Thursday, May 19, 2016

Dresden, Germany

The amazing city
Part B'

Lygia & Grigoris Maliotis and Popi & Phivos Nicolaides enjoying a panoramic view of the city.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν μια πανοραμική θέα της πόλης.

The gorgeous building of Opera House (1878), which destroyed in the war, was reconstructed.
Το υπέροχο κτίριο της Όπερας (1878), που καταστράφηκε στον πόλεμο, ανακατασκευάστηκε και παρουσιάζει αυτή την όψη σήμερα. 
The city is the home of the Dresden State Theatre and the Dresden Philharmonic Orchestra (founded 1870).
Η πόλη είναι η έδρα του Κρατικού Θεάτρου της Δρέσδης και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Δρέσδης (ιδρύθηκε το 1870).

The city is famed not only for its three major landmarks –Zwinger Palace, Semper Opera House and the Church of Our Lady – but also for many other. (Photo: Popi Nicolaides).
Η πόλη φημίζεται όχι μόνο για τα τρία σημαντικότερα αξιοθέατα της –το παλάτι Zwinger, την Όπερα και την Εκκλησία της Παναγίας - αλλά και για πολλά άλλα. (Στη φωτογραφία η Πόπη Νικολαΐδου).

Dresden is the capital of the German federal state of Saxony (former East Germany) with a population of half million inhabitants. (Photo: Grigoris Maliotis).
Η Δρέσδη είναι η πρωτεύουσα του γερμανικού ομόσπονδου κρατιδίου της Σαξονίας, (πρώην Ανατολική Γερμανία), με πληθυσμό πάνω από μισό εκατομμύριο κατοίκους. (Στη φωτογραφία ο Γρηγόρης Μαλιώτης).

Dresden is also a city of music with a great operatic tradition, where Carl Maria von Weber and Richard Wagner conducted and where operas by Richard Strauss and others premiered.
Η Δρέσδη είναι επίσης μια πόλη της μουσικής με μεγάλη παράδοση στην όπερα, με τους Καρλ Βέμπερ, Ρίτσαρτ Βάγκνερ, Ρίχαρντ Στράους και άλλων μουσικών.

Glorious buildings, countless art treasures and priceless wealth of culture and history. Grigoris, Lygia and Popi looking happy by the first impression of the city beauty. Μεγαλοπρεπή κτίρια, αμέτρητοι θησαυροί τέχνης και ανεκτίμητος πλούτος του πολιτισμού και της ιστορίας.  Ο Γρηγόρης, Λυγία και Πόπη ευχαριστημένοι από τις πρώτες όμορφες εντυπώσεις.
After a disastrous fire in 1491, the city was rebuilt and fortified. 
Μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά το 1491, η πόλη ξαναχτίστηκε και τα προστατεύτηκε από τείχη.
Dresden is also a major centre for scientific education and research, particularly in the atomic field. The city is the site of a Technical University (1828), with a library containing more than one million volumes; the Central Institute for Nuclear Physics; and the German Museum of Hygiene, internationally known for its manufacture of transparent plastic anatomical models.
Η Δρέσδη είναι επίσης ένα σημαντικό επιστημονικό κέντρο έρευνας, ιδιαίτερα στην ατομική επιστήμη. Η πόλη είναι έδρα του Πολυτεχνείου (1828), με βιβλιοθήκη που έχει περισσότερους από ένα εκατομμύριο τόμους. Το Κεντρικό Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής και το Γερμανικό Μουσείο Υγιεινής, διεθνώς γνωστό για την παραγωγή του ανατομικά μοντέλα από διαφανές πλαστικό.

The city was so badly damaged that it was suggested that the best approach might be to level the site. After the war a compromise was reached by rebuilding the Zwinger, the Saxon royal palace, and the Baroque buildings around the palace and creating a new city in the area outside.
Η πόλη καταστράφηκε τόσο άσχημα, ώστε προτάθηκε να ισοπεδωθεί η περιοχή. Μετά τον πόλεμο επιτεύχθηκε συμβιβασμός με την ανακατασκευή του βασιλικού παλατιού (Zwinger), και τα κτίρια μπαρόκ γύρω από το παλάτι και τη δημιουργία μιας νέας πόλης προς τα έξω.

Dresden's most famous landmark, the Frauenkirche Church of Our Lady.
Το πιο διάσημο σημείο αναφοράς της Δρέσδης, είναι η εκκλησία Frauenkirche αφιερωμένη στην «Παναγία».
Dresden's spectacular Frauenkirche is one of the most remarkable reconstruction projects ever to have taken place in Germany, if not the world.
Η θεαματική εκκλησία Frauenkirche της Δρέσδης είναι ένα από τα πιο αξιόλογα έργα ανοικοδόμησης που έγιναν στη Γερμανία, αν όχι στον κόσμο.

Dresden originated as the Slav village of Drezdzany, meaning “Forest Dwellers on the Plain,” on the Elbe’s north bank.
Η Δρέσδη δημιουργήθηκε ως χωριό από Σλάβους της Δρεσδάνης, που σημαίνει «Κάτοικοι των δασών στην πεδιάδα», στη βόρεια όχθη του ποταμού Έλβα.

Magnificent buildings demonstrate the glory of the past. There are unbelievable treasures of all kinds in this beautiful place and Lygia & Maliotis are ready to discover them!
Μεγαλοπρεπή κτίρια αποδεικνύουν την αίγλη του παρελθόντος. Υπάρχουν απίστευτοι θησαυροί όλων των ειδών σε αυτό το όμορφο μέρος και η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης είναι έτοιμοι, να ανακαλύψουν!

Upon the division of Saxony in 1485 it became the residence and capital of the Albertine line of Wettin rulers, later electors and kings of Saxony.
Μετά τη διαίρεση της Σαξονίας το 1485 έγινε η έδρα και η πρωτεύουσα της ηγεμόνων, αργότερα εκλογέων και βασιλιάδων της Σαξονίας.

Popi in front of an old bridge located on the Elbe River which gives not only beauty to the city but much more.
Η Πόπη μπροστά από μια παλιά γέφυρα του ποταμού Έλβα, ο οποίος δεν δίνει μόνο ομορφιά στην πόλη, αλλά και πολλά άλλα.

A bold design move, the 'Blue Wonder', Europe's first bridge without river piers. The construction is both a feat of engineering and a spectacular vantage point.
Ένα τολμηρό σχέδιο μηχανικής, το «Μπλε Wonder», η πρώτη γέφυρα της Ευρώπης χωρίς προβλήτες, του ποταμού. Η κατασκευή είναι ένας άθλος της μηχανικής και ένα θεαματικό σημείο.

Before World War II, Dresden was called “the Florence on the Elbe” and was considered one of the world’s most beautiful cities owing to its architecture and art treasures.
Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, h Δρέσδη ονομαζόταν «Φλωρεντία του Έλβα» και θεωρήθηκε μία από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, λόγω της αρχιτεκτονικής και τους θησαυρούς τέχνης που είχε.

There is a music college and colleges of medicine, plastic arts, transport, and teachers’ training, as well as a celebrated Academy of Art.
Λειτουργεί μουσικό κολέγιο και σχολές ιατρικής, πλαστικές τέχνες, μεταφορών, και κατάρτισης εκπαιδευτικών, καθώς και μια διάσημη Ακαδημία Καλών Τεχνών.

Lygia is thinking: 'What a fantastic place to be and get new knowledge and experience by travelling in this unique city'.
Η Λυγία σκέφτεται πόσο φανταστικό είναι το μέρος και το ταξίδι γεμάτο νέες γνώσεις και εμπειρίες από την ξεχωριστή αυτή πόλη.

The electors Augustus I and Augustus II modernized the city in the Baroque and Rococo styles in the late 17th and 18th centuries, rebuilding New Town (burned in 1685) and founding Friedrichstadt, northwest of Old Town.
Οι ηγεμόνες Αύγουστος Ι και ΙΙ εκσυγχρόνισαν την πόλη σε στυλ μπαρόκ και ροκοκό στα τέλη του 17ου και 18ου αιώνα. Έγινε και η ανοικοδόμηση της Νέας Πόλης η οποία κάηκε το 1685 και έχτισαν το παλάτι Friedrichstadt, βορειοδυτικά της Παλιάς Πόλης.

Popi & Phivos Nicolaides and Lygia & Grigoris Maliotis admiring the unbelievable treasures of all kinds in this beautiful place.The magnificent Zwinger Palace is the most famous landmark in Dresden.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης και η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης θαυμάζουν τους απίστευτους 
θησαυρούς όλων των ειδών σε αυτό το όμορφο μέρος. Το υπέροχο παλάτι Zwinger είναι το πιο διάσημο σημείο αναφοράς στη Δρέσδη.  
Dresden's no. one world-famous building has to be Zwinger Palace, widely considered a masterpiece of baroque architecture.
Το νούμερο ένα κτίριο στη Δρέσδη, παγκοσμίου φήμης πρέπει να είναι το παλάτι Zwinger, το οποίο θεωρείται ευρέως ένα αριστούργημα της μπαρόκ αρχιτεκτονικής.

And since Dresden also just happens to be set amidst a stunning river landscape, your amazement is soon accompanied by pure delight.
Και δεδομένου ότι Δρέσδη, επίσης, συμβαίνει ακριβώς να είναι μέσα σε ένα εντυπωσιακό τοπίο του ποταμού, η έκπληξή σας σύντομα συνοδεύεται από καθαρή απόλαυση.

Dresden boasts superb museums that add to its cultural prowess, including the Green Vault – the world's largest treasure chamber – at the Royal Palace as well as the Turkish Chamber and the Old Masters Gallery where Raphael's Sistine Madonna is displayed.
Η Δρέσδη διαθέτει θαυμάσια μουσεία που της προσθέτουν πολιτιστική αξία, συμπεριλαμβανομένου του Πράσινου Θησαυροφυλακίου – η μεγαλύτερη αίθουσα θησαυρών του κόσμου - στο Βασιλικό Παλάτι, καθώς και το τουρκικό Επιμελητήριο και η γκάλερι όπου υπάρχει η Καπέλα Madonna του Ραφαήλ.

For almost 700 years, Dresden has been famed for its music. It is not only the Opera House that enraptures audiences but also the State Orchestra, the Dresden Philharmonic and the Kreuzchor boys' choir.
Για σχεδόν 700 χρόνια, η Δρέσδη φημίζεται για τη μουσική της παράδοση. Δεν είναι μόνο η Όπερα που συνεπαίρνει το κοινό, αλλά και η Κρατική Ορχήστρα, η Φιλαρμονική της Δρέσδης και η χορωδία των αγοριών Kreuzchor».

The cultural calendar is packed all year round, with the city hosting international festivals, captivating theatre and dance productions and other popular events.
Το πολιτιστικό ημερολόγιο είναι γεμάτο όλο το χρόνο, με την πόλη να φιλοξενεί διεθνή φεστιβάλ, σαγηνευτικές παραγωγές θεάτρου και χορού και άλλες δημοφιλείς εκδηλώσει.

Much of the city was reconstructed with modern buildings, broad streets and squares, and green open spaces, with the aim of preserving as far as possible the character of the old city.
Ένα μεγάλο μέρος της πόλης ανακατασκευάστηκε με σύγχρονα κτίρια, πλατιούς δρόμους και πλατείες, πράσινο και ελεύθερους χώρους, με στόχο τη διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερο του χαρακτήρα της παλιάς πόλης.

Dresden has experienced dramatic changes since the reunification of Germany in the early 1990s.
Η Δρέσδη έχει βιώσει δραματικές αλλαγές μετά την επανένωση της Γερμανίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Before and since German reunification in 1990, Dresden was and is a cultural, educational, political and economic center of Germany and Europe. The Dresden University of Technology is one of the 10 largest universities in Germany and part of the German Universities Excellence Initiative.
Πριν και μετά από την επανένωση της Γερμανίας το 1990, η Δρέσδη ήταν και είναι ένα πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, πολιτικό και οικονομικό κέντρο της Γερμανίας και της Ευρώπης. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης είναι ένα από τα 10 μεγαλύτερα πανεπιστήμια στη Γερμανία και μέρος της Πρωτοβουλίας Αριστείας για τα γερμανικά πανεπιστήμια.

Grigoris, Lygia and Popi strolling in the old city center discovering a vibrant city full of locals and tourists.
Περπατώντας στους δρόμους της παλιάς πόλης ο Γρηγόρης, Λυγία και Πόπη, ανακαλύπτουν μια ζωντανή πόλη γεμάτη ντόπιους και ξένους.

There are many ways to interpret or define culture. But it can be easily summarised with just one word: Dresden. The sheer abundance and splendour of the city's cultural treasures are enough to take your breath away.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ερμηνευτεί ή να καθοριστεί ο πολιτισμός. Αλλά μπορεί, να συνοψιστεί εύκολα σε μία μόνο λέξη: Δρέσδη. Η τεράστια αφθονία και το μεγαλείο των πολιτιστικών θησαυρών της πόλης είναι αρκετά για να σας κόψει την ανάσα.

Lygia & Grigoris Maliotis impressed by the stunning architecture and the sculptural detail.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης εντυπωσιασμένοι από την εκπληκτική αρχιτεκτονική και γλυπτική λεπτομέρεια.


Architectural designs influenced by the Greco-Roman culture.
Αρχιτεκτονικά σχέδια επηρεασμένα από τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό.

Dresden, it has been always a unique city, with a fascinated past which has evolved throughout a rich and turbulent history.
Υπήρξε πάντοτε μια μοναδική πόλη, με γοητευτικό παρελθόν που έχει εξελιχθεί μέσα από μια πλούσια και πολυτάραχη ιστορία.

Wonderful, historic buildings, countless art treasures and priceless wealth of the "Green Treasury" in Dresden, Germany - all testify the age of glory.
Υπέροχα, ιστορικά κτίρια, αμέτρητοι θησαυροί τέχνης και ανεκτίμητος πλούτος του «Πράσινου Θησαυροφυλακίου» όλα μαρτυρούν την εποχή της δόξας.

Popi, Lygia and Grigoris enjoying the atmosphere and the spirit of this unique city!
Η Πόπη, Λυγία και Γρηγόρης απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα και το πνεύμα, της μοναδικής αυτής πόλης!
The city still bears many wounds from the bombing raids of 1945, but it has undergone significant reconstruction in recent decades.
Η πόλη εξακολουθεί να φέρει πολλά τραύματα από τους βομβαρδισμούς του 1945, αλλά έχουν γίνει σημαντικές ανακατασκευές έργων τις τελευταίες δεκαετίες.

Dresden lies at the center of an extensive railway system, has an airport, and is connected by the Elbe river with the inland waterway system.
Η Δρέσδη βρίσκεται στο κέντρο ενός εκτεταμένου σιδηροδρομικού δικτύου, έχει ένα αεροδρόμιο, και συνδέεται με τον ποταμό Έλβα με το σύστημα εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

The city has an excellent public transportation system, and especially after the modernization of the trams began at the beginning of the 1990s. (In the picture above the main train and bus station).
Η πόλη έχει ένα άριστο σύστημα δημόσιων μεταφορών, και ιδιαίτερα μετά τον εκσυγχρονισμό των τραμ που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. (Στη φωτο ο κύριος σιδηροδρομικός και λεωφορείων σταθμός).

Dresden's shopping can be fun for Grigoris, Popi and Lygia!
Τα ψώνια στη Δρέσδη μπορεί, να είναι διασκέδαση για τον Γρηγόρη, την Πόπη και τη Λυγία!
Dresden's main shopping streets have department stores, large fashion chains and over 100 shops in Altmarktgalerie mall.
Οι κύριοι εμπορικοί δρόμοι της Δρέσδης έχουν πολυκαταστήματα, μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων μόδας και πάνω από 100 καταστήματα στο εμπορικό κέντρο.

There are several historic parks, notably the Grosse Garten (1676), in the old city and has botanical and zoological gardens.
Υπάρχουν πολλά ιστορικά πάρκα, και ιδίως το Grosse Garten (1676), το οποίο βρίσκεται στην παλιά πόλη και έχει βοτανικούς και ζωολογικούς κήπους.

But Dresden is more than just a city of history and heritage, as evidenced by its modern architectural masterpieces.
Αλλά η Δρέσδη είναι κάτι περισσότερο από μια πόλη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αποδεικνύεται από τα σύγχρονα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της.

Between yesterday and today Dresden lives in modern pace without losing its historic character.
Ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, η Δρέσδη ζει σε μοντέρνους ρυθμούς χωρίς να χάνει τον ιστορικό του χαρακτήρα
.
Elegant stores are always full of merchandise and people for their shopping.
Κομψά καταστήματα είναι πάντα γεμάτα από εμπορικά είδη και κόσμο για τα ψώνια τους.
Lygia Maliotis and Popi Nicolaides, looking happy in a nice atmosphere after enjoying a delicious meal at a popular restaurant in the city center.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου φαίνονται ευχαριστημένες από την όμορφη ατμόσφαιρα και το νόστιμο φαγητό σε δημοφιλές εστιατόριο στο κέντρο της πόλης.
The city offers a combination of a modern shopping street, a historical center and a vibrant evening culture.
Η πόλη προσφέρει ένα συνδυασμό από ένα σύγχρονο εμπορικό δρόμο, ένα ιστορικό κέντρο και μια ζωντανή πολιτιστική δραστηριότητα.

Grigoris Maliotis looking out a city's modern magazine, named "DISY", which has nothing to do with the 'DISY rally party' in Cyprus!
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης φυλλομετρά ένα τοπικό περιοδικό, που ονομάζεται "ΔΗΣΥ", αλλά δεν έχει καμιά σχέση με το κόμμα "ΔΗΣΥ" στην Κύπρο!

Lygia, Popi and Grigoris looking absolutely satisfied by what they have seen in this pretty city.
Η Λυγία, Πόπη και Γρηγόρης φαίνονται ευχαριστημένοι από ότι έχουν δει σ' αυτήν την όμορφη πόλη.

Grigoris Maliotis likes checking out a beautiful BMW antique, a stunning classic car in the square.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης ελέγχει μια όμορφη αντίκα BMW, ένα εντυπωσιακό κλασικό αυτοκίνητο στην πλατεία.

Various renewal and regeneration programs almost brought back the familiar character of the city, having been built in accordance with historical, original designs.
Διάφορα προγράμματα ανανέωσης και αναδημιουργίας έφεραν σχεδόν πίσω το γνώριμο χαρακτήρα της πόλης, αφού οικοδομήθηκε σύμφωνα με τα ιστορικά, αρχικά σχέδια.

The tourist travel agency, could not leave us indifferent.
Το τουριστικό πρακτορείο ταξιδίων, δεν θα μπορούσε να μας αφήσει αδιάφορους.

Looking for the most beautiful places in the city of Dresden,Lygia Maliotis and Popi Nicolaides, checking out carefully the city map for orientation.
Η Λυγία Μαλιώτη και η Πόπη Νικολαΐδου κοιτάζουν προσεχτικά τον χάρτη, για να βρουν τα πιο όμορφα και ενδιαφέροντα μέρη, της πόλης, που είναι τόσα πολλά.


No comments: