου) θεωρούνται αρχιτεκτονικά οι πρόδρομοι του Παρθενώνα. (Στη φωτογραφία: Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου στο ναό των Υρίων).
Grigoris Maliotis looking carefully all about the temple and enjoying the short tour to a long history...
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης κοιτάζει προσεχτικά το ναό και απολαμβάνει τη σύντομη περιήγηση στη μακρά ιστορία...
At that time, the cult of the gods was open air. The temple was built in around 530 B.C in the classical architectural style.
Εκείνη την εποχή, η λατρεία των θεών γινόταν υπαίθρια. Ο ναός χτίστηκε γύρω στο 530 π.Χ. σε στυλ κλασικής αρχιτεκτονικής.
The region is called Gyroulas and the temple, which is dedicated to the goddess Demetra, is one of the most important ancient buildings of Naxos.
Η περιοχή ονομάζεται Γύρουλας και ο ναός που είναι αφιερωμένος στη θεά Δήμητρα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αρχαία κτίσματα της Νάξου.
Phivos Nicolaides enjoying the short tour to the long history of the Temple of Demetra, in Naxos, Cyclades.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης, απολαμβάνει τη σύντομη περιήγηση στη μακρά ιστορία, του Ναού της Δήμητρας στη Νάξο.
The sanctuary served as a factor of social cohesion in the broader district, besides being one of the most significant steps in the development of classical Greek architecture.
Το ιερό υπηρέτησε ως παράγοντας κοινωνικής συνοχής στην ευρύτερη περιοχή, εκτός του ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα στην ανάπτυξη της κλασσικής ελληνικής αρχιτεκτονικής.
As Demetra was the ancient goddess of grain, people used to build temples to her close to fertile areas.
Καθώς η Δήμητρα ήταν η θεά των σιτηρών, οι άνθρωποι συνήθιζαν, να κατασκευάζουν ναούς σε εύφορες περιοχές αφιερωμένους σ’ αυτήν.
   Whole temple is made of white marble in a square shape, with columns in the front.
O ναός είναι κατασκευασμένος ολόκληρος από λευκό μάρμαρο σε τετράγωνο σχήμα, με κολώνες στην πρόσοψη του.
In ancient times, an important shrine was developed on the top of this hill, where the deities of fertility of the earth were worshiped.
Στους αρχαίους χρόνους αναπτύχθηκε στην κορυφή αυτού του λόφου ένα σημαντικό ιερό όπου λατρεύτηκαν θεότητες της ευφορίας της γης.
Today, the Temple of Demetra is one of the most beautiful ancient temples, set in a picturesque environment.
Σήμερα, ο ναός της Δήμητρας είναι μία από τους πιο ωραίους αρχαίους ναούς, χτισμένους σ’ ένα γραφικό περιβάλλον.
The religious center and this cult were the main institution that linked to social and political body of the scattered field farmers.
Το θρησκευτικό αυτό κέντρο και η λατρεία του αποτελούσαν τον βασικό θεσμό που ένωνε σε κοινωνικό και πολιτικό σώμα, τους διεσπαρμένους στους αγρούς αγρότες.
This building is of great importance for the history of architecture.
Το οικοδόμημα αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας για την ιστορία της αρχιτεκτονικής.
The first years of Christianity and before the 6th AD century, the building of the ancient temple was converted into a Christian church.
Τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού και πριν τον 6ο μ.Χ. αιώνα το κτίριο του αρχαϊκού ναού μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό.
The small chapel dedicated to Saint John the Theologian, built in the arch of the ruined Royal.
Το μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, οικοδομήθηκε στην αψίδα της ερειπωμένης Βασιλικής.
The chapel was moved to its present location in 1977 for restoration needs of the ancient temple.
Ο ναΐσκος μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση το 1977 για τις ανάγκες αναστήλωσης του αρχαίου ναού.
In the area there is also an extraordinary museum, awarded in 2004 for its absolute harmony with the natural setting around.
Στο χώρο υπάρχει ένα μοναδικό μουσείο, βραβευμένο το 2004 για την επιτυχημένη εναρμόνισή του με το φυσικό τοπίο.
The museum has two rooms. In the first one, you can see parts of the pediment, the temple’s roof and the inner pillars.
Το μουσείο διαθέτει δύο τμήματα. Στην πρώτη αίθουσα φιλοξενούνται τμήματα από το αέτωμα, από τη στέγη αλλά και από τους κίονες που βρίσκονταν στο εσωτερικό του ναού.
The most important finds from the excavations carried out are housed in the building of the Museum Collection very near the site.
Τα πιο σημαντικά ευρήματα από τις ανασκαφές που έγιναν, στεγάζονται στο κτίριο της Συλλογής του Μουσείου, που βρίσκεται πολύ κοντά στο ναό.
Grigoris Maliotis inside the Museum enjoying the interesting tour .
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνει την ξενάγηση μέσα στο Μουσείο.
A few meters from the archaeological site is the building of the museum collection which presents the most important portable finds and architectural elements from the excavation of the sanctuary.
Λίγα μέτρα από τον αρχαιολογικό χώρο βρίσκεται το κτήριο της Μουσειακής Συλλογής όπου εκτίθενται τα σημαντικότερα κινητά ευρήματα και αρχιτεκτονικά μέλη από την ανασκαφή του ιερού.
Grigoris Maliotis admiring the various exhibits of the museum. 
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης θαυμάζει τα διάφορα εκθέματα.

A replica of the impressive ancient temple.
Αντίγραφο του εντυπωσιακού αρχαίου ναού.

Grigoris Maliotis impressed by the exhibits and the finds of the small museum. 
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης εντυπωσιασμένη από τα εκθέματα και τα ευρήματα του μικρού μουσείου.
Several finds of the area obviously proving the sanctity of the place as well as some parts of the archaic temple that weren’t included in its restoration.
Διάφορα ευρήματα της περιοχής που δηλώνουν ξεκάθαρα την ιερότητα του χώρου καθώς και τμήματα του αρχαϊκού ναού, που δεν περιλήφθηκαν στην αναστήλωση.
Archaeological parts that were not used in the temple’s restoration as well as many finds that give evidence to the importance of the place.
Αρχαιολογικά τμήματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην αναστήλωση καθώς και ευρήματα που υποδηλώνουν την σπουδαιότητα του τόπου.
This museum is really interesting and gives a lot of information as to the ancient temple of Demetra and much more.
Το μουσείο είναι πολύ ενδιαφέρον και δίδει πολλές πληροφορίες σχετικά με τον αρχαίο ναό της Δήμητρας και πολύ περισσότερα.
Phivos Nicolaides admiring the incredible collections in every corner of these culturally-important treasures!
Ο Φοίβος Νικολαΐδης θαυμάζοντας 
σε κάθε γωνιά τις απίθανες συλλογές από τους σπουδαίους αρχαιολογικούς θησαυρούς!
Very important archaeological findings, amazing atmosphere!
Σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα, υπέροχη ατμόσφαιρα!
A living place where people can learn about the history, the rich culture and the civilization of the region.
Ένας ζωντανός χώρος όπου ο κόσμος μπορεί να μάθει για την ιστορία, την πλούσια παράδοση και τον πολιτισμό της γύρω περιοχής.
Oil lamps, pots and various containers. - Λυχνάρια, αγγεία και διάφορα δοχεία.
In the second room, which is dedicated to the church, you will find the inner part of this ancient Christian church, parts of the pulpit and its typical marble window.
Στη δεύτερη αίθουσα που είναι αφιερωμένη στην εκκλησία θα βρείτε το εσωτερικό μέρος του παλαιοχριστιανικού ναού, μέρη από τον άμβωνα και το χαρακτηριστικό της μαρμάρινο παράθυρο.
Grigoris Maliotis in the second section of the Museum which exhibits objects and findings of a different period.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στη δεύτερη αίθουσα του Μουσείου όπου εκτίθενται ευρήματα από διαφορετική περίοδο.
Parts of the interior of the building of the basilica, like the temple, the box and the pulpit are exposed at the museum.
Στοιχεία του εσωτερικού του κτιρίου, της βασιλικής όπως το τέμπλο, το κιβώτιο και ο άμβωνας εκτίθενται στο μουσείο.
The statues of Kouri and the inscriptions with dedications to the gods are of particular significance.
Ιδιαίτερης σημασίας τα αγάλματα των κούρων αλλά επίσης και οι επιγραφές με τις αφιερώσεις στους θεούς.
The Museum is quite small but it’s a marvelous place where people can learn about the history of the site.
Το Μουσείο είναι μικρό, αλλά είναι ένας θαυμάσιος χώρος όπου οι άνθρωποι μπορούν, να μάθουν την ιστορία του αρχαιολογικού χώρου.No comments: