Thursday, May 5, 2016

Athens Syntagma Square - Greece

A landmark of Athens
Syntagma Square ("Constitution Square"), is the central square of Athens.
Η πλατεία Συντάγματος είναι η κεντρική πλατεία της Αθήνας.
It is located in front of the 19th century Old Royal Palace, housing the Greek Parliament since 1934. 
Βρίσκεται μπροστά από το παλιό βασιλικό ανάκτορο του 19ου αιώνα, που στεγάζει από το 1934 το Ελληνικό Κοινοβούλιο .
The Square is named after the Constitution that the first King of Greece Otto was obliged to grant, after a popular and military uprising on September 3, 1843.
H Πλατεία πήρε το όνομά της από το Σύνταγμα το οποίο αναγκάστηκε να παραχωρήσει το 1843 πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας, Όθωνας, μετά από μια λαϊκή και στρατιωτική εξέγερση στις 3 του Σεπτέμβρη, 1843.
Syntagma Square is the most important square of modern Athens from both a historical and social point of view, at the epicenter of commercial activity and Greek politics.
Η πλατεία Συντάγματος είναι η πιο σημαντική πλατεία της σύγχρονης Αθήνας τόσο από ιστορική και κοινωνική άποψη, στο επίκεντρο της εμπορικής και πολιτικής δραστηριότητας.
The Tomb of the Unknown Soldier guarded by the Evzones of the Presidential Guard.
Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη φρουρείται από την προεδρική φρουρά των Ευζώνων.
Syntagma Square with Omonia Square are two of the city landmarks.
Η πλατεία Συντάγματος μαζί με την πλατεία Ομονοίας, αποτελούν τα δύο σημεία αναφοράς της πόλης.
Syntagma Square is surrounded by important buildings of the capital, such as the parliament building, historic hotel "Grande Bretagne" and the Ministry of Finance.
Η Πλατεία Συντάγματος περιβάλλεται από σημαντικά κτήρια της πρωτεύουσας, όπως το κτήριο της Βουλής, το ιστορικό ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» και το Υπουργείο Οικονομικών.
The square because of its central position, is closely connected with the contemporary Athenian and Greek history.
Η πλατεία λόγω της κεντρικής της θέσης, είναι στενά συνδεδεμένη με την σύγχρονη αθηναϊκή και ελληνική ιστορία.
The Square was designed and constructed in the early 19th century, shortly after King Otto moved the capital of the newly-born Greek Kingdom from Nafplio to Athens in 1834.
Η πλατεία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, λίγο μετά που ο Όθωνας μετέφερε την πρωτεύουσα, του νεογέννητου ελληνικού βασιλείου από το Ναύπλιο στην Αθήνα το 1834.
Walking to the city's most vibrant and historic areas.
Περπατώντας στους πιο πολυσύχναστους δρόμους και τα ιστορικά σημεία της πόλης.
Athens has been always a fascinating city.
Η Αθήνα ήταν πάντα μια καταπληκτική πόλη.
Day and night full of locals and foreingers.
Νύχτα και μέρα γεμάτη ντόπιους και ξένους. 
The stairs emerge below between a pair of outdoor cafes, and are a popular city-center gathering place.
Τα σκαλοπάτια της πλατείας καταλήγουν σε δυο υπαίθρια καφέ, και είναι ένα δημοφιλές σημείο συγκέντρωσης της πόλης.
Warm human presence graceful and shine.
Ζεστές ανθρώπινες παρουσίες γεμάτες χάρη και λάμψη.
A young girl collecting herself on a the stairs of the square. 
Νεαρό κορίτσι ξεκουράζεται στα σκαλοπάτια της πλατείας.
Relaxing and taking best selfies!  -  Χαλαρώνοντας και βγάζοντας φωτογραφίες!
The stairs of Syntagma Square, as well as the marble fountain of the 19th century in the center, are a meeting point for Athenians and visitors of the city.
Τα σκαλοπάτια της πλατείας Συντάγματος, όπως και το μαρμάρινο σιντριβάνι του 19ου αιώνα στο κέντρο της, αποτελούν σημείο συνάντησης των Αθηναίων αλλά και των επισκεπτών της πόλης.
Happy young girl playing with a chain.
Χαρούμενο κοριτσάκι παίζει με την αλυσίδα στην πλατεία.
You don’t have to go far to relax in Athens. There are parks and gardens within the city itself and glorious green spaces like in Syntagma square.
Δεν χρειάζεται να πάτε μακριά για να χαλαρώσετε στην Αθήνα. Υπάρχουν πάρκα και κήποι μέσα στην ίδια την πόλη και υπέροχοι χώροι πρασίνου, όπως στην Πλατεία Συντάγματος.
After shopping the need of some break in a green space. 
Μετά τα ψώνια κάποιο μικρό διάλειμμα σε ένα καταπράσινο χώρο.
Strolling through Syntagma square. 
Περπατώντας στην πλατεία Συντάγματος.
Syntagma square includes two green areas, planted with shade trees, while in the center of the square there is a large mid-19th century water fountain.
Η πλατεία Συντάγματος περιλαμβάνει δύο χώρους πρασίνου με δέντρα, ενώ στο κέντρο της πλατείας υπάρχει ένα μεγάλο σιντριβάνι από τα μέσα του 19ου.
The city of Athens, Metropolis of Hellenism has a great history that floats everywhere and is assimilated by modern life.
Η Αθήνα, η Μητρόπολη του Ελληνισμού, έχει μεγάλη Ιστορία που αιωρείται παντού και έχει αφομοιωθεί από τη σύγχρονη ζωή.
It’s a modern hot spot square full of vitality and undeniable charm.
Είναι μια σύγχρονη πλατεία, γεμάτη ζωντάνια και αδιαμφισβήτητη γοητεία.
Like every corner of the city breathes youth and vitality. 
Όπως κάθε γωνιά της πόλης σφύζει από ζωή, νιάτα και κίνηση.
A fascinating place to be.   -   Ένα συναρπαστικό σημείο της πόλης.
After shopping and strolling around Athens... Going back to the beginning! Lygia Maliotis ready to leave the square.
Μετά από τα ψώνια και τον περίπατο στην Αθήνα... Η Λυγία Μαλιώτη έτοιμη να εγκαταλείψει την πλατεία.
 

No comments: