Friday, June 9, 2023

Thessaloniki: The shining jewel of Northern Greece

Θεσσαλονίκη: Το λαμπερό κόσμημα της Βόρειας Ελλάδας
At the dawn of the 20th century Thessaloniki was a multi-ethnic city with a population of 150,000 inhabitants. Today, is the second largest city in Greece. Its greater metropolitan area population exceeds one million inhabitants.
Στην αυγή του 20ου αιώνα η Θεσσαλονίκη ήταν μια πολυεθνική πόλη με πληθυσμό 150.000 κατοίκους. Σήμερα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Ο πληθυσμός της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της ξεπερνά το ένα εκατομμύριο κατοίκους.
Thessaloniki is one of the most interesting cities in Greece. It’s up to you to appreciate its peculiarities, to tune into its unique vibes, and discover its splendid beauties.
Η Θεσσαλονίκη είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Ελλάδας. Εναπόκειται σε εσάς να εκτιμήσετε τις ιδιαιτερότητές της, να συντονιστείτε με τους μοναδικούς παλμούς της και να ανακαλύψετε τις λαμπρές ομορφιές της.
The White Tower was built in the fifteenth century after the fall of Thessaloniki to the Ottomans in 1430. At its location there had been an older tower belonging to Thessaloniki’s Byzantine fortifications, where the eastern wall met the sea wall. The Tower was the eastern end of the sea wall; there was another at the western end, and a third in between.
Ο Λευκός Πύργος χτίστηκε τον 15ον αιώνα μετά την πτώση της Θεσσαλονίκης στους Οθωμανούς το 1430. Στη θέση του υπήρχε παλαιότερος πύργος που ανήκε στις βυζαντινές οχυρώσεις της Θεσσαλονίκης, όπου το ανατολικό τείχος συναντούσε το θαλάσσιο τείχος. Ο Πύργος ήταν το ανατολικό άκρο του θαλάσσιου τείχους. υπήρχε ένα άλλο στο δυτικό άκρο, και ένα τρίτο ενδιάμεσα.
Founded in 315 B.C. by King Cassander, who named it after his wife Thessaloniki, daughter of the king of Macedonia, Philip II and half-sister of Alexander the Great.
Ιδρύθηκε το 315 π.Χ. από το βασιλιά Κάσσανδρο, ο οποίος για να τιμήσει τη γυναίκα του Θεσσαλονίκη, κόρη του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου του Β’ και ετεροθαλή αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έδωσε το όνομα της στην πόλη.

OTE Tower is a 76-metre-tall construction located in the Thessaloniki International Exhibition Center. The tower opened in 1966 and was renovated in 2005.
Ο Πύργος ΟΤΕ είναι μια κατασκευή ύψους 76 μέτρων που βρίσκεται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Ο πύργος άνοιξε το 1966 και ανακαινίστηκε το 2005.


Thessaloniki is ancient and modern, Eastern and Western, modern and old-fashioned, but mostly a fascinating city full of creative energy that spawns new ideas.
Η Θεσσαλονίκη είναι αρχαία και σύγχρονη, ανατολική και δυτική, μοντέρνα και παλιομοδίτικη, αλλά κυρίως μια συναρπαστική πόλη γεμάτη δημιουργική ενέργεια που γεννά νέες ιδέες.
The White Tower is the most commonly known monument of Thessaloniki and the symbol of the city because of its prominent position and long history.
Ο Λευκός Πύργος είναι το πιο γνωστό μνημείο της Θεσσαλονίκης και το σύμβολο της πόλης λόγω της εξέχουσας θέσης και της μακραίωνης ιστορίας του. Το 1983 ο Πύργος παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού.
The bust of Nikolaos Votsis (1877–1931); was a Greek naval officer who distinguished himself during the Balkan Wars (1912).
Η προτομή του Νικόλαου Βότση (1877–1931). Έλληνας αξιωματικός του ναυτικού που διακρίθηκε κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912).
Eleftherios Kyriakou Venizelos (1864 – 1936) was a prominent Greek statesman. He is noted for his contribution to the expansion of Greece and promotion of liberal-democratic policies. He held office as prime minister of Greece for over 12 years, spanning eight terms between 1910 and 1933.
Ο Ελευθέριος Κυριάκου Βενιζέλος (1864 – 1936) ήταν επιφανής Έλληνας πολιτικός. Διακρίθηκε για τη συμβολή του στην επέκταση της Ελλάδας και την προώθηση φιλελεύθερων-δημοκρατικών πολιτικών. Διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας για περισσότερα από 12 χρόνια, σε οκτώ θητείες μεταξύ 1910 και 1933.

Venizelos had such profound influence on the internal and external affairs of Greece that he is credited with being "The Maker of Modern Greece", and is still widely known as the "Ethnarch".
Ο Βενιζέλος είχε τόσο βαθιά επιρροή στις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας που του αποδίδεται ως «Ο Δημιουργός της Σύγχρονης Ελλάδας» και είναι ακόμη ευρέως γνωστός ως «Εθνάρχης».
Thessaloniki has a way of astonishing visitors with both its contradictions and its attractions. It’s a city rich in history, influenced by many different cultures.
Η Θεσσαλονίκη έχει τον τρόπο να εκπλήσσει τους επισκέπτες τόσο με τις αντιφάσεις όσο και με τα αξιοθέατά της. Είναι μια πόλη πλούσια σε ιστορία, επηρεασμένη από πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς.

Dominant element in the organization of the city, after the 1917 fire, was the monumental Ethnon avenue (now Aristotelous street).
Κυρίαρχο στοιχείο στην οργάνωση της πόλης, μετά την πυρκαγιά του 1917, ήταν η μνημειακή λεωφόρος των Εθνών (σήμερα Αριστοτέλους).

The statue of Aristotle, the ancient Greek philosopher and scientist born in the Macedonian city of Stagira, Halkidiki. The University of Thessaloniki is named after him. (Aristotle University of Thessaloniki)
Το άγαλμα μνημείο του φιλόσοφου και επιστήμονα Αριστοτέλη, που γεννήθηκε στη Μακεδονία, στα Στάγειρα της Χαλκιδικής. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης φέρει το όνομα του.

The Byzantine Church of Panagia Chalkeon was built in the 11th-century. The church's well-preserved Byzantine architecture and testimony to the importance of Thessaloniki in early and medieval Christianity led it to be inscribed on the UNESCO World Heritage List in 1988.
Η βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας Χαλκέων χτίστηκε τον 11ο αιώνα. Η καλοδιατηρημένη βυζαντινή αρχιτεκτονική του ναού και η μαρτυρία της σημασίας της Θεσσαλονίκης στον πρώιμο και μεσαιωνικό χριστιανισμό οδήγησαν στο να εγγραφεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1988.
The Byzantine name of the Panagia Chalkeon is not known; this name echoes the Turkish designation Kazancilar Camii, deriving from the fact that from the Byzantine period until the present day there have been copper-smith's workshops around the church. The Byzantine church was probably called Panagia Chalkoprateion, like the church of that name in Constantinople.
Το βυζαντινό όνομα της Παναγίας Χαλκέων δεν είναι γνωστό. Το όνομα αυτό απηχεί την τουρκική ονομασία Kazancilar Camii, που προέρχεται από το γεγονός ότι από τη βυζαντινή περίοδο μέχρι σήμερα υπήρχαν εργαστήρια χαλκουργίας γύρω από την εκκλησία. Ο βυζαντινός ναός πιθανότατα ονομαζόταν Παναγία Χαλκοπρατείον, όπως ο ναός με αυτό το όνομα στην Κωνσταντινούπολη.

The Metropolitan of Kastoria Germanos Karavangelis (1900-1907) played an important role during the Macedonian Struggle, as well as in the genocide of Pontic Hellenism, later, organizing anti-insurgent bodies with local chieftains, consequently emerging as one of the most important figures of those Struggle. Ioannis Poulakas, Leader of the Macedonian Struggle 1903-1908. The Macedonian Struggle is a huge chapter of modern Greek history
Ο Μητροπολίτης Καστοριάς, Γερμανός Καραβαγγέλης (1900-1907) διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα, καθώς και στη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, αργότερα, οργανώνοντας αντιανταρτικά σώματα με ντόπιους οπλαρχηγούς, με συνέπεια να αναδειχθεί μία από τις σημαντικότερες μορφές των Αγώνων εκείνων. Ιωάννης Πουλάκας, Αρχηγός Μακεδονικού Αγώνα 1903-1908. Ο Μακεδονικός Αγώνας αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο της νεότερης ελληνικής ιστορίας
.

Georgios Tsontos or Captain Vardas (1871-1942) was a Greek Macedonian soldier from Crete.
Ο Γεώργιος Τσόντος ή καπετάν Βάρδας (1871-1942) ήταν Μακεδονομάχος στρατιωτικός από την Κρήτη.
The Bey Hammam is a building from the Ottoman period in Thessaloniki and is located on Egnatia Street approximately at the height of Aristotelous Street.
Το Μπέη Χαμάμ είναι κτήριο της Οθωμανικής περιόδου στην Θεσσαλονίκη και βρίσκεται επί της οδού Εγνατία περίπου στο ύψος της οδού Αριστοτέλους.
It was built in 1444, 14 years after the occupation of Thessaloniki by Murat II, on the remains of Byzantine churches.
Χτίστηκε το 1444, 14 χρόνια μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον Μουράτ Β΄, πάνω σε απομεινάρια βυζαντινών εκκλησιών.
Its operation does not differ from that of other Hamams (Bathrooms) as it has three main rooms (Cold, lukewarm, hot) with many smaller apartments and individual auxiliary spaces.
Η λειτουργία του δεν διαφέρει από αυτή των υπολοίπων Χαμάμ (Λουτρών) καθώς διαθέτει τρείς κυρίως αίθουσες (Κρύα, χλιαρή, ζεστή) με πολλά μικρότερα διαμερίσματα και επιμέρους βοηθητικούς χώρους.
It functioned as a hammam until the 1960s and was restored in the 80s. It is also known as Paradise Baths. Today it functions as a venue for cultural events. 
Λειτούργησε ως χαμάμ μέχρι τη δεκαετία του 1960 και αναστηλώθηκε τη δεκαετία του 80. Είναι επίσης γνωστό με το όνομα Λουτρά Παράδεισος. Σήμερα λειτουργεί ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων.
The cistern/nymphaeum is "the most imposing and luxurious building of its kind, in terms of dimensions and state of preservation, that has been uncovered to date in Thessaloniki", say the archaeologists.
Το κρηναίο/νυμφαίο αποτελεί «το πλέον επιβλητικό και πολυτελές οικοδόμημα του είδους, ως προς τις διαστάσεις και την κατάσταση διατήρησης, που έχει αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα στη Θεσσαλονίκη», αναφέρουν οι αρχαιολόγοι.
Roman-era monuments, Byzantine churches, beautifully restored old buildings, little shops, and huge malls, as well as shiny new coffee shops and luxury hotels.
Μνημεία της ρωμαϊκής εποχής, βυζαντινές εκκλησίες, όμορφα ανακαινισμένα παλιά κτίρια, μικρά καταστήματα και τεράστια εμπορικά κέντρα, καθώς και λαμπερά νέα καφέ και πολυτελή ξενοδοχεία.

Chrysostomos Kalafatis (1867 - 1922) was a Greek Asia Minor bishop and theologian who served as Metropolitan of Drama. From 1910 until his martyrdom, he was the Metropolitan of Smyrna, showing care for sports, education and social welfare of the city.
Ο Χρυσόστομος Καλαφάτης (1867 - 1922) ήταν Μικρασιάτης επίσκοπος και θεολόγος ο οποίος διετέλεσε Μητροπολίτης Δράμας. Από το 1910 έως και τον μαρτυρικό του θάνατο διετέλεσε Μητροπολίτης Σμύρνης επιδεικνύοντας μέριμνα για τον αθλητισμό, την παιδεία και την κοινωνική πρόνοια της πόλης.
It is a modern city full of vibrancy and undeniable charm.
Είναι μια σύγχρονη πόλη γεμάτη ζωντάνια και αδιαμφισβήτητη γοητεία.
Thessaloniki has existed for over twenty-three centuries. Today it is the second largest city in Greece after Athens.
Η Θεσσαλονίκη υπάρχει για πάνω από είκοσι τρεις αιώνες. Σήμερα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας μετά την Αθήνα.
The Hagia Sophia (Holy Wisdom) is among the oldest churches of Thessaloniki. With its current structure dating from the 7th century, it is one of the oldest churches in the city still standing today.
Η Αγία Σοφία είναι μια από τις παλαιότερες εκκλησίες στην Θεσσαλονίκη. Με τη σημερινή της δομής που χρονολογείται από τον 7ο αιώνα, είναι μια από τις παλαιότερες εκκλησίες της πόλης που διατηρούνται μέχρι σήμερα.
Because of its outstanding Byzantine art and architecture, in addition to its importance in early Christianity, it is one of several monuments in Thessaloniki listed as a UNESCO World Heritage Site in 1988.
Λόγω της εξαιρετικής βυζαντινής τέχνης και αρχιτεκτονικής της, εκτός από τη σημασία της στον πρώιμο χριστιανισμό, είναι ένα από τα πολλά μνημεία της Θεσσαλονίκης που καταγράφηκε ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1988.
It was imperative for Thessaloniki, an important administrative, economic and ecclesiastic centre fo Byzantium, to have its own Agia Sophia (Holy Wisdom) equal to the church of Agia Sophia in Constantinople.
Η Θεσσαλονίκη ως σπουδαίο διοικητικό, οικονομικό και εκκλησιαστικό κέντρο του Βυζαντίου δεν ήταν δυνατόν να μην έχει τη δική της Αγία Σοφία εφάμιλλη της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.
The long and rich tradition of its historic and heritage, indelibly engraved its traces throughout the centuries. Every corner of the city breathes youth and vitality.
Η πλούσια και μακραίωνη ιστορική παράδοση και κληρονομιά, χάραξε ανεξίτηλα τα ίχνη της στο διάβα των αιώνων. Κάθε γωνιά της πόλης αποπνέει νεότητα και τη ζωντάνια.

The Holy Church of Saints Constantine and Helen is a parish church and belongs to the Holy Metropolis of Thessaloniki. It is located in Hippodrome Square, in the center of the city. The architectural type of the temple is cruciform with a dome and two spiers.
Ο Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης αποτελεί ενοριακό ναό και ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται στην Πλατεία Ιπποδρομίου, στο κέντρο της πόλης. Ο αρχιτεκτονικός τύπος του ναού είναι σταυροειδής με τρούλο και δύο κωδωνοστάσια.
One of the most characteristic monuments of Thessaloniki is the Triumphal Arch of Galerius, also known as Kamara, located on the upper side of Egnatias Street and a short distance from the Rotunda. It is one of the most well-known meeting points of the city's residents and visitors.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μνημεία της Θεσσαλονίκης είναι η Θριαμβική Αψίδα του Γαλερίου, γνωστή και ως Καμάρα, που βρίσκεται στην πάνω πλευρά της οδού Εγνατίας και σε μικρή απόσταση από την Ροτόντα. Αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά σημεία συνάντησης των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.
The Kamara is a building from the era of the Roman "Tetrarchy" (beginning of the 4th century AD) and is one leg (west) of a covered portico, which was formed by arches and arches. It was built to honor the Roman Emperor Galerius when he returned victorious to the city (around 306 AD) after his wars against the Persians. 
Η Καμάρα είναι κτίσμα της εποχής της Ρωμαϊκής «Τετραρχίας» (αρχές 4ου μ.Χ. αιώνα) και αποτελεί το ένα σκέλος (δυτικό) μίας στεγασμένης στοάς, που σχηματιζόταν από αψίδες και τόξα. Κατασκευάστηκε για να τιμηθεί ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Γαλέριος, όταν αυτός επέστρεψε νικητής στην πόλη (περί το 306 μ.Χ.) μετά από πολέμους του κατά των Περσών.
The Rotunda is a 4th century domed circular building in Thessaloniki, similar to the Pantheon in Rome. Its original use is not known.
Η Ροτόντα είναι θολωτό κυκλικό κτίσμα του 4ου αιώνα στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιο με τον Πάνθεον της Ρώμης. Η αρχική χρήση της δεν είναι γνωστή.
In 1591 it was converted into a mosque. After the Liberation of Thessaloniki, in 1912, it was dedicated to Saint George. It is included in the Early Christian and Byzantine monuments of Thessaloniki as a UNESCO World Heritage Site.
Το 1591 μετετράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος. Μετά την Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, το 1912, αφιερώθηκε στον Άγιο Γεώργιο. Συμπεριλαμβάνεται στα Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
One of the most beloved temples in Thessaloniki city is the Holy Church of Panagia Dexia (Right). The tradition tells us that the name "Right" is due to the fact that the Mother of God is depicted Dexiokratousa, i.e. she carries Jesus in her right hand, while her most common iconography is carrying the divine Infant in her left hand.
Ένας από τους πιο αγαπημένους ναούς της πόλης της Θεσσαλονίκης είναι ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Δεξιάς. Η παράδοση λέει ότι το όνομα «Δεξιά» οφείλεται στο γεγονός ότι η Μητέρα του Θεού εικονίζεται Δεξιοκρατούσα, δηλαδή φέρει τον Ιησού στο δεξί της χέρι, ενώ η πιο συνηθισμένη της εικονογραφία είναι το θείο Βρέφος στο αριστερό.
The magnificent Church of Agios Panteleimonos is an old catholicon of a Byzantine monastery in Thessaloniki and a World Heritage Site. The church dates back to the end of the 13th - beginning of the 14th century.
Ο υπέροχος Ναός του Αγίου Παντελεήμονος είναι παλαιό καθολικό βυζαντινής μονής και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ο ναός χρονολογείται στα τέλη 13ου - αρχές 14ου αιώνα.
Grigoris Lambrakis Monument. Grigoris Lambrakis was a Greek politician and a prominent anti-war activist, a member of the faculty of the School of Medicine at the University of Athens and a member of the parliament and EDA party. He was assasinated in the exact spot in May 22 1963.
Μνημείο Γρηγόρη Λαμπράκη. Ήταν Έλληνας πολιτικός και εξέχων ακτιβιστής υπέρ της ειρήνης. Ήταν καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και βουλευτής του κόμματος ΕΔΑ. Δολοφονήθηκε σ' αυτό ακριβώς το σημείο στις 22 Μαΐου 1963.
The Nea Paralia (“New Waterfront”) is a three-kilometer waterfront promenade and one of the city’s most beloved outdoor spaces; Running from the White Tower to the Concert Hall, it features thematic mini-parks.
Η Νέα Παραλία («Νέα Προκυμαία») είναι ένας παραλιακός δρόμος τριών χιλιομέτρων και ένας από τους πιο αγαπημένους υπαίθριους χώρους της πόλης. Εκτείνεται από τον Λευκό Πύργο μέχρι το Μέγαρο Μουσικής και διαθέτει θεματικά μίνι πάρκα.
If you want to escape the busy footpaths of the city, go to the seafront and meet the “pirates of the city” for a relaxing sailing along the coast.
Αν θέλετε να ξεφύγετε από τα πολυσύχναστα μονοπάτια της πόλης, πηγαίνετε στην παραλία και συναντήστε τους «πειρατές της πόλης» για ένα χαλαρωτικό πλου κατά μήκος της ακτής.
This “adventure” sailing trip offers grand views of the Thessaloniki cityscape. You can enjoy magnificent views of significant landmarks like the White Tower from the sea.
Αυτό το ιστιοπλοϊκό ταξίδι «περιπέτειας» προσφέρει υπέροχη θέα στο αστικό τοπίο της Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να απολαύσετε τη μαγευτική θέα σε σημαντικά ορόσημα όπως ο Λευκός Πύργος από τη θάλασσα.
Near the White Tower stands the monument of a hero whose name is identified with the Macedonian struggle (1904-1908). Pavlos Melas is considered one of the most important and heroic figures of modern Greek history.
Κοντά στον Λευκό Πύργο στέκει το μνημείο ενός ήρωα, του οποίου το όνομα είναι ταυτισμένο με τον Μακεδονικό αγώνα (1904-1908). Ο Παύλος Μελάς θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές και ηρωικές φιγούρες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
Bust of Ioannis Papafis, the great Thessalonian benefactor and founder of Papafio Orphanage of Thessaloniki, nearby to the memorial Statue of Pavlos Melas, in the Dore park.
Η προτομή του Ιωάννη Παπάφη, του μεγάλου Θεσσαλονικιού ευεργέτη και ιδρυτή του Παπάφειου Ορφανοτροφείου Θεσσαλονίκης, κοντά στο μνημείο άγαλμα του Παύλου Μελά στο πάρκο Πάρκο Ντορέ.
The Monument Honoring the Brave Women of Pindus. The unsung heroines of October 28, 1940 are definitely the women of Pindos. They are strong, steadfast women who helped the men fight the battles along the Pindos Mountain range of Greece.
Το Μνημείο τιμής για τις Γενναίες Γυναίκες της Πίνδου. Οι αφανείς ηρωίδες της 28ης Οκτωβρίου 1940 είναι σίγουρα οι γυναίκες της Πίνδου. Είναι δυνατές, σταθερές γυναίκες που βοήθησαν τους άνδρες να δώσουν τις μάχες κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου στην Ελλάδα.
Thessaloniki name means "victory in Thessaly".
Το όνομα Θεσσαλονίκη σημαίνει «νίκη στη Θεσσαλία».
Relaxing in the park opposite the White Tower.
Χαλαρώνοντας στο πάρκο απέναντι από τον Λευκό Πύργο.
Thessaloniki is a town with a rich past and an exciting present. The city is bustling with life and motion...
Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με πλούσιο παρελθόν και συναρπαστικό παρόν. Η πόλη σφύζει από ζωή και κίνηση...

A part of the city remind us of the eastern legacy of Thessaloniki, a part of the city’s soul that still exists in food and flavours, noisy markets and well-hidden monuments.
Ένα κομμάτι της πόλης, μας θυμίζει την ανατολική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης, ένα κομμάτι της ψυχής της πόλης που υπάρχει ακόμα σε φαγητό και γεύσεις, θορυβώδεις αγορές και καλά κρυμμένα μνημεία.
Ladadika is a vibrant and popular entertainment hub where cobbled streets teem with lively tavernas, bistros and espresso bars housed in former olive oil shops. Here we are with the best company! (In the picture from left: Mary Karra, Phivos & Popi Nicolaides, Yiannis Athanasiades, Olga Tsimiski & Roula Kotoudi).
Τα Λαδάδικα είναι ένας πολυσύχναστος και δημοφιλής κόμβος διασκέδασης, όπου τα λιθόστρωτα δρομάκια γεμίζουν με πολυσύχναστες ταβέρνες, μπιστρό και εσπρέσο μπαρ που στεγάζονται σε πρώην καταστήματα με ελαιόλαδο. Εδώ είμαστε με την καλύτερη παρέα! (Στη φωτογραφία από αριστερά: Μαίρη Καρρά, Φοίβος & Πόπη Νικολαΐδη, Γιάννης Αθανασιάδης, Όλγα Τσιμισκή & Τούλα Κωτούδη).
What an unexpected surprise, to meet our beloved friend Marios Petri at the "Makedonia", international airport of Thessaloniki, ready to fly to New York city and us to Larnaca airport!
Τι απροσδόκητη έκπληξη, να συναντήσουμε τον αγαπημένο μας φίλο Μάριο Πετρή στο διεθνές αεροδρόμιο «Μακεδονία», της Θεσσαλονίκης , έτοιμο να πετάξει στη Νέα Υόρκη και εμείς στο αεροδρόμιο Λάρνακας!The excitement of meeting good friends in Thessaloniki is never forgotten!
Ο ενθουσιασμός από τη συνάντηση φίλων στη Θεσσαλονίκη δεν ξεχνιέται ποτέ!

1 comment:

Anonymous said...

Φοίβο τα είπες όλα.Μπράβο ωραία περιήγηση.