Thursday, October 12, 2023

Bourtzi Castle, Nafplio, Peloponnese - Greece

Bourtzi Castle is a magnet for tourists
Το Κάστρο Μπούρτζι είναι πόλο έλξης για τους τουρίστες
Bourtzi Castle fascinates visitors from all over the world due to its beauty and its mystery.
Το Κάστρο Μπούρτζι γοητεύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο λόγω της ομορφιάς και του μυστηρίου που εκπέμπει.

At the entrance of the port of Nafplio at about 450m from the waterfront, there is the landmark of the city, Bourtzi, built on the island of Saints Theodoroi.
Στην είσοδο του λιμανιού του Ναυπλίου σε απόσταση περίπου 450μ από τον μόλο, βρίσκεται το σήμα κατατεθέν της πόλης, το Μπούρτζι, χτισμένο στο νησί των Αγίων Θεοδώρων.
Popi Nicolaides, Popi Pandeli, Rita Marcou & Georgia Poullou ready to visit the small island of Bourtzi and its strong, impressive fortress.
Πόπη Νικολαΐδου, Πόπη Παντελή, Ρίτα Μάρκου & Γεωργία Πούλλου, έτοιμες να επισκεφτούν το μικρό νησάκι Μπούρτζι με το ισχυρό, εντυπωσιακό φρούριο του.
The Venetians erected a very strong Tower and bastions with cannons on the islet, thus creating the well-known Fortress that dominates today at the entrance to the port of Nafplio.
Οι Ενετοί έχτισαν ισχυρότατο Πύργο και προμαχώνες με κανόνια στη νησίδα, δημιουργώντας έτσι το γνωστό Φρούριο, που δεσπόζει σήμερα στην είσοδο του λιμανιού του Ναυπλίου.
The fortress was built (1458-1481) by the Venetians and is a typical example of the Italian Renaissance military architecture, bearing all the defining features of a massive defensive structure, intended to repel invaders and to withstand siege.
Το φρούριο χτίστηκε (1458-1481) από τους Ενετούς και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της ιταλικής στρατιωτικής αρχιτεκτονικής της Αναγέννησης, με όλα τα καθοριστικά χαρακτηριστικά μιας τεράστιας αμυντικής δομής, που προορίζεται να απωθήσει τους εισβολείς και να αντέξει στην πολιορκία.

Bourtzi has been renamed a lot of times through the years. The Venetians named it Castello dello Soglio (Kasteli) and they also named the port “Porto Cadena” (chain port), as every evening a portable chain that was tied from Bourtzi to Acronafplia was pulled to close the harbour for security.
Το Μπούρτζι είχε μετονομαστεί πολλές φορές στη διάρκεια των ετών. Οι Βενετοί το ονόμασαν Castello dello Soglio (Καστέλι). Ονόμασαν επίσης το λιμάνι Porto Cadena (το λιμάνι της αλυσίδας) καθώς η είσοδος του όρμου έκλεινε με μια φορητή αλυσίδα, που δένονταν από το Μπούρτζι στην Ακροναυπλία και την τραβούσαν κάθε απόγευμα κλείνοντας το λιμάνι για ασφάλεια.
Bourtzi is an incredibly imposing structure that was originally part of the city's defenses, connected to the mainland by thick chain walls to prevent enemy ships from docking or getting close.
Το Μπούρτζι είναι μια απίστευτα επιβλητική κατασκευή που αρχικά αποτελούσε μέρος της άμυνας της πόλης, συνδεδεμένη με την ηπειρωτική χώρα με χοντρά τείχη και αλυσίδα για να αποτρέψει τα εχθρικά πλοία από το να ελλιμενιστούν ή να πλησιάσουν.
Old Bourtzi Castle captivates both history enthusiasts and architecture lovers alike, as it’s an amazing piece of architecture structure in the middle of the sea!
Το Παλιό Κάστρο Μπούρτζι αιχμαλωτίζει τόσο τους λάτρεις της ιστορίας όσο και τους λάτρεις της αρχιτεκτονικής, καθώς είναι ένα εκπληκτικό αρχιτεκτονικό έργο στη μέση της θάλασσας!
The name that is prevalent is "Bourtzi", comes from the Turkish-Arabic word and means "island-fortress" where it is the trademark along with the castle of Palamidi for Nafplio.
Το όνομα που επικρατεί είναι «Μπούρτζι», προέρχεται από την τουρκοαραβική λέξη και σημαίνει «νησί-φρούριο» όπου αποτελεί το σήμα κατατεθέν μαζί με το κάστρο του Παλαμηδίου για το Ναύπλιο.
During the Greek Revolution, the Greeks called Bourtzi as "Kastelli" or "Thalassopirgos", as it played an important role during the Greek Revolution.
Κατά την Ελληνική Επανάσταση οι Έλληνες αποκαλούσαν το Μπούρτζι ως «Καστέλλι» ή «Θαλασσόπυργο», καθώς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση.
They built the castle as a means of controlling the area around them, as a base from which they could launch operations as well as protect themselves from enemies. The castle was erected to control the area and the important travel routes. The structure also served as centre of administration and symbol of power.
Το κάστρο χτίστηκε για έλεγχο της γύρω περιοχής και ως βάση απ' όπου μπορούσαν να εκτελεστούν επιχειρήσεις, καθώς και για προστασία από εχθρούς. Επίσης χρησιμοποιήθηκε ως κέντρο διαχείρισης και σύμβολο ισχύος.

In 1715 the castle fell to the Ottoman Turks and since then both the fortress and the islet have been known by their Turkish name Bourtzi.
Το 1715 το κάστρο έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων και από τότε τόσο το φρούριο όσο και το νησάκι είναι γνωστά με το τουρκικό τους όνομα Μπούρτζι.
The Ottoman Turks fortified the Castle further and dropped big rocks into the waters around the islet, ensuring that no ships or big boats could approach the fort.
Οι Οθωμανοί Τούρκοι οχύρωσαν περαιτέρω το Κάστρο και έριξαν μεγάλους βράχους γύρω από το νησάκι, διασφαλίζοντας ότι δεν θα μπορούσαν να πλησιάσουν πλοία ή μεγάλες βάρκες.
The Fortress was equipped with cannons on a tiny islet in front of the port of Nafplion. The design was made specifically to fit the narrow shape of the islet.
Το Φρούριο εξοπλίστηκε με κανόνια στο μικροσκοπικό νησάκι μπροστά από το λιμάνι του Ναυπλίου. Το σχέδιο έγινε ειδικά για να ταιριάζει στο στενό σχήμα της νησίδας.
In 1502, the Venetians, changed the fortifications on the southwest side into an independent rampart with ramparts, connected it with an artificial arm of boulders to which they attached a chain. The change which reached across to the city for protection.
Το 1502, οι Ενετοί, μετέτρεψαν τις οχυρώσεις στη νοτιοδυτική πλευρά σε ανεξάρτητη έπαλξη, το συνέδεσαν με έναν τεχνητό βραχίονα από ογκόλιθους στον οποίο προσάρτησαν για προστασία μια αλυσίδα, που έφτανε μέχρι την απέναντι ακτή.
The Greeks regained it from the Turks on June 18, 1822, from where they assisted in the siege of Nafplio.
Οι Έλληνες ανέκτησαν το Φρούριο από τους Τούρκους στις 18 Ιουνίου 1822, από όπου βοήθησαν στην πολιορκία του Ναυπλίου.
 Only a year after the outbreak of the Greek War of Independence, in 1822, the Greeks regained Bourtzi and the town of Nafplio, which became the seat of the first provisional government of the revolted Greek nation.
Μόνο ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης, το 1822, οι Έλληνες ανέκτησαν το Μπούρτζι και την πόλη του Ναυπλίου, που έγινε η έδρα της πρώτης προσωρινής κυβέρνησης του επαναστατημένου ελληνικού έθνους.
During the Greek civil hostilities (1823 – 1833), the then Greek government was twice forced to resort in the castle, on May 25, 1824 and on July 2, 1827.
Κατά τις ελληνικές εμφύλιες διαμάχες (1823 – 1833), η τότε ελληνική κυβέρνηση αναγκάστηκε να καταφύγει στο κάστρο δύο φορές, στις 25 Μαΐου 1824 και στις 2 Ιουλίου 1827.
In 1865 the old town stronghold was transformed into residence for the executioners of convicts jailed in the castle of Palamidi. The reason, of course, was that no one wanted to have them as neighbours
Το 1865 το παλιό οχυρό μετατράπηκε σε χώρο διαμονής των δημίων, που εκτελούσαν καταδίκους, φυλακισμένους στο κάστρο του Παλαμηδίου. Ο λόγος φυσικά ήταν ότι κανένας δεν ήθελε να τους έχει ως γείτονες.

The castle was restored in the 1930s, and was transformed into a hotel with only 12 rooms and a restaurant. It operated continuously from the 1930s until 1970.
Το κάστρο αναστηλώθηκε τη δεκαετία του 1930 και μετατράπηκε σε ένα ξενοδοχείο με μόνο 12 δωμάτια και ένα εστιατόριο. Λειτουργούσε συνεχώς από τη δεκαετία του 1930 μέχρι το 1970.
Perfectly in tune with its setting, it is a picturesque and extraordinary building offers magnificent views.
Απόλυτα εναρμονισμένο με το σκηνικό του, είναι ένα γραφικό και εξαιρετικό κτίριο προσφέρει απίθανη θέα.
The enchanting pictures that the view of Nafplio offers the visitors with the castle of Palamidi on the left and the fortress of Acronafplia on the right are indelible memories.
Οι μαγευτικές εικόνες που προσφέρει στους επισκέπτες η θέα του Ναυπλίου με το κάστρο του Παλαμηδίου στα αριστερά και το φρούριο της Ακροναυπλίας στα δεξιά είναι ανεξίτηλες αναμνήσεις.
Palamidi fortress to the east of the Acronauplia in the town of Nafplio in the Peloponnese region of southern Greece as seen from Broutzi Castle.
Το Φρούριο του Παλαμηδιού στα ανατολικά της Ακροναυπλίας στην πόλη του Ναυπλίου, όπως φαίνεται από το Μπούρτζι.
The entrances are on the north and south, while in the northeast a bay has been formed for safer access to the castle.
Οι είσοδοι είναι στα βόρεια και νότια, ενώ στα βορειοανατολικά έχει διαμορφωθεί όρμος για ασφαλέστερη πρόσβαση στο κάστρο.
Today its outdoor area is used for cultural events while a part of it is regularly used as a conference space.
Σήμερα ο εξωτερικός του χώρος χρησιμοποιείται για πολιτιστικές εκδηλώσεις ενώ ένα μέρος του χρησιμοποιείται τακτικά ως χώρος συνεδρίων.
The island fortress of Bourtzi, a Venetian castle located in the middle of Nafplio harbor in the Peloponnese, reopened to the public starting this August 2023.
Το φρούριο Μπούρτζι, ένα ενετικό κάστρο που βρίσκεται στη μέση του λιμανιού του Ναυπλίου στην Πελοπόννησο, άνοιξε ξανά για το κοινό από τον Αύγουστο του 2023.
Bourtzi Castle a picturesque fortress on an islet attracts a wave of tourists like a magnet. Today it is one of the greatest tourist attractions of the city as an archeological museum.
Το Κάστρο Μπούρτζι ένα γραφικό φρούριο σε νησίδα προσελκύει κύμα τουριστών σαν μαγνήτης. Σήμερα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης ως αρχαιολογικό μουσείο.
After the visit to the impressive fortress, Popi Nicolaides, Georgia Poullou, Popi Pandeli & Rita Marco, say: "It’s absolutely lovely and a wonderful experience".
Μετά την επίσκεψη στο εντυπωσιακό φρούριο, η Πόπη Νικολαΐδου, Γεωργία Πούλλου, Πόπη Πανδέλη & Ρίτα Μάρκου, δηλώνουν εντυπωσιασμένες: «Είναι απολύτως ωραία και υπέροχη εμπειρία».
Small boats head out to the fortress, leaving from the port fairly regularly. The trip lasts only a couple of minutes, and the view towards the city is at its best just before sunset.
Μικρά σκάφη κατευθύνονται προς το φρούριο, φεύγοντας από το λιμάνι τακτικά. Το ταξίδι διαρκεί μόνο μερικά λεπτά και η θέα προς την πόλη είναι στα καλύτερα της λίγο πριν τη δύση του ηλίου.


No comments: