Tuesday, October 31, 2023

Archaeological Museum of Olympia, Peloponnese - Greece

 Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας

Olympia's Archaeological Museum exhibits are some of the most significant exhibitions of the ancient world displaying the long history of the sanctuary of Zeus and the Olympic Games, as well as artwork dating back thousands of years.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας εκθέτει μερικά από τα πιο σημαντικά ευρήματα του αρχαίου κόσμου, που παρουσιάζουν τη μακρά ιστορία του ιερού του Διός και των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και έργα τέχνης που χρονολογούνται χιλιάδες χρόνια πριν.

The central hall is breathtaking with the sculptural decoration of the temple of Zeus and the statue of Nike of Paionios in the background.
Η κεντρική αίθουσα κόβει την ανάσα με τη γλυπτική διακόσμηση του ναού του Διός και το άγαλμα της Νίκης του Παιονίου στο βάθος.
The Archaeological Museum of Olympia is one of the principal museums of Greece, located in Olympia. When the original building was completed and opened in 1888, it was the first museum in Greece outside of Athens.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας είναι ένα από τα κύρια μουσεία της Ελλάδας, που βρίσκεται στην Ολυμπία. Όταν το αρχικό κτίριο ολοκληρώθηκε και άνοιξε το 1888, ήταν το πρώτο μουσείο στην Ελλάδα εκτός Αθηνών.

Model of the Sanctuary of Olympia during th 3rd - 4th c. A.D.
Μακέτα του ιερού της Ολυμπίας κατά τον 3ον - 4ον αιώνα μ.Χ. Η Ολυμπία ονομαζόταν Άλτις, δηλαδή Ιερό Άλσος.The Altis grove at Olympia was believed to be the place where Hercules made a clearing in the trees and used the space to hold the first Games in honour of Zeus. Over time, many temples, altars and statues to Zeus were set up at Olympia. However, the most awe-inspiring statue of all was the statue of Zeus within his vast temple. According to Herodotus, it is one of the Seven Wonders of the ancient world, the statue measured nearly 13 metres high and was made of ivory and gold. The statue was destroyed by fire in the 5th century AD.
Το άλσος Άλτης στην Ολυμπία πιστεύεται ότι ήταν το μέρος όπου ο Ηρακλής καθάρισε το χώρο για να χρησιμοποιηθεί για τους πρώτους Αγώνες προς τιμήν του Δία. Με τον καιρό, πολλοί ναοί, βωμοί και αγάλματα του Δία στήθηκαν στην Ολυμπία. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό άγαλμα από όλα ήταν το άγαλμα του Δία μέσα στον αχανή ναό του. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, είναι ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, το άγαλμα είχε ύψος σχεδόν 13 μέτρα και ήταν φτιαγμένο από ελεφαντόδοντο και χρυσό. Το άγαλμα καταστράφηκε από πυρκαγιά τον 5ο αιώνα μ.Χ.
Olympia's Archaeological Museum, which houses finds from the excavation of the sanctuary of Zeus, is one of the most important museums of Greece.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας, το οποίο φιλοξενεί ευρήματα από την ανασκαφή του ιερού του Διός, είναι ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας.
The museum's permanent exhibition contains finds from the excavations in the sacred precinct of the Altis dating from prehistoric times to the Early Christian period.
Η μόνιμη έκθεση του μουσείου περιέχει ευρήματα από τις ανασκαφές στον ιερό περίβολο της Άλτης που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους έως την παλαιοχριστιανική περίοδο.
The Archaeological Museum of Olympia was reorganized in 2004 to meet modern museological standards.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας αναδιοργανώθηκε το 2004 για να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα μουσειολογικά πρότυπα.
The exhibition contains great masterpieces from the long history of the Olympic Games' birthplace, and thousands of years of art. The exhibits are displayed in chronological and thematic order from Prehistoric down to Roman times.
Η έκθεση περιέχει σπουδαία αριστουργήματα από τη μακρά ιστορία της γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων και χιλιάδων ετών τέχνης. Τα εκθέματα εκτίθενται με χρονολογική και θεματική σειρά από την προϊστορική έως τη ρωμαϊκή εποχή.
The site of Olympia was first settled between 2800-1100BC during the Helladic period, which corresponds with the late Neolithic period and the early Bronze Age. Remains have been found of rectangular and elliptical buildings and evidence of burials within the area that became known as the sanctuary of Zeus.
Η θέση της Ολυμπίας πρωτοκατοικήθηκε μεταξύ 2800-1100 π.Χ. κατά την ελλαδική περίοδο, η οποία αντιστοιχεί στην ύστερη νεολιθική περίοδο και την πρώιμη εποχή του Χαλκού. Έχουν βρεθεί λείψανα ορθογώνιων και ελλειπτικών κτισμάτων και στοιχεία τάφων στην περιοχή που έγινε γνωστή ως το ιερό του Δία.
The large collection of terracotta statues—like the complex of Zeus and Ganymede—is a highlight during any visit.
Η μεγάλη συλλογή αγαλμάτων από τερακότα —όπως το σύμπλεγμα του Δία και του Γανυμήδη— είναι το αποκορύφωμα σε κάθε επίσκεψη.
The museum building comprises exhibition rooms, auxiliary spaces and storerooms. The vestibule and twelve exhibition rooms contain objects excavated in the Altis.
Το κτίριο του μουσείου περιλαμβάνει εκθεσιακούς χώρους, βοηθητικούς χώρους και αποθήκες. Ο προθάλαμος και οι δώδεκα εκθεσιακές αίθουσες περιέχουν αντικείμενα που ανασκάφηκαν στην Άλτιδα.
The first traces of human activity at Olympia have been located in deep levels o the north side of the Stadium, where remains of coarse utility wares were found, without bailding dating to the Final Neolithic period (4300 - 3100 BC).
Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας στην Ολυμπία εντοπίστηκαν σε βαθειά στρώματα στη βόρεια πλευρά του Σταδίου, όπου βρέθηκαν υπολείμματα χονδροειδούς χρηστικής κεραμικής, χωρίς κτίρια, που χρονολογείται στην Τελική Νεολιθική Εποχή (4300 - 3100 π.Χ.).
The Archaeological Museum of Olympia is one of the great museums of Greece in Olympia, Elis, Peloponnese - Greece.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας είναι ένα από τα μεγάλα μουσεία της Ελλάδας στην Ολυμπία, Ηλείας στην Πελοπόννησο.
Among the many precious exhibits, the sculpture collection, for which the museum is most famous, the bronze collection, the richest collection of its type in the world, and the large terracottas collection, are especially noteworthy.
Ανάμεσα στα πολλά πολύτιμα εκθέματα, είναι η συλλογή γλυπτών, για την οποία είναι πιο διάσημο το μουσείο, η χάλκινη συλλογή, η πλουσιότερη συλλογή του είδους της στον κόσμο και η μεγάλη συλλογή από τερακότα, είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτες.
Terracotta inscription from the Fragonisi Necropolis. Clay brick inscribed with the first 13 verses from Book 14 of the Odyssey, which describes the meeting of Odysseus with the faithful swineherd Eumaios.
Επιγραφή από τερακότα από τη νεκρόπολη του Φραγκονησίου. Πήλινη ενεπίγραφος οπτόπλινθος με εγχάρακτους τους πρώτους 13 στίχους της ραψωδίας της Οδύσσειας (14), που περιγράφει τη συνάντηση του Οδυσσέα με τον πιστό χοιροβοσκό Εύμαιο.
Among the many precious exhibits, the sculpture collection, for which the museum is most famous, the bronze collection, the richest collection
Ανάμεσα στα πολλά πολύτιμα εκθέματα η συλλογή γλυπτών, για την οποία είναι πιο διάσημο το μουσείο, η χάλκινη συλλογή, η πλουσιότερη συλλογή.
Olympia turned out to be a repository of ancient Greek weaponry with a long series of helmets, shields, cuirasses, spears and other parts of armor recovered from the site and now on display in the museum.
Η Ολυμπία αποδείχθηκε ότι ήταν μια αποθήκη αρχαιοελληνικών όπλων με μια μεγάλη σειρά από κράνη, ασπίδες, κούρασες, λόγχες και άλλα μέρη πανοπλίας που ανακτήθηκαν από τον χώρο και εκτίθενται τώρα στο μουσείο.
The museum houses discoveries from the surrounding area, including the site of the Ancient Olympic Games.
Το μουσείο φιλοξενεί ευρήματα από τη γύρω περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του χώρου των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.
Exhibition's numerous bronze objects: figurines of humans and animals, cauldrons, tripods, griffins, sphinxes, and many different kinds of weapons, vessels, and exquisite examples of the toreutic art.
Πολυάριθμα χάλκινα αντικείμενα της έκθεσης: ειδώλια ανθρώπων και ζώων, καζάνια, τρίποδες, γρύπες, σφίγγες και πολλά διαφορετικά είδη όπλων, αγγεία και εξαίσια δείγματα της τορευτικής τέχνης.
Some of the world’s most important ancient works of art are on display here, many dating back thousands of years.
Μερικά από τα πιο σημαντικά αρχαία έργα τέχνης του κόσμου εκτίθενται εδώ, πολλά από τα οποία χρονολογούνται χιλιάδες χρόνια πριν.
Bronze horse. It is dated in the transition between the Geometric to the Archaic period. It is unique for its monumentality on comparison with the small scale of other artefacts from the Geometric period.
Χάλκινο άλογο. Χρονολογείται στη μετάβαση από τη Γεωμετρική στην Αρχαϊκή περίοδο. Είναι μοναδικό για τη μνημειακότητά του σε σύγκριση με τη μικρή κλίμακα άλλων αντικειμένων της Γεωμετρικής περιόδου.
The extent of its bronze collection makes it one of the most important in the world.
Η έκταση της χάλκινης συλλογής του το καθιστά ένα από τα σημαντικότερα στον κόσμο.
Large cut-out embossed bronze sheet. A female griffin is depicted nursing her young, just visible under her belly (B 104). The eye of the mythic being is inlaid ivory, and the decorative details are rendered through delicate engraving and dots.
Μεγάλο κομμένο ανάγλυφο μπρούτζινο φύλλο. Ένας θηλυκός γρύπας απεικονίζεται να θηλάζει τα μικρά της, μόλις ορατή κάτω από την κοιλιά της. Το μάτι του μυθικού όντος είναι ένθετο από ελεφαντόδοντο και οι διακοσμητικές λεπτομέρειες αποδίδονται μέσα από λεπτή γκραβούρα και κουκκίδες.
This bronze relief is an exquisite example of Archaic Hellenic art; produced in a Corinthian workshop (630-620 BC).
Αυτό το χάλκινο ανάγλυφο είναι ένα εξαίσιο δείγμα της αρχαϊκής ελληνικής τέχνης. παράγεται σε κορινθιακό εργαστήριο (630-620 π.Χ.).
The range of valuable finds includes a display case with a collection of finely preserved bronze helmets of the Archaic-Classical periods.
Η γκάμα των πολύτιμων ευρημάτων περιλαμβάνει προθήκη με συλλογή από λεπτοδιατηρημένα χάλκινα κράνη των αρχαϊκών-κλασικών χρόνων.
Popi Nicolaides impressed by the helmet that the Athenian general Miltiades dedicated to Olympian Zeus after his victory over the Persians in the battle of Marathon.
Η Πόπη Νικολαΐδου εντυπωσιασμένη από το κράνος που αφιέρωσε ο Αθηναίος στρατηγός Μιλτιάδης στον Ολύμπιο Δία μετά τη νίκη του επί των Περσών στη μάχη του Μαραθώνα.
Dedication by Miltiades, as the inscription informs us "Miltiades dedicates to Zeus". It is the same helmet worn by the Athenian general in the battle of Marathon, where he defeated the Persians, and thus offered it to Zeus as a sign of gratitude.
Αφιέρωση του Μιλτιάδη, όπως μας πληροφορεί η επιγραφή «Ο Μιλτιάδης αφιερώνει στον Δία». Είναι το ίδιο κράνος που φορούσε ο Αθηναίος στρατηγός στη μάχη του Μαραθώνα, όπου νίκησε τους Πέρσες και έτσι το πρόσφερε στον Δία ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.
 There were 42 figures decorating the 2 pediments of the temple, 12 metopes and the lion-headed water spouts running along the lengths of the temple.
Υπήρχαν 42 φιγούρες που διακοσμούσαν τα 2 αετώματα του ναού, 12 μετόπες και τα λεοντόκεφαλα νερού που έτρεχαν κατά μήκος του ναού.

Through the priceless artefacts that once decorated the sanctuary, visitors can feel the ideals and be inspired by the same elements that drove athletes and pilgrims in antiquity.
Μέσα από τα ανεκτίμητα αντικείμενα που κάποτε διακοσμούσαν το ιερό, οι επισκέπτες μπορούν να νιώσουν τα ιδανικά και να εμπνευστούν από τα ίδια στοιχεία που οδηγούσαν αθλητές και προσκυνητές στην αρχαιότητα.
On both sides, a god stands tall in the very centre of the pediment, Zeus on the east and Apollo on the west; Apollo, promising to restore order as the god of rationality and self-control, looks nonplussed by the chaos surrounding him. In short, the decoration of the Temple of Zeus at Olympia was carefully calibrated to its context of sport and competition.
Και στις δύο πλευρές, ένας θεός στέκεται ψηλά στο κέντρο του αετώματος, ο Δίας στα ανατολικά και ο Απόλλωνας στα δυτικά. Ο Απόλλωνας, υποσχόμενος να αποκαταστήσει την τάξη ως θεός του ορθολογισμού και της αυτοκυριαρχίας, φαίνεται αδιάφορος από το χάος που τον περιβάλλει. Εν ολίγοις, η διακόσμηση του Ναού του Διός στην Ολυμπία βαθμονομήθηκε προσεκτικά στο πλαίσιο του αθλητισμού και του ανταγωνισμού.
 
Among the most important exhibits of the museum are the sculptured ornaments from the Temple of Zeus.
Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα του μουσείου είναι τα γλυπτά στολίδια από το Ναό του Διός.
Set beneath the pediments, designed to be viewed against them, were a series of carved metopes – individual square panels lined up in a row, with six on each side of the temple. These depict the Labours of Herakles: whatever the human agonies depicted above in the pediments, whether implied or shown, here is testimony to the endurance of the human spirit in the face of strenuous trials.
Κάτω από τα αετώματα, σχεδιασμένα για να φαίνονται απέναντι τους, υπήρχε μια σειρά από σκαλιστές μετόπες – μεμονωμένα τετράγωνα πάνελ παραταγμένα στη σειρά, με έξι σε κάθε πλευρά του ναού. Αυτά απεικονίζουν τους Άθλους του Ηρακλή: όποιες κι αν είναι οι ανθρώπινες αγωνίες που απεικονίζονται παραπάνω στα αετώματα, είτε υπονοούνται είτε παρουσιάζονται, εδώ είναι η μαρτυρία της αντοχής του ανθρώπινου πνεύματος απέναντι σε επίπονες δοκιμασίες.
The west pediment of the temple of Zeus at Olympia representing the battle between the Lapiths and the Centaurs in Thessaly. Symbolic of the greek victory over barbarians or reason over savage nature.
Το δυτικό αέτωμα του ναού του Διός στην Ολυμπία που αντιπροσωπεύει τη μάχη μεταξύ των Λαπιθών και των Κενταύρων στη Θεσσαλία. Σύμβολο της νίκης των Ελλήνων επί των βαρβάρων ή λογική επί της άγριας φύσης.
Model of temple of Zeus in Olympia showing the statue of Zeus. Louvre Museum (Paris, France).
Μακέτα του ναού του Διός στην Ολυμπία που δείχνει το άγαλμα του Δία. Μουσείο του Λούβρου (Παρίσι, Γαλλία).
The Eastern pediment of the Temple of Zeus at Olympia depicts the tale of Pelops just before the chariot race wherein he kills the king Oenomaus in order to win the hand of his daughter Hippodamia.
Το ανατολικό αέτωμα του Ναού του Διός στην Ολυμπία απεικονίζει την ιστορία του Πέλοπα λίγο πριν την αρματοδρομία όπου σκοτώνει τον βασιλιά Οινόμαο για να κερδίσει το χέρι της κόρης του Ιπποδάμειας.
The pediments of the Temple of Zeus at Olympia are some of the best surviving examples of early Classical Greek sculpture. The pediments were completed c.460 BCE and comprise of forty-two figures in total.
Τα αετώματα του Ναού του Διός στην Ολυμπία είναι μερικά από τα καλύτερα σωζόμενα δείγματα της πρώιμης κλασικής ελληνικής γλυπτικής. Τα αετώματα ολοκληρώθηκαν γύρω στο 460 π.Χ. και αποτελούνται από σαράντα δύο φιγούρες συνολικά.
The East Pediment features a scene especially appropriate at the home of the ancient Olympic Games, where athletes competed in view of the temple from 776 BCE to 393 CE: here, preparations are being made for a chariot race, which explains why there are horses flanking the five central figures. On the West Pediment, in contrast, there is depicted a 'centauromachy' – a battle between the half-man, half-horse centaurs and the Lapiths.
Το Ανατολικό Αέτωμα παρουσιάζει μια σκηνή ιδιαίτερα κατάλληλη για το χώρο των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, όπου οι αθλητές διαγωνίζονταν με θέα τον ναό από το 776 π.Χ. έως το 393 μ.Χ. τα πέντε κεντρικά πρόσωπα. Στο Δυτικό Αέτωμα, αντίθετα, απεικονίζεται μια «κενταυρομαχία» – μια μάχη μεταξύ των κενταύρων μισού ανθρώπου, μισού ίππου και των Λαπιθών.
The metope of the Apples of Hesperides from the sculpted decoration of the temple of Zeus depicts one of the twelve labours of Heracles.
Η μετόπη των Μήλων των Εσπερίδων από τη γλυπτή διακόσμηση του ναού του Διός απεικονίζει έναν από τους δώδεκα άθλους του Ηρακλή.
One of the best descriptions of the temple was written in the second century CE by a Greek traveller named Pausanias, who describes his visit to Olympia and a number of the (by then centuries old) Greek sculptures and other dedications he sees there.
Μια από τις καλύτερες περιγραφές του ναού γράφτηκε τον δεύτερο αιώνα μ.Χ. από έναν Έλληνα περιηγητή ονόματι Παυσανία, ο οποίος περιγράφει την επίσκεψή του στην Ολυμπία και ορισμένα από τα (τότε παλιά) ελληνικά γλυπτά και άλλες αφιερώσεις που βλέπει εκεί.

Nike of Paionios. Even with the serious losses and the damage it has suffered, the statue still impresses today, being one of the masterpieces of ancient sculpture, a representative sample of the so-called “rich style” of art (430/420-400/390 BC), a period in which greater freedom of movement, grace, and lyricism are observed in the forms.
Νίκη του Παιονίου. Ακόμη και με τις σοβαρές απώλειες και τις ζημιές που έχει υποστεί, το άγαλμα εξακολουθεί να εντυπωσιάζει σήμερα, αποτελώντας ένα από τα αριστουργήματα της αρχαίας γλυπτικής, αντιπροσωπευτικό δείγμα της λεγόμενης «πλούσιας τεχνοτροπίας» (430/420-400/390 π.Χ. ), περίοδος κατά την οποία παρατηρείται μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, χάρη και λυρισμός στις φόρμες.
Nike, cut from Parian marble, has a height of 2,115m, but with the tips of her (now broken) wings would have reached 3m. In its completed form, the monument with its triangular base (8,81m high) would have stood at the height of 10,92m. giving the impression of Nike triumphantly descending from Olympos. It dates from 421 B.C.
Η Νίκη κομμένη από παριανό μάρμαρο, έχει ύψος 2.115 μέτρα, αλλά με τις άκρες των (τώρα σπασμένων) φτερών της θα έφτανε τα 3 μέτρα. Στην ολοκληρωμένη του μορφή, το μνημείο με την τριγωνική βάση του (ύψος 8,81μ) θα βρισκόταν σε ύψος 10,92μ. δίνοντας την εντύπωση ότι η Νίκη κατεβαίνει θριαμβευτικά από τον Όλυμπο. Χρονολογείται από το 421 π.Χ.
The work of the famous sculptor Paeonios from Mendi in Chalkidiki, this statue, made of Parian marble, is the personification of Victory descending from the sky to triumphantly announce a military victory. 
Έργο του διάσημου γλύπτη Παιώνιου από τη Μένδη της Χαλκιδικής, αυτό το άγαλμα, από παριανό μάρμαρο, είναι η προσωποποίηση της Νίκης που κατεβαίνει από τον ουρανό για να αναγγείλει θριαμβευτικά μια στρατιωτική νίκη.
Rita Marcou & Georgia Poullou admire this unique masterpiece. A unique treasure for everyone to admire!
Η Ρίτα Μάρκου και η Γεωργία Πούλλου θαυμάζουν αυτό το μοναδικό αριστούργημα. Ένας μοναδικός θησαυρός που θαυμάζουν όλοι!
The Olympic Games in antiquity represented peace and the nobility of competition. Olympia was a place of particular religious and ideological value.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαιότητα αντιπροσώπευαν την ειρήνη και την αρχοντιά του ανταγωνισμού. Η Ολυμπία ήταν τόπος ιδιαίτερης θρησκευτικής και ιδεολογικής αξίας.
The exhibits present the long and fascinating history of the most famous sanctuary of antiquity, the pan-Hellenic sanctuary of Zeus, father of gods and men as the ancient Greeks believed, where the Olympic Games were born.
Τα εκθέματα παρουσιάζουν τη μακρά και συναρπαστική ιστορία του πιο γνωστού ιερού της αρχαιότητας, του πανελληνίου ιερού του Δία, πατέρα θεών και ανθρώπων όπως πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες, όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
More than 2,000 years old the famous statue of Hermes holding the infant Dionysus, is one of few works of art in the world equipped with devices to protect it against damage from major earthquakes.
Πάνω από 2.000 ετών το περίφημο άγαλμα του Ερμή που κρατά το βρέφος Διόνυσο, είναι ένα από τα λίγα έργα τέχνης στον κόσμο εξοπλισμένα με συσκευές για την προστασία του από  μεγάλους σεισμούς.
The statue of Hermes and the Infant Dionysus, supposedly created by Praxiteles, was discovered on May 8, 1877, but its influential presence makes it a timeless piece of Hellenism, and later, Western culture. It is seen as the epitome of the ideal image of youthful gods in Greek art.
Το άγαλμα του Ερμή και του Βρέφους Διονύσου, που υποτίθεται ότι δημιούργησε ο Πραξιτέλης, ανακαλύφθηκε στις 8 Μαΐου 1877, αλλά η επιδραστική παρουσία του το καθιστά διαχρονικό κομμάτι του ελληνισμού και αργότερα του δυτικού πολιτισμού. Θεωρείται ως η επιτομή της ιδανικής εικόνας των νεανικών θεών στην ελληνική τέχνη.
One of the most famous statues in the history of art, the "Hermes" of Praxiteles, which is perhaps the only original, surviving statue of the renowned sculptor.
Ένα από τα πιο γνωστά αγάλματα στην ιστορία της τέχνης, ο «Ερμής» του Πραξιτέλη, που είναι ίσως το μοναδικό πρωτότυπο, σωζόμενο άγαλμα του φημισμένου γλύπτη.
The collection includes objects produced and used in the area from prehistory to its time under Roman rule.
Η συλλογή περιλαμβάνει αντικείμενα που παράγονται και χρησιμοποιούνται στην περιοχή από την προϊστορία έως την εποχή της υπό ρωμαϊκή κυριαρχία.
The Archaeological Museum of Olympia, one of the most important museums in Greece, presents the long history of the most celebrated sanctuary of antiquity, the sanctuary of Zeus, father of both gods and men, where the Olympic games were born.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας, παρουσιάζει τη μακρά ιστορία του πιο φημισμένου ιερού της αρχαιότητας, του ιερού του Δία, πατέρα θεών και ανθρώπων, όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
The exhibition also contains great masterpieces from the long history of the Olympic Games’ birthplace, and thousands of years of art.
Τα εκθέματα εκτίθενται με χρονολογική και θεματική σειρά από την προϊστορική έως τη ρωμαϊκή εποχή.
Within minutes walk from the archaeological site lie the three museums of Olympia that unfold the history of the sanctuary of Zeus and its celebrated games: the Archaeological Museum, the Museum of the Ancient Olympic Games and the Museum of the History of the Excavations at Olympia.
Σε απόσταση λίγων λεπτών με τα πόδια από τον αρχαιολογικό χώρο βρίσκονται τα τρία μουσεία της Ολυμπίας που ξεδιπλώνουν την ιστορία του ιερού του Δία και των περίφημων αγώνων του: το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων και το Μουσείο Ιστορίας των Ανασκαφών στην Ολυμπία.
Since its opening on March 24, 2004, the Archaeological Museum of Olympia has presented visitors with important works, many of which are milestones in the history of ancient Greek art.
Από τα εγκαίνια του στις 24 Μαρτίου 2004, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας παρουσιάζει στους επισκέπτες σημαντικά έργα, πολλά από τα οποία αποτελούν ορόσημα στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής τέχνης.
The collections are displayed in a modern way. A chronological order, easy to understand information panels and subtle lighting, make visiting a museum in Ancient Olympia an enjoyable experience. (In the picture: Rita Marcou, Georgia Poullou & Popi Nicolaides).
Οι συλλογές παρουσιάζονται με σύγχρονο τρόπο. Μια χρονολογική σειρά, τα εύκολα κατανοητά πάνελ πληροφοριών και ο διακριτικός φωτισμός, κάνουν την επίσκεψη στο μουσείο στην Αρχαία Ολυμπία μια ευχάριστη εμπειρία. (Στη φωτογραφία: Ρίτα Μάρκου, Γεωργία Πούλλου & Πόπη Νικολαΐδου).

No comments: