Tuesday, June 6, 2023

Modiano Market, the “Central Food Market of Thessaloniki", Greece

Αγορά Μοδιάνο, ή «Κεντρική Αγορά Τροφίμων της Θεσσαλονίκης»
Modiano Market, the “Central Food Market of Thessaloniki,” is not only the largest and most modern covered market but also a social gathering place for interaction and cultural activities. A meeting point that reflects the city’s cultural dynamics.
Η Αγορά Μοδιάνο, ή «Κεντρική Αγορά Τροφίμων της Θεσσαλονίκης», δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη σκεπαστή αγορά, αλλά και ένας χώρος κοινωνικής συνάθροισης για αλληλεπίδραση και πολιτιστικές δραστηριότητες. Ένα σημείο συνάντησης που αντανακλά την πολιτιστική δυναμική της πόλης.
Popi Nicolaides at the entrance of the building wjich was restored and reopened on December 5th, 2022.
Η Πόπη Νικολαΐδου στην είσοδο του κτιρίου το οποίο ανακαινίστηκε και άνοιξε ξανά στις 5 Δεκεμβρίου 2022.
Modiano is one of the most traditional markets of Thessaloniki. It is located in the heart of the city and it has been part of the Thessalonians’ life for about 80 years.
Το Μοδιάνο είναι μια από τις πιο παραδοσιακές αγορές της Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται στην καρδιά της πόλης και αποτελεί μέρος της ζωής των Θεσσαλονικέων για περίπου 80 χρόνια.
Everything is the same, yet everything has changed at Thessaloniki’s historic market, which instantly won the hearts and minds of the city’s inhabitants with its aromas, flavours, colours and music when it first opened on March 23, 1925, and helped shaped their collective memories.
Όλα είναι ίδια, ωστόσο όλα έχουν αλλάξει στην ιστορική αγορά της Θεσσαλονίκης, η οποία κέρδισε αμέσως τις καρδιές και τα μυαλά των κατοίκων της πόλης με τα αρώματα, τις γεύσεις, τα χρώματα και τη μουσική της όταν άνοιξε για πρώτη φορά στις 23 Μαρτίου 1925 και βοήθησε στη διαμόρφωση των συλλογικών τους αναμνήσεων.
Its great charm attracts thousands of people daily; visitor can truly understand how much this shopping spot is part of the city and of its culture.
Η μεγάλη γοητεία της προσελκύει χιλιάδες κόσμου καθημερινά. Ο επισκέπτης μπορεί πραγματικά να καταλάβει πόσο αυτό το μέρος για ψώνια είναι μέρος της πόλης και του πολιτισμού της.
Modiano Market or Stoa Modiano is an enclosed market in Thessaloniki, Greece. It was built between 1922 and 1925, after the great fire, on the site of an old synagogue.
Η Αγορά Μοδιάνο ή Στοά Μοδιάνο είναι μια κλειστή αγορά στη Θεσσαλονίκη. Χτίστηκε μεταξύ 1922 και 1925, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, στη θέση μιας παλιάς συναγωγής.
 
The covered Modiano market was declared a historic landmark in 1995. It recently reopened after years of disuse, and now, newly renovated, it hostsy shops, including both café-restaurants and grocery stores.
Η σκεπαστή αγορά Μοδιάνο ανακηρύχθηκε ιστορικό ορόσημο το 1995. Πρόσφατα άνοιξε ξανά μετά από χρόνια αχρηστίας και τώρα, πρόσφατα ανακαινισμένη, φιλοξενεί πολλά καταστήματα, καθώς και δύο καφετέριες-εστιατόρια και παντοπωλεία.
It doesn’t function like a supermarket or a deli, but, in the style of Spain’s historic Mercado de San Miguel and La Boqueria.
Δεν λειτουργεί σαν σούπερ μάρκετ ή ντελικατέσεν, αλλά στο στυλ του ιστορικού Mercado de San Miguel και της La Boqueria της Ισπανίας.
The iconic building in downtown Thessaloniki’s commercial district sparkles with newness and elegance.
Το εμβληματικό κτίριο στην εμπορική περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης λάμπει από φρεσκάδα και κομψότητα.
The ambitious project was designed by experts, restoration specialists, civil engineers and designers who were joined by dozens of specialized builders and craftsmen.
Το φιλόδοξο έργο σχεδιάστηκε από ειδικούς, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, αναστηλωτές και σχεδιαστές που συνεργάστηκαν με δεκάδες εξειδικευμένους οικοδόμους και τεχνίτες.
Designed by architect and civil engineer Eli Modiano, son of the prominent banker Saul Modiano, after whom it was named.
Σχεδιασμένη από τον αρχιτέκτονα και πολιτικό μηχανικό Eli Modiano, γιο του εξέχοντος τραπεζίτη Saul Modiano, από τον οποίο πήρε το όνομά του.
The working team of professionals paid attention to detail in order to highlight the building’s dual character as both a vibrant social center point and a historic landmark, while keeping the original reinforced concrete construction – a bold and pioneering proposition at the time.
Η ομάδα των επαγγελματιών έδωσε προσοχή στη λεπτομέρεια για να αναδείξει τον διπλό χαρακτήρα του κτιρίου ως ζωντανό κοινωνικό κέντρο και ιστορικό ορόσημο, διατηρώντας παράλληλα την αρχική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα – μια τολμηρή και πρωτοποριακή πρόταση εκείνη την εποχή.

A stroll in Modiano will make you feel the spirit and scents of the old city of Thessaloniki as it truly is a living piece of history.
Μια βόλτα στο Μοδιάνο θα σας κάνει να νιώσετε το πνεύμα και τις μυρωδιές της παλιάς πόλης της Θεσσαλονίκης καθώς είναι πραγματικά ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας.

The scents of spices and fresh coffee is one of the first things you’ll notice, and possibly one of the strongest impressions!
Οι μυρωδιές των μπαχαρικών και του φρέσκου καφέ είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα προσέξετε και ίσως από τις πιο δυνατές εντυπώσεις!
Today, the Market returns to unite past, present, and future. Preserving its historical and architectural character, it is being reborn as a modern, multicultural food market that addresses today’s consumers, hosting tomorrow’s gastronomy under its roof.
Σήμερα, η Αγορά επανέρχεται για να ενώσει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Διατηρώντας αναλλοίωτο τον ιστορικό και αρχιτεκτονικό της χαρακτήρα, αναγεννάται ως μία σύγχρονη, πολυπολιτισμική αγορά τροφίμων που «μιλάει» στον καταναλωτή τού σήμερα, φιλοξενώντας το αύριο της γαστρονομίας κάτω από τη στέγη της.
A part of the city that remind us of the eastern legacy of Thessaloniki, a part of the city’s soul that still exists in food and flavors, noisy markets and well-hidden monuments.
Ένα κομμάτι της πόλης που μας θυμίζει την ανατολική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης, ένα κομμάτι της ψυχής της πόλης που υπάρχει ακόμα σε φαγητό και γεύσεις, θορυβώδεις αγορές και καλά κρυμμένα μνημεία. 
Modiano Market is back. Not just as the largest and most modern covered market in Thessaloniki, but as living proof of its timeless culinary and cultural legacy.
Η αγορά Μοδιάνο επιστρέφει. Όχι απλώς ως η μεγαλύτερη και πιο μοντέρνα στεγασμένη αγορά της Θεσσαλονίκης, αλλά ως ζωντανή απόδειξη της διαχρονικής γαστρονομικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της.
 
Retail therapy is a real thing! It makes us feel good. When we shop, our bodies release dopamine, the ‘feel-good hormone’. Popi Nicolaides, a shopping lover feels so good in this shop!
Τα ψώνια είναι ωραίο πράγμα! Μας κάνει να νιώθουμε καλά. Όταν ψωνίζουμε, το σώμα μας απελευθερώνει ντοπαμίνη, την «ορμόνη της καλής αίσθησης». Η Πόπη Νικολαΐδου, λάτρης των αγορών, νιώθει υπέροχα σ' αυτό το μαγαζί!
You will easily find Mondiano open market next the city’s most popular plaza, Aristotelous.
Θα βρείτε εύκολα την ανοιχτή αγορά Μοδιάνο δίπλα στην πιο δημοφιλή πλατεία της πόλης, την Αριστοτέλους.
In its first year of operation, the renovated market is estimated to have attracted around four million visitors, tourists and consumers, which within three years is estimated to approach seven million.
Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η ανακαινισμένη αγορά υπολογίζεται ότι έχει αποτελέσει πόλο έλξης για περίπου τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες, τουρίστες και καταναλωτές, οι οποίοι εντός της τριετίας εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα επτά εκατομμύρια.
Just a couple of minutes away next to Aristotelous Plaza you’ll meet the oldest open market of the city, the historic Kapani.
Μόλις λίγα λεπτά μακριά δίπλα στην Πλατεία Αριστοτέλους θα συναντήσετε την παλαιότερη ανοιχτή αγορά της πόλης, το ιστορικό Καπάνι.
It’s a simple cross-shaped building that lies between two well-known streets of Thessaloniki city center, Vasileos Irakliou St and Egnatia Avenue.
Πρόκειται για ένα απλό κτίριο σε σχήμα σταυρού που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο γνωστούς δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης, την οδό Βασιλέως Ηρακλείου και τη Λεωφόρο Εγνατίας.
Modern trends together with cultural diversity interacting with people from different cultures is the modern way of life.
Οι σύγχρονες τάσεις μαζί με την πολιτιστική πολυμορφία που αλληλεπιδρούν με ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής.

The city center of Thessaloniki is good for street walking, photography hunting, shopping, and much more.
Το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης είναι καλό για περπάτημα, ωραίες φωτογραφίες, ψώνια και πολλά άλλα.
Popi Nicolaides feeling the spirit of the old city of Thessaloniki. A visit to Modiano market will help you understand the vibrant trade culture of the city.
Η Πόπη Νικολαΐδου νιώθοντας το πνεύμα της παλιάς πόλης της Θεσσαλονίκης. Μια επίσκεψη στην αγορά Μοδιάνο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη ζωντανή εμπορική κουλτούρα της πόλης.

No comments: