Wednesday, October 4, 2023

Bran castle – Bran Romania

«Dracula's Castle», a landmark in Romania
Το Κάστρο του Κόμη Δράκουλα, εθνικό μνημείο στη Ρουμανία

Bran Castle was built between 1377 and 1388 by the Saxons of Transylvania as a fortress and a customs point. It was perched atop a hill to offer clear views of the valley and was built to stop the expansion of the Ottoman Empire.
Το Κάστρο Μπραν χτίστηκε μεταξύ 1377 και 1388 από τους Σάξονες της Τρανσυλβανίας ως φρούριο και τελωνείο. Ήταν σκαρφαλωμένο στην κορυφή ενός λόφου για να προσφέρει καθαρή θέα στην κοιλάδα και χτίστηκε για να σταματήσει την επέκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Bran Castle perches dramatically on a hill in Transylvania, its burnt-orange-tiled turrets and steeples rising above trees in Romania’s Carpathian Mountains.
Το Κάστρο Μπραν σκαρφαλώνει δραματικά σε έναν λόφο στην Τρανσυλβανία, με τους πυργίσκους με τα πορτοκαλί πλακάκια και τα καμπαναριά του να υψώνονται πάνω από τα δέντρα στα Καρπάθια Όρη της Ρουμανίας.
The Castle had a significant role in the history of Transylvania in defending against the Ottoman Empire from 1438 to 1442. Up until the mid-18th century, Bran Castle played a strategic military role.
Το Κάστρο είχε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Τρανσυλβανίας και στην άμυνα κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1438 έως το 1442. Μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα, το Κάστρο Μπραν έπαιξε στρατηγικό στρατιωτικό ρόλο.
Bran Castle has gone through a lot of changes since its creation in 1337. From a fortress to a custom’s check point to a hospital to a museum, this castle has played vastly different roles over the centuries.
Το κάστρο Μπραν έχει περάσει από πολλές αλλαγές από τη δημιουργία του το 1337. Από  φρούριο σε τελωνείο, νοσοκομείο και μουσείο, αυτό το κάστρο έπαιξε πολύ διαφορετικούς ρόλους ανά τους αιώνες.
Bran (a Slavonic name meaning “gate”), is a commune in Brasov County, Transylvania, Romania. The medieval Bran Castle is a popular tourist destination, partly because it is associated with the home of Dracula in Bram Stoker's novel of the same name.
Το Μπραν (στα Σλάβικα σημαίνει «πύλη») είναι μια κοινότητα στην κομητεία Μπρασόβ, της Τρανσυλβανίας, στη Ρουμανία. Το μεσαιωνικό κάστρο του Μπαρν είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός, εν μέρει επειδή συσχετίζεται με το σπίτι του Δράκουλα στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ.

Think of what Romania is famous for, and the first things that came to mind are: Carpathia Mountains, Dracula legend and stunning castles.
Σκεφτείτε για τι φημίζεται η Ρουμανία και τα πρώτα πράγματα που έρχονται στο μυαλό είναι, τα Καρπάθια Όρη, ο θρύλος του Δράκουλα και τα εκπληκτικά κάστρα.
It is the most famous medieval castle in the entire country and it is a major tourist attraction. It is known more as Dracula's castle.
Είναι το πιο διάσημο μεσαιωνικό κάστρο σε ολόκληρη τη χώρα και αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο. Είναι περισσότερο γνωστό ως το κάστρο του Δράκουλα.
Why do people call it "Dracula castle"? Because Bran Castle is the only castle in all of Transylvania that actually fits Bram Stoker's description of Dracula's Castle, it is known throughout the world as Dracula's Castle edited in 1897.
Γιατί οι άνθρωποι το αποκαλούν «κάστρο του Δράκουλα»; Επειδή η τοποθεσία και το κάστρο Μπραν είναι το μόνο σε όλη την Τρανσυλβανία που ταιριάζει περισσότερο με αυτό που περιγράφεται ως κάστρο του Δράκουλα στο μυθιστόρημα του Μπραν Στόκερ που έγραψε το 1897. Έτσι, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο ως το Κάστρο του Δράκουλα.
When Irish novelist Abraham "Bram" Stoker (8 November 1847 – 20 April 1912) imagined a setting for a vampire castle, his thoughts turned to the thick fog so common in rugged Romanian highlands. Those “great masses of greyness,” he wrote in Dracula, “threw into strange relief the ghost-like clouds which amongst the Carpathians seem to wind ceaselessly through the valleys.”
Όταν ο Ιραλανδός μυθιστοριογράφος Μπραμ Στόκερ φαντάστηκε ένα σκηνικό με ένα κάστρο βαμπίρ, οι σκέψεις του στράφηκαν στην πυκνή ομίχλη που είναι τόσο συνηθισμένη στα απόκρημνα ρουμανικά υψίπεδα. Αυτές οι «μεγάλες μάζες γκρίζου», έγραψε στον Δράκουλα, «κινούνταν με μια περίεργη ανάμιξη με τα σύννεφα σαν φαντάσματα, που φαίνονται να κυλούν ασταμάτητα ανάμεσα στα Καρπάθια μέσα στις κοιλάδες».
“There are mysteries that man can only guess at which age by age may only solve in part.” — Bram Stoker
«Υπάρχουν μυστήρια που ο άνθρωπος μπορεί μόνο να μαντέψει και σε κάποια ηλικία μπορεί να λύσει μόνο εν μέρει». — Μπραμ Στόκερ

To create his immortal antihero, Count Dracula in 1897, Stoker certainly drew on popular Central European folktales, but he also seems to have been inspired by historical accounts of the 15th-century Romanian prince Vlad Tepes, or Vlad the Impaler.
Για να δημιουργήσει τον αθάνατο αντιήρωά του, τον Κόμη Δράκουλα το 1897, ο Στόκερ βασίστηκε σίγουρα σε δημοφιλή παραμύθια της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά φαίνεται ότι εμπνεύστηκε και από ιστορικές αφηγήσεις για τον Ρουμάνο πρίγκιπα Βλαντ Τέπες του 15ου αιώνα ή τον Βλαντ τον Ανασκολοπιστή ή Παλλουκωτή.

Vlad the Impaler, in full Vlad III Dracula, also called Vlad III Țepeș, whose cruel methods of punishing his enemies gained notoriety in 15th-century Europe. Some in the scholarly community have suggested that Bram Stoker’s Dracula character was based on Vlad.
Βλαντ ο Ανασκολοπιστής, το πλήρες όνομα Βλαντ Φ' Δρακούλ, αποκαλούμενος επίσης Vlad Țepeș, του οποίου οι σκληρές μέθοδοι τιμωρίας των εχθρών ήταν γνωστές στην Ευρώπη του 15ου αιώνα. Κάποιοι στην επιστημονική κοινότητα υποστηρίζουν ότι ο χαρακτήρας του Δράκουλα του Μπραμ Στόκερ βασίστηκε στον Βλαντ.
Born in Transylvania as the second son of the nobleman Vlad II Dracul, he took the name Dracula, meaning “son of Dracul,” when he was initiated into a secret order of Christian knights known as the Order of the Dragon. (In Romanian, Dracul means “dragon.”)
Γεννημένος στην Τρανσυλβανία ως δεύτερος γιος του ευγενή Vlad II Dracul, πήρε το όνομα Δράκουλα, που σημαίνει «γιος του Δρακούλ», όταν μυήθηκε σε ένα μυστικό τάγμα χριστιανών ιπποτών γνωστό ως το Τάγμα του Δράκου. (Στα Ρουμανικά, Dracul σημαίνει «δράκος».)
The gory details, as well as his legally adopted name (Dracula) and his birthplace of Transylvania, have convinced many scholars that Vlad the Impaler provided partial inspiration for Stoker’s famous vampire.
Οι φρικιαστικές λεπτομέρειες, καθώς και το νόμιμα υιοθετημένο όνομά του (Δράκουλας) και η γενέτειρά του η Τρανσυλβανία, έχουν πείσει πολλούς μελετητές ότι ο Βλαντ ο Παλουκωτής έδωσε μερική έμπνευση για τον διάσημο βρικόλακα του βιβλίου του Στόκερ.


People do associate this tale with the infamous, incredibly cruel ruler Vlad the Impaler who fought against the Ottoman invasion in the 15th century. Vlad was known for its extreme bestiality - he is believed to have been responsible for a "forest" made of wooden stakes onto which his enemies were impaled.
Οι άνθρωποι συνδέουν αυτή την ιστορία με τον διαβόητο, απίστευτα σκληρό ηγεμόνα Βλαντ το Παλλουκωτή, που πολέμησε κατά της οθωμανικής εισβολής τον 15ο αιώνα. Ο Βλαντ ήταν γνωστός για την ακραία κτηνωδία του - πιστεύεται ότι ήταν υπεύθυνος για ένα «δάσος» φτιαγμένο από ξύλινους πασσάλους, πάνω στους οποίους είχαν καρφωθεί οι εχθροί του.

The Dracula Story is completely false in a sense that it never happened in reality and was written by Bram Stoker, an Irish writer who hadn’t seen neither Romania or the Bran castle itself.
Η ιστορία του Δράκουλα είναι εντελώς φανταστική με την έννοια ότι δεν συνέβη ποτέ στην πραγματικότητα και γράφτηκε από τον Μπραμ Στόκερ, έναν Ιρλανδό συγγραφέα που δεν είχε δει ούτε τη Ρουμανία ούτε το ίδιο το κάστρο Μπραν.
In the 1960s, the Romania communist regime in order to promote tourism, decided to mark Bran Castle as Count Dracula’s castle associated with Vlad Tepes and transformed it into a museum.
Στη δεκαετία του 1960, η κομμουνιστική εξουσία της Ρουμανίας για να προωθήσει τον τουρισμό, αποφάσισε να χαρακτηρίσει το Κάστρο Μπραν ως το κάστρο του Κόμη Δράκουλα, συσχετίζοντας το με τον Βλαντ Τέπες και μετατρέποντας το σε μουσείο.

Now visitors from all over the world visit rural Transylvania for a chance to experience some of the eerie thrill of Stoker’s novel.
Επισκέπτες από όλο τον κόσμο πηγαίνουν στην αγροτική Τρανσυλβανία για να ζήσουν λίγη από την απόκοσμη συγκίνηση του μυθιστορήματος του Στόκερ.

Bran Castle in Transylvania is famous for spawning the original vampire legend of Count Dracula. and receives hundreds of thousands of tourists every year from all over the world.
Το κάστρο Μπραν στην Τρανσυλβανία είναι διάσημο για την αναπαραγωγή του αυθεντικού θρύλου των βαμπίρ του Κόμη Δράκουλα και δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο από όλο τον κόσμο.
Phivos Nicolaides, drs. Max Andela, Anita Dudasovam, Mila Ivanova and Loucas Hamatsos leaving the castle full of enthusiasm.
Φοίβος Νικολαΐδης, Μαξ Άντελα, Ανίτα Ντουντάσοβα, Μίλα Ιβάνοβα και Λουκάς Χάματσος φεύγουν από το κάστρο ενθουσιασμένοι.
Inside Bran Castle, Queen Marie's residence includes a bedroom, bathroom, dining area, hall, dressing room, and two salons. The castle contains a hidden passageway that connects the first and third floors of the fortification, which was found in 1927.
Μέσα στο κάστρο Μπραν, η κατοικία της Βασίλισσας Μαρίας περιλαμβάνει ένα υπνοδωμάτιο, μπάνιο, τραπεζαρία, χολ, γκαρνταρόμπα και δύο σαλόνια. Το κάστρο διαθέτει ένα κρυφό πέρασμα που συνδέει τον πρώτο και τον τρίτο όροφο της οχύρωσης, που βρέθηκε το 1927.

There are 57 rooms at Bran Castle and the rooms that were once occupied by King Ferdinand and Queen Marie still contain some of their belongings.
Υπάρχουν 57 δωμάτια στο Κάστρο Μπραν και τα δωμάτια που κάποτε καταλαμβάνονταν από τον Βασιλιά Φερδινάνδο και τη Βασίλισσα Μαρία εξακολουθούν να περιέχουν μερικά από τα υπάρχοντά τους.
Queen Marie considered Bran Castle to be her home. She loved the castle and the people around so much that she wanted to be buried in the castle gardens after her death. Today, Queen Marie’s heart rests in a chapel built on a cliffside close to Bran Castle.
Η βασίλισσα Μαρία θεωρούσε το κάστρο ως το σπίτι της. Το αγαπούσε τόσο πολύ, καθώς και τους ανθρώπους γύρω, που ήθελε να ταφεί στους κήπους του κάστρου μετά το θάνατό της. Σήμερα, η καρδιά της Βασίλισσας Μαρίας βρίσκεται σε ένα παρεκκλήσι χτισμένο στην πλαγιά ενός βράχου κοντά στο Κάστρο Μπραν.
From 1920 until 1932, the Castle was converted into a royal summer residence, coordinated by the Czech architect Karen Liman, who designed the castles Peles and Pelisor.
Από το 1920 μέχρι το 1932, το κάστρο μετατράπηκε σε βασιλική θερινή κατοικία, που σχεδίασε ο Τσέχος αρχιτέκτονας Κάρεν Λίμαν, ο οποίος σχεδίασε και τα κάστρα Πέλες και Πέλισορ.

Loucas Hamatsos ready to experience the history, the myth, the intrigue and the magic of this famous castle!
Έτοιμος ο Λουκάς Χάματσος να ζήσει την ιστορία, τον μύθο, τις ίντριγκες και τη μαγεία αυτού του δημοφιλούς κάστρου!
One of the first private museums in the country, Bran Castle displays the furniture and art collection of Queen Marie. That’s not all, this popular attraction is also famous due to the Count Dracula stories by Bram Stoker.
Ένα από τα πρώτα ιδιωτικά μουσεία της χώρας, το Κάστρο Μπραν παρουσιάζει τα έπιπλα και τη συλλογή έργων τέχνης της Βασίλισσας Μαρίας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, αυτό το δημοφιλές αξιοθέατο, είναι επίσης διάσημο λόγω των ιστοριών που συνδέονται με τον Κόμη Δράκουλα του Μπραμ Στόκερ.
Even the briefest glance at the garments displayed here reveals the incredible richness and variety of fashions produced during the nineteenth century.
Ακόμη και η πιο σύντομη ματιά στα ενδύματα που εμφανίζονται εδώ αποκαλύπτει τον απίστευτο πλούτο και την ποικιλία των μοντέλων που υπήρχαν κατά τη διάρκεια του δέκατου ένατου αιώνα.
An astonishing old lace dress assorted with an umbrella leaves Mila Ivanova speechless.
Ένα εκπληκτικό παλιό δαντελένιο φόρεμα σε συνδυασμό με μια ομπρέλα αφήνει άφωνη την Μίλα Ιβάνοβα.
Well the distinction between the historic reality of Bran and the character of the Count in Bram Stoker’s novel is not an easy job when you are in this castle...
Η διάκριση ανάμεσα στην ιστορική πραγματικότητα του Μπραν και του χαρακτήρα του Κόμη στο μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, όταν βρίσκεστε σ’ αυτό το κάστρο...
The museum has three departments: the Castle – which contains pieces of royal heritage; the medieval customs; and Ethnography – that includes traditional houses in the park near the castle.
Το μουσείο έχει τρία τμήματα: το κάστρο - το οποίο περιέχει κομμάτια της βασιλικής κληρονομιάς. Τα μεσαιωνικά έθιμα. Και εθνογραφία - που περιλαμβάνει παραδοσιακά σπίτια στο πάρκο κοντά στο κάστρο.
King Ferdinand’s rooms are especially well-maintained and you can see his old furniture, armor and also a collection of daggers. You can also look at some of the items that Queen Marie used while she lived there.
Τα δωμάτια του Βασιλιά Φερδινάνδου είναι ιδιαίτερα καλά συντηρημένα και μπορείτε να δείτε τα παλιά του έπιπλα, πανοπλίες και επίσης μια συλλογή από στιλέτα. Μπορείτε επίσης να δείτε μερικά από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσε η βασίλισσα Μαρία όσο ζούσε εκεί.

A sculpture of Queen Maria by Milita Petrascu, who is widely considered as the most important Romanian woman sculptor of the 20th century. The bronze work hidden by the communist officials.
Ένα γλυπτό της βασίλισσας Μαρίας από τη Milita Petrascu, η οποία θεωρείται ευρέως ως η σημαντικότερη Ρουμάνα γλύπτρια του 20ου αιώνα. Το χάλκινο έργο έκρυβαν οι κομμουνιστές αξιωματούχοι
Bran Castle is one of Romania's most popular visitor sites, made famous in modern times when Queen Marie restored it in the 1920s.
Το κάστρο Μπραν είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της Ρουμανίας. Έγινε διάσημο στη σύγχρονη εποχή όταν η Βασίλισσα Μαρία το αποκατέστησε/αναπαλαίωσε το 1920.

Mila Ivanova eagerly learns about Romanian royalty, Transylvanian legends, and the literary connections to the famous bloodthirsty vampire of Count Dracula.
Η Μίλα Ιβάνοβα μαθαίνει με ενδιαφέρον για τη ρουμανική βασιλεία, τους θρύλους της Τρανσυλβανίας και τις λογοτεχνικές συνδέσεις με τον διάσημο αιμοδιψή βαμπίρ του Κόμη Δράκουλα.
Transylvania is the most famous part of Romania, conjuring up images of haunted forests and werewolves, medieval towns, vampires, dramatic mountains and turreted cliff-top castles. Stefan's Baciu great initiative to bring us here for a tour, proved to be rewarding in all respects!
Η Τρανσυλβανία είναι το πιο διάσημο τμήμα της Ρουμανίας, ζωντανεύοντας εικόνες από στοιχειωμένα δάση και λυκάνθρωπους, μεσαιωνικές πόλεις, τους βαμπίρ και δραματικά βουνά με κτισμένα κάστρα στις κορυφές των βράχων. H πρωτοβουλία του Στέφαν Μπακιού να επισκεφθούμε αυτό το μέρος άξιζε τον κόπο!
Romania has many mythological stories about spirits, creatures and other beings that come out at night to torment the people living in and around Bran. The History of Dreads exhibit at Bran Castle sheds some light on some of these mythological creatures.
Η Ρουμανία έχει πολλές μυθολογικές ιστορίες για πνεύματα, πλάσματα και άλλα όντα που βγαίνουν τη νύχτα για να βασανίσουν τους ανθρώπους που ζουν μέσα και γύρω από τον Μπραν. Η έκθεση History of Dreads στο Bran Castle ρίχνει λίγο φως σε μερικά από αυτά τα μυθολογικά πλάσματα.
       Exhibits in the museum, which reproduce the myth and let your imagination galloping...
Εκθέματα του μουσείου, που αναπαράγουν το μύθο και αφήνουν τη φαντασία να καλπάζει...
It is impossible not being fascinated by the charm of the castle and its exhibits.
Είναι αδύνατο να μη γοητευτείτε από τη ομορφιά του κάστρου​​ και των εκθεμάτων του.
For the fans of the legend of Count Dracula, a trip up to there is definitely worthy to feel the impressive atmosphere of Transylvania, a region that gave birth to many myths and legends.
Σίγουρα, για τους λάτρεις του θρύλου του Κόμη Δράκουλα, αξίζει ένα ταξίδι μέχρις εκεί, για να νιώσουν την επιβλητική ατμόσφαιρα της Τρανσυλβανίας, μιας περιοχής που γέννησε πολλούς μύθους και θρύλους.
The castle like other castles in Romania is a significant landmark that not only has architectural excellence but also has a great historical significance says Stefan Baciu to Carmen Leban, who follows him.
Το κάστρο όπως και τα άλλα κάστρα στη Ρουμανία, αποτελεί σημαντικό ορόσημο, που έχει, όχι μόνο αρχιτεκτονική τελειότητα, αλλά και μεγάλη ιστορική σημασία, λέει ο Στέφαν Μπακιού στην Κάρμεν Λεμπάν που τον ακολουθεί.
The impressive historical and cultural monument of Bran castle, in Slovenia was shaped through centuries.
Το εντυπωσιακό κάστρο Μπραν στη Ρουμανία, ως ιστορικό και πολιτιστικό μνημείο διαμορφώθηκε μέσα από τους αιώνες.
An elevator was installed to provide easy access between the castle and the park for the Queen suffering from arthritis.
Ένας ανελκυστήρας εγκαταστάθηκε για να παρέχει εύκολη πρόσβαση ανάμεσα στο κάστρο και στο πάρκο για τη Βασίλισσα που έπασχε από αρθρίτιδα.
In 1932, the castle added a hydroelectric power plant on a nearby stream, to light the castle but was also connected to the towns of Bran, Simon and Moeciu.
Το 1932, έγινε προσθήκη ενός υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα κοντικνό ρέμα, για να φωτιστεί το κάστρο. Συνδέθηκε επίσης και με τις πόλεις του Μπραν, Σιμόν και Μοέτσιου.
There is a narrow stone-carved staircase inside the Castle that once functioned as a secret passage during emergencies. It connects the first floor to the third and is built in such a way that only one person could fit through at a time. A fake fireplace concealed the entrance to this tunnel, which left it undiscovered for generations until Queen Marie decided to renovate the castle in 1920.
Υπάρχει μια στενή πέτρινη σκαλιστή σκάλα μέσα στο Κάστρο που κάποτε λειτουργούσε ως μυστικό πέρασμα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Συνδέει τον πρώτο όροφο με τον τρίτο και είναι χτισμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να χωράει μόνο ένα άτομο τη φορά. Ένα ψεύτικο τζάκι έκρυβε την είσοδο σε αυτό το τούνελ, το οποίο το άφησε ανεξερεύνητο για γενιές έως ότου η βασίλισσα Μαρία αποφάσισε να ανακαινίσει το κάστρο το 1920.
The mysterious air that surrounds the castles still succeed in casting a bewitching spell on you.
Ο μυστηριώδης αέρας που περιβάλλει ακόμα το κάστρο, πετυχαίνει να γητέψει τη μαγεία που προκαλεί.
Torture Room. The torture instruments present at Bran Castle add to its spooky vibe, and you can discover some of these tools on your visit as well.
Αίθουσα βασανιστηρίων. Τα όργανα βασανιστηρίων που υπάρχουν στο Κάστρο προσθέτουν στην απόκοσμη ατμόσφαιρα του και μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε μερικά από αυτά τα εργαλεία κατά την επίσκεψή σας.
 One particular highlight of these instruments is the torture chair covered with spikes all over its surface. There are also other tools.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των οργάνων είναι η καρέκλα βασανιστηρίων καλυμμένη με ξύλινα καρφιά σε όλη την επιφάνειά της. Υπάρχουν επίσης και άλλα εργαλεία.
Bran Castle used to have an ancient water well in its courtyard that only functions as a decorative feature today. This well also used to have a secret chamber right above the water level that served as a hideout during invasions. When Queen Marie renovated the castle, she extended this secret chamber horizontally to run under the castle and attached an elevator to the tunnel for her to descend without the stairs.
Το Κάστρο είχε ένα παλιό πηγάδι νερού στην αυλή του που λειτουργεί μόνο ως διακοσμητικό στοιχείο σήμερα. Αυτό το πηγάδι είχε επίσης έναν μυστικό θάλαμο ακριβώς πάνω από τη στάθμη του νερού που χρησίμευε ως κρησφύγετο κατά τη διάρκεια των εισβολών. Όταν η βασίλισσα Μαρί ανακαίνισε το κάστρο, επέκτεινε αυτόν τον μυστικό θάλαμο οριζόντια για να τρέχει κάτω από το κάστρο και προσάρτησε έναν ανελκυστήρα στο τούνελ για να κατέβει χωρίς τις σκάλες.

The castle building, together with the park, is an important cultural and natural attraction of Bran town.
Το κτίριο του κάστρου μαζί με το πάρκο, είναι μια σημαντική πολιτιστική και φυσική ομορφιά της πόλης του Μπραν.
No doubt there is a lot of tourism. Myths always fascinate and stimulate the imagination perhaps more than history.
Υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση. Οι μύθοι πάντα γοητεύουν και διεγείρουν τη φαντασία περισσότερο ίσως από την Ιστορία.
The legend of Dracula is one of the best preserved myths. To be able to survive in our unconscious had, as it is the case with all myths, different elements to be added at times to it.
Ο μύθος του Κόμη Δράκουλα αποτελεί έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους μύθους. Για να μπορέσει όμως να επιβιώσει μέσα στο υποσυνείδητο μας έπρεπε, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλους τους μύθους, να προστεθούν κατά καιρούς διάφορα νέα στοιχεία σε αυτόν.
The souvenir corner... The famous Dracula is a blend of history, myth, literature and of course business…
Η γωνιά των αναμνηστικών σουβενίρ... Ο περίφημος Δράκουλας είναι ένα μείγμα ιστορίας, μύθου, λογοτεχνίας και… φυσικά εμπορικής εκμετάλλευσης.

The well-kept park adjoins Bran Castle, which is associated with the legends and novels of Bram Stoker as the residence of Count Dracula.
Το περιποιημένο πάρκο γειτνιάζει με το κάστρο Μπραν, το οποίο συνδέεται με τους θρύλους και τις ιστορίες του Μπραμ Στόκερ ως κατοικία του Κόμη Δράκουλα.
Among the picturesque alleys there are flower beds with colorful flowers, extensive lawns and a small pond. During the walk, you can see numerous sculptures, including a statue of Traian Moșoiu, a Romanian general of merit during the First World War.
Ανάμεσα στα γραφικά σοκάκια υπάρχουν παρτέρια με πολύχρωμα λουλούδια, εκτεταμένοι χλοοτάπητες και μια μικρή λιμνούλα. Κατά τη διάρκεια της βόλτας, μπορείτε να δείτε πολλά γλυπτά, συμπεριλαμβανομένου ενός αγάλματος του Traian Mosoiu, ενός Ρουμάνου στρατηγού του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου.
The legendary vampire, created by author Bram Stoker for his 1897 novel of the same name, has inspired countless horror movies, television shows and other bloodcurdling tales of vampires. Our friend Joachim Ciecierski looks fully enjoyed the tour.
Ο θρυλικός βρικόλακας, που δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα Μπραμ Στόκερ για το ομώνυμο μυθιστόρημά του το 1897, έχει εμπνεύσει αμέτρητες ταινίες τρόμου, τηλεοπτικές εκπομπές και άλλες αιματηρές ιστορίες βρικόλακων. Ο φίλος Joachim Ciecierski φαίνεται ευχαριστημένος πλήρως από την ξενάγηση.

No comments: