Friday, May 20, 2016

Zwinger palace Dresden - Germany

World-famous building, Zwinger Palace
On the banks of the lovely Elbe River, the German city of Dresden is lush and green, filled with forests, gardens, parks and magnificent buildings.
Στις όχθες του υπέροχου ποταμού Έλβα, η γερμανική πόλη της Δρέσδης είναι πλούσια και πράσινη, γεμάτη με δάση, κήπους, πάρκα, αλλά και υπέροχα κτίρια.

Dresden's number one world-famous building is Zwinger Palace, widely considered a masterpiece of baroque architecture.
Το νούμερο ένα κτίριο στη Δρέσδη, παγκοσμίου φήμης είναι το παλάτι Zwinger, το οποίο θεωρείται ευρέως ως ένα αριστούργημα της μπαρόκ αρχιτεκτονικής.

The city is famed not only for its three major landmarks –Zwinger Palace, Semper Opera House and the Church of Our Lady – but also for many other.
Η πόλη φημίζεται όχι μόνο για τα τρία σημαντικότερα αξιοθέατα της –το παλάτι Zwinger, την Όπερα και την Εκκλησία της Παναγίας - αλλά και για πολλά άλλα.

The magnificent Zwinger Palace is the most famous landmark in Dresden. This complex has many pavilions and galleries which are prominent buildings of the city.
Το υπέροχο παλάτι είναι το πιο διάσημο σημείο αναφοράς στη Δρέσδη. Διαθέτει πολλά περίπτερα και γκαλερί, που είναι ξεχωριστά κτίρια της πόλης.
Glorious buildings, countless art treasures and priceless wealth of culture and history impressed by all means Popi & Phivos Nicolaides and Lygia & Grigoris Maliotis.
Μεγαλοπρεπή κτίρια, αμέτρητοι θησαυροί τέχνης και ανεκτίμητος πλούτος του πολιτισμού και της ιστορίας, εντυπωσιάζουν κυριολεκτικά τους Πόπη & Φοίβο Νικολαΐδη και Λυγία & Γρηγόρη Μαλιώτη.

Dresden from the 15th century onwards was the residence of Saxon dukes, electoral princes and later kings.
Η Δρέσδη από τον 15ο αιώνα υπήρξε έδρα των βασιλιάδων και αργότερα η έδρα των δουκών της Σαξονίας και εκλεγμένων πριγκίπων και βασιλιάδων αργότερα.

During the 18th century it was a magnificent center of European politics, culture and economic development.
Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα υπήρξε κέντρο πολιτικής ζύμωσης στην Ευρώπη και ταυτόχρονα ένα θαυμάσιο κέντρο πολιτισμού και οικονομικής ανάπτυξης.

The complex itself was built between 1710 and 1732 and has six pavilions. It is a splendid example of late German-Baroque architecture.
Το συγκρότημα χτίστηκε μεταξύ 1710 και 1732 και έχει έξι περίπτερα. Είναι ένα θαυμάσιο δείγμα της ύστερης γερμανικής αρχιτεκτονικής μπαρόκ.

Among the most popular historical monuments, the royal complex Zwinger which is visited by more than three million tourists a year.
Από τα πιο δημοφιλή ιστορικά μνημεία της πόλης, το βασιλικό συγκρότημα το επισκέπτονται πάνω από τρία εκατομμύρια τουριστών το χρόνο.

The Zwinger complex consists of a fully restored monumental palace and surrounding gardens in the spirit of Versailles.
Το βασιλικό συγκρότημα αποτελείται από ένα μνημειώδεις πλήρως αναστηλωμένο παλάτι και από κήπους στο πνεύμα των Βερσαλλιών.

It is part of the ambitious plans of the King of Poland and protectorates of Saxony August the Strong (1670-1733), who wanted to give the Italian side in Dresden. He invited a number of Italian architects and craftsmen to participate in its completion.
Είναι μέρος των φιλόδοξων σχεδίων του βασιλιά της Πολωνίας και Προτέκτορα της Σαξονίας Αυγούστου του Ισχυρού (1670-1733), ο οποίος θέλοντας να δώσει ιταλική όψη στην Δρέσδη, προσκάλεσε ένα πλήθος Ιταλών αρχιτεκτόνων και τεχνιτών για να συμμετάσχουν στην ολοκλήρωσή του έργου.

Dresden's Zwinger Palace is famous around the world for its beautiful baroque architecture.
Το παλάτι Zwinger της Δρέσδης είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο για την όμορφη μπαρόκ αρχιτεκτονική του.

The sandstone palace was built between 1710 and 1719, under Elector Augustus the Strong.
Το παλάτι από ψαμμίτη χτίστηκε μεταξύ 1710 και 1719 από τον Αύγουστο τον Ισχυρό, Εκλέκτορα της Σαξονίας.

The Crown Gate, the most photographed part of the Zwinger, is decorated with gods from Greek mythology.
Η Πύλη του Στέμματος είναι το πιο φωτογραφημένο μέρος του παλατιού. Είναι διακοσμημένη με θεούς της ελληνικής μυθολογίας.

The most impressive building of the palace is undoubtedly the elaborate "Gateway of the Crown" (Kronentor).
Το πιο εντυπωσιακό κτίσμα του ανακτόρου είναι αναμφίβολα η περίτεχνη «Πύλη του Στέμματος» (Kronentor).

Zwinger Palace – a baroque gem from the time of Augustus the Strong.
Το παλάτι είναι ένα κόσμημα μπαρόκ από την εποχή του Αυγούστου του Ισχυρού.
Από αρχιτεκτονικής άποψης αποτελεί το παράδειγμα της γερμανικής μπαρόκ αρχιτεκτονικής.
Popi Nicolaides and Lygia Maliotis exploring the palace and discovering its amazing treasures, which make it so special.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Λυγία Μαλιώτη εξερευνώντας το παλάτι και ανακαλύπτοντας τους μοναδικούς θησαυρούς του, που το κάνουν τόσο ξεχωριστό.

The electors Augustus I and Augustus II modernized the city in the Baroque and Rococo styles in the late 17th and 18th centuries, rebuilding New Town (burned in 1685) and founding Friedrichstadt, northwest of Old Town.
Οι ηγεμόνες Αύγουστος Ι και ΙΙ εκσυγχρόνισαν την πόλη σε στυλ μπαρόκ και ροκοκό στα τέλη του 17ου και 18ου αιώνα. Έγινε και η ανοικοδόμηση της Νέας Πόλης η οποία κάηκε το 1685 και έχτισαν το παλάτι Friedrichstadt, βορειοδυτικά της Παλιάς Πόλης.

Wonderful, historic buildings, countless art treasures and priceless wealth of the "Green Treasury" in Dresden, Germany - all testify to this age of glory.
Υπέροχα, ιστορικά κτίρια, αμέτρητοι θησαυροί τέχνης και ανεκτίμητος πλούτος του «Πράσινου Θησαυροφυλακίου» στη Δρέσδη της Γερμανίας - όλα μαρτυρούν αυτή την εποχή της δόξας.

Popi Nicolaides, Lygia & Grigoris Maliotis admiring the impressive buildings with wonderful Baroque decorations and countless treasures.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, θαυμάζουν τα εντυπωσιακά κτίρια με τις υπέροχες μπαρόκ διακοσμήσεις και τους αμέτρητους θησαυρούς.

These works of art for the court were created by architectural genius Matthaeus Daniel Poeppelmann and master sculptor Balthasar Permoser.
Αυτά τα έργα τέχνης με τα κτίρια δημιουργήθηκαν από την αρχιτεκτονική ιδιοφυΐα του Matthaeus Daniel Poeppelmann και του εξαίρετου γλύπτη Balthasar Permoser.

Magnificent buildings demonstrate the glory of the past. There are unbelievable treasures of all kinds in this beautiful place.
Μεγαλοπρεπή κτίρια αποδεικνύουν την αίγλη του παρελθόντος. Υπάρχουν απίστευτοι θησαυροί όλων των ειδών σε αυτό το όμορφο μέρος.

Zwinger - Dresden's one of the most visited tourist attractions. Lygia and Popi strolling around the buildings.
Το συγκρότημα Zwinger στη Δρέσδη είναι ένα από τα τουριστικά αξιοθέατα με τους περισσότερους επισκέπτες. Η Λυγία και η Πόπη περιδιαβάζοντας το μέρος.
Zwinger is located next to the Elbe River and was built by the most famous king August der Starke (August the Strong), whose kingdom included Poland.
Βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Έλβα. Χτίστηκε από τον πιο γνωστό βασιλιά της Σαξονίας τον Αύγουστο τον Ισχυρό, το βασίλειο του οποίου συμπεριελάμβανε και την Πολωνία. Επιστρέφοντας από μια περιοδεία στην Γαλλία έδωσε εντολή για το σχεδιασμό ενός παλατιού αντίστοιχης μεγαλοπρέπειας με αυτό των Βερσαλιών.

Zwinger palace will undoubtedly never fail to charm you!
Είναι σίγουρο ότι το παλάτι δεν θα αποτύχει ποτέ για να σας γοητεύσει!

It was originally an open area surrounded by wooden buildings which was used by the Saxon nobility for tournaments and other courtly pursuits.
Αρχικά, ήταν μια υπαίθρια περιοχή που περιβαλλόταν από ξύλινα κτήρια. Χρησιμοποιούνταν από την αριστοκρατία της Σαξονίας για διάφορες δραστηριότητες.

The remarkable sculptures adorning the gallery walls are by various artists and help make this one of the main attractions in the city.
Τα αξιόλογα γλυπτά που κοσμούν τους τοίχους και τις γκαλερί του έγιναν από διάφορους καλλιτέχνες και είναι ένα από τα κύρια αξιοθέατα της πόλης.

Popi Nicolaides and Lygia Maliotis impressed by the stunning palace, trying to learn as much as they can about the unbelievable treasures of all kinds in this beautiful place.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη εντυπωσιασμένες από το υπέροχο παλάτι, προσπαθούν, να μάθουν όσο γίνεται περισσότερα για τους απίστευτους θησαυρούς όλων των ειδών σε αυτό το όμορφο μέρος.


Mythic interior decoration of art masterpieces.
Μυθώδης εσωτερικός διάκοσμος από αριστουργήματα τέχνης.

The complex Zwinger housed a rich collection of art treasures, including paintings of Rubens, Veronese, El Greco, Velázquez, Rembrandt and Botticelli.
Στεγάζει μια πλούσια συλλογή καλλιτεχνικών θησαυρών, μεταξύ των οποίων πίνακες των Ρούμπενς, Βερονέζε, Ελ Γκρέκο, Βελάσκεθ, Ρέμπραντ και Μποτιτσέλι.

Various museums are to be found inside the Zwinger Palace. The Dresden porcelain collection is one of the largest ceramics collections in the world.
Εδώ, φιλοξενούνται διάφορα μουσεία. Η συλλογή πορσελάνης της Δρέσδη είναι μια από τις μεγαλύτερες συλλογές κεραμικής στον κόσμο.

The palace was almost completely destroyed in February 1945 during a severe bombarding and reconstructed after the war.
Στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, το παλάτι καταστράφηκε  από διαδοχικές αεροπορικές επιδρομές το Φεβρουάριο του 1945, αλλά επανήλθε στην αρχική του κατάσταση μετά το τέλος του πολέμου.

Gorgeous ornate interior, range of interesting exhibits and other attractions, among which are the porcelain collection, the impressive Old Masters Picture Gallery, the fascinating Zoological Museum and the Mathematisch Physikalischer Salon.
Υπέροχη, περίτεχνη εσωτερική διακόσμηση, σειρές από ενδιαφέροντα εκθέματα και άλλα αξιοθέατα, μεταξύ των οποίων είναι η συλλογή πορσελάνης, η εντυπωσιακή Πινακοθήκη, το συναρπαστικό Ζωολογικό Μουσείο και το Mathematisch Physikalischer Salon.

Another highlight is the armoury with its exquisite collection of weapons, suits of armour and ceremonial garments.
Μια ακόμα εντυπωσιακή έκθεση είναι η εξαίσια συλλογή από όπλα, πανοπλίες και τελετουργικές στολές.

The Semper Gallery, which was built between 1847 and 1854 contains the world's most important collection of paintings dating from the baroque to the Renaissance period, including the famous Sistine Madonna by Raphael.
H γκαλερί Σέμπερ που χτίστηκε μεταξύ 1847 και 1854 περιέχει την πιο σπουδαία συλλογή ζωγραφικής στον κόσμο με πίνακες που χρονολογούνται από την εποχή του μπαρόκ έως την περίοδο της Αναγέννησης, όπως η περίφημη Καπέλα Μαντόνα του Ραφαήλ.

The Nymphaeum, one of the finest baroque fountains in Germany.
Το Νυμφαίο, ένα από τα ωραιότερα μπαρόκ σιντριβάνια στη Γερμανία.
Stunning architecture and sculptural detail.
Εκπληκτική αρχιτεκτονική και γλυπτική λεπτομέρεια.

The rather secluded “Nymphs’ Bath” counts among the most beautiful fountains of Baroque – an artistic synthesis of architecture, sculpture and water.
Το μάλλον απομονωμένο όμορφο σιντριβάνι «Νύμφες στο Μπάνιο» είναι από τις πιο όμορφες καλλιτεχνικές συνθέσεις της αρχιτεκτονικής μπαρόκ και γλυπτικής στο είδος της.

The palace was chock full of paintings and sculptures, ornately designed rooms, water fountains in its gardens and much more.
Το ανάκτορο ήταν ασφυκτικά γεμάτο από πίνακες ζωγραφικής και γλυπτά, περίτεχνα σχεδιασμένα δωμάτια, πίδακες στους κήπους και πολλά άλλα.

The garden is adorned by architectural stage designs as the Fountain of Nymphs, a composition of caves, springs, nymphs and dolphins from which predicate waters.
Ο κήπος διανθίζεται από αρχιτεκτονικές σκηνογραφίες όπως η Πηγή των Νυμφών, μια σύνθεση από σπήλαια, πηγές, νύμφες και δελφίνια από τα οποία πηγάζουν νερά.

Lygia Maliotis says: "It is a manifestation of glory and power imposed to a great extent by art, luxury, and magnificence".
Η Λυγία Μαλιώτη λέει ότι: "Είναι μια κατάθεση δόξας και δύναμης που επιβάλλεται σε μεγάλο βαθμό από την τέχνη, την πολυτέλεια και τη μεγαλοπρέπεια".

In summer time, the Zwinger forms an atmospheric backdrop to a series of open-air events and activities.
Το καλοκαίρι, σχηματίζεται ένα σκηνικό με ωραία ατμόσφαιρα, αφού οργανώνονται μια σειρά από υπαίθριες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Popi Nicolaides and Lygia Maliotis exploring the palace and discovering its amazing treasures, which make it so special.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Λυγία Μαλιώτη εξερευνώντας το παλάτι και ανακαλύπτοντας τους μοναδικούς θησαυρούς του, που το κάνουν τόσο ξεχωριστό.

In the Year 1710 August the strong gave new Glory to the Dresden Zwinger. Several hundred Italian orange trees found their places in one of the most beautiful orangery in Germany.
Κατά το έτος 1710, ο Αύγουστος ο Ισχυρός έδωσε νέα δόξα στο παλάτι. Φύτεψε αρκετές εκατοντάδες ιταλικές πορτοκαλιές κάνοντας έτσι ένα από τους πιο όμορφους πορτοκαλεώνες στη Γερμανία.

Beautiful parks and gardens around the palace.
Όμορφα πάρκα και κήπου γύρω από το παλάτι.

Today, many of the old buildings have been reconstructed and host some of the most important museums and galleries in Germany.
Σήμερα, πολλά από τα παλιά κτίρια έχουν ανοικοδομηθεί φιλοξενούν τώρα μερικά από τα πιο σημαντικά μουσεία και γκαλερί της Γερμανίας.

No comments: