Monday, June 12, 2023

Velingrad – the SPA queen of Bulgaria

Βέλινγκραντ – η βασίλισσα των ΣΠΑ της Βουλγαρίας

Velingrad is the best SPA resorts in Bulgaria with thermal waters. The town fully deserves to be called SPA capital.
Το Βέλινγκραντ το καλύτερο θέρετρο SPA στη Βουλγαρία με ιαματικά νερά. Η πόλη μπορεί επάξια να ονομάζεται η πρωτεύουσα των SPA.
It was formed in 1948 by three villages. The town is located 120 km from Sofia and 86 from Plovdiv.
Το Βέλιγκραντ ιδρύθηκε το 1948 μετά τη συνένωση των χωριών. Η πόλη απέχει 120 χλμ. από τη Σόφια και 86 χλμ. από τη Φιλιππούπολη.
The town of Velingrad (25.500 inhabitants, about 750 metres above sea level) is Bulgaria’s largest spa resort.
Η πόλη Βέλινγκραντ (25.500 κάτοικοι, 750 μέτρα περίπου πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας) είναι το μεγαλύτερο θέρετρο σπα της Βουλγαρίας.
At the heart of Rhodope mountains is the beautiful town Velingrad. It is famous across the country with its numerous hot springs (over 70) and the many hotels offering SPA services and thermal pools.
Στην καρδιά των βουνών της Ροδόπης βρίσκεται η όμορφη πόλη Βέλινγκραντ. Είναι διάσημη σε όλη τη χώρα με τις πολλές ιαματικές πηγές (πάνω από 70) και τα πολλά ξενοδοχεία που προσφέρουν υπηρεσίες SPA και ιαματικές πισίνες.
Velingrad is calm, quiet, with fresh air and stunning beautiful nature around. And not least – its famous hot mineral springs.
Το Βέλινγκραντ είναι ήρεμο, ήσυχο, με καθαρό αέρα και εκπληκτική όμορφη φύση τριγύρω. Και όχι λιγότερο σημαντικό – οι διάσημες θερμές μεταλλικές πηγές του.
In winter, there are wonderful conditions and facilities for skiing, but the greatest treasure of Velingrad are the mineral water springs.
Το χειμώνα, υπάρχουν υπέροχες συνθήκες και εγκαταστάσεις για σκι. Ο μεγαλύτερος όμως θησαυρός του Βέλινγκραντ είναι οι πηγές μεταλλικού νερού που διαθέτει σε αφθονία.
The natural hot springs that emerge from the springs of Bulgaria are one of the treasures that can be found in this country for leisure, relaxation and even healing.
Οι φυσικές ιαματικές πηγές που αναδύονται από τις πηγές της Βουλγαρίας είναι ένας από τους θησαυρούς που μπορεί κανείς να βρει σε αυτή τη χώρα για αναψυχή, χαλάρωση, ακόμη και θεραπεία.
Yiannis Xipolitos, Popi Nicolaides & Kiki Xipolitos, in Second Word memorial in Velingrand.
Γιάννης Ξυπόλυτος, Πόπη Νικολαΐδου & Κική Ξυπόλυτου, στο μνημείο για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Βέλινγκραντ.
Bulgaria is one of the main SPA destinations in Europe due to the abundance of mineral water springs located throughout its territory.
Η Βουλγαρία είναι ένας από τους κύριους προορισμούς SPA στην Ευρώπη λόγω της αφθονίας των πηγών μεταλλικού νερού που βρίσκονται σε όλη την επικράτειά της.
Yiannis Xipolitos, in a commemorative photo of the wonderful visit to the beautiful Velingrand city.
Γιάννης Ξυπόλυτος, σε μια αναμνηστική φωτογραφία από την υπέροχη επίσκεψη στην ωραία πόλη Βέλινγκραντ.

The number of registered springs in Bulgaria is higher than 700, with different composition, temperature and properties of mineral water.
Ο αριθμός των καταγεγραμμένων πηγών στη Βουλγαρία είναι μεγαλύτερος από 700, με διαφορετική σύνθεση, θερμοκρασία και ιδιότητες μεταλλικού νερού.

Locatted in the heart of the Rhodope Mountains and presents a good opportunity to enjoy mountain climate and combine it with SPA and rehabilitation treatments.
Στην καρδιά της οροσειράς της Ροδόπης αποτελεί μια καλή ευκαιρία να απολαύσετε το ορεινό κλίμα και να το συνδυάσετε με θεραπείες SPA και αποκατάστασης.
It is situated amidst the wonderful natural surroundings of the Western Rhodopi, in the western part of the Chepino Valley.
Βρίσκεται μέσα στο υπέροχο φυσικό περιβάλλον της Δυτικής Ροδόπης, στο δυτικό τμήμα της κοιλάδας Τσέπινο.
It is the administrative center of the homonymous Velingrad Municipality and one of the most popular Bulgarian balneological resorts.
Είναι διοικητικό κέντρο του ομώνυμου δήμου και ένα από τα πιο δημοφιλή κέντρα λουτροθεραπείας της Βουλγαρίας.
Its most known attraction is Kleptuza lake – one of the largest karst springs in Bulgaria. Kleptuza park is located in the end of the city.
Το πιο γνωστό της αξιοθέατο είναι η λίμνη Kλέπτουζα μια από τις μεγαλύτερες καρστικές πηγές στη Βουλγαρία. Το πάρκο Kλέπτουζα βρίσκεται στο τέλος της πόλης.
There is more of 70 mineral springs in the city, a world record for its concentration in a single city.
Υπάρχουν περισσότερες από 70 μεταλλικές πηγές στην πόλη, ένα παγκόσμιο ρεκόρ για τη συγκέντρωσή τους σε μία μόνο πόλη.
Popi Nicolaides & Yiannis Xipolitos have a friendly and interesting conversation with locals in Greek language! The excitement is obvious on both sides.
Πόπη Νικολαΐδου & Γιάννης Ξυπόλυτος έχουν μια φιλική και ενδιαφέρουσα συζητούν φιλικά με ντόπιους στην ελληνική γλώσσα! Ο ενθουσιασμός είναι ολοφάνερος και στις δυο πλευρές.
The beautiful main grand street of the city full of greenery and people.
Ο όμορφος κεντρικός μεγάλος δρόμος της πόλης γεμάτος πράσινο και κόσμο.
The abundance of mineral waters, the modern spa, resort facilities, mild climate and wonderful natural conditions, offer recreation to over 200 000 people here every year.
Η αφθονία των μεταλλικών νερών, το σύγχρονο σπα, οι εγκαταστάσεις του θέρετρου, το ήπιο κλίμα και οι υπέροχες φυσικές συνθήκες, προσφέρουν αναψυχή σε πάνω από 200.000 άτομα εδώ κάθε χρόνο.
A landscape full of brilliant colour combinations and interesting plant combinations which generates calmness.
Ένα τοπίο γεμάτο λαμπερούς χρωματικούς συνδυασμούς και ενδιαφέροντες συνδυασμούς φυτών που γεννούν ηρεμία.
The town itself gives you plenty of opportunity to experience the healing properties of the water, with indoor and outdoor public pools, mineral water baths, sanatoriums and hotels.
Η ίδια η πόλη προσφέρει πολλές ευκαιρίες για να γνωρίσετε τις θεραπευτικές ιδιότητες του νερού, με εσωτερικές και εξωτερικές δημόσιες πισίνες, λουτρά μεταλλικού νερού, σανατόρια και ξενοδοχεία.
Kiki Xipolitos, Popi Nicolaides, Yiannis Xipolitos & Phivos Nicolaides on their way to Plovdiv had their first stop in Velingrand and have great time.
Ωραίες στιγμές στον πρώτο σταθμό στο Βέλινγκραντ, στο δρόμο για τη Φιλιππούπολη, η Κική Ξυπόλυτου, Πόπη Νικολαΐδου, Γιάννης Ξυπόλυτος & Φοίβος Νικολαΐδης.


No comments: