Tuesday, May 24, 2016

Potsdam - Germany

A land of gardens, parks, palaces and lakes
Πότσνταμ: ένας τόπος με κήπους, πάρκα, παλάτια και λίμνες
Potsdam is the capital and largest city of the German federal state of Brandenburg. It directly borders the German capital Berlin.
Το Πότσνταμ είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη του Βραδεμβούργου, της γερμανικής ομοσπονδίας. Συνορεύει άμεσα με τη γερμανική πρωτεύουσα του Βερολίνου.

Potsdam is best known for the magnificent palaces and parks that date back to its time as the former royal seat of Prussia.
Το Πότσνταμ είναι περισσότερο γνωστό για τα υπέροχα παλάτια και τα πάρκα του, που χρονολογούνται από την εποχή που ήταν η βασιλική έδρα της Πρωσίας.

Prussian pomp and splendour, a heritage of great architects and scholars, and a focal point during the Cold War.
Πρωσική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια, μια κληρονομιά μεγάλων αρχιτεκτόνων και μελετητών και ένα κομβικό σημείο κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Lygia & Grigoris Maliotis enjoying Potsdam's breathtaking panorama of culture and rich history.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν στο Πότσνταμ μια καταπληκτική πανοραμική θέα του πολιτισμού και της πλούσιας ιστορίας.

A walk in the historic center of Potsdam could start from the Old Market, which is also the main town square.
Μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο του Πότσνταμ, θα μπορούσε να ξεκινήσει από την Παλιά Αγορά, η οποία αποτελεί και την κεντρική πλατεία της πόλης.

Three majestic portals adorn the old Potsdam, one more beautiful than the other: The Brandenburg Gate, the Gate of Hunters, and the Nauen Gate. (In the photo: Popi & Phivos Nicolaides).
Τρεις μεγαλοπρεπείς πύλες κοσμούν το παλιό Πότσνταμ, η μια πιο όμορφη από την άλλη: Η Πύλη του Βρανδεμβούργου, η Πύλη των Κυνηγών, καθώς και η Πύλη Nauen. (Στη φωτο: Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης).

The magnificent Brandenburg Gate, a monumental arch of triumph in memory of the Seven Years' War.
Η υπέροχη Πύλη του Βραδεμβούργου, μια μνημειώδης αψίδα θριάμβου εις ανάμνηση του Επταετούς Πολέμου.

The Nauen Gate has been part of Potsdam's fortification since 1720. It was built in 1755 and is one of the first examples of English Gothic Revival architecture in Continental Europe.
Η Πύλη Nauen ήταν μέρος της οχύρωσης του Πότσνταμ από το 1720. Χτίστηκε το 1755 και είναι ένα από τα πρώτα δείγματα αγγλικής γοτθικής αρχιτεκτονικής της αναγέννησης στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Built in 1733, the Hunter's Gate is the oldest of Potsdam's three preserved gates. It is named for the royal hunting grounds that used to be right beyond the gate.
Χτισμένη το 1733, η Πύλη των κυνηγών είναι η παλαιότερη από τις τρεις διατηρημένες πύλες του Πότσνταμ. Πήρε το όνομά της από τους βασιλικούς κυνηγότοπους που χρησιμοποιούνταν.


There were five gates in the wall, three of which are still standing today.
Υπήρχαν πέντε πύλες στο τείχος, τρεις εκ των οποίων σώζονται μέχρι σήμερα.

Like all old towns in Germany, Potsdam used to have a sturdy city wall to protect the town from intruders. (In the photo: Lygia & Grigoris Maliotis).
Όπως όλες οι παλιές πόλεις στη Γερμανία, στο Πότσνταμ υπήρχε ένα ισχυρό τείχος, για να προστατεύει την πόλη από τους εισβολείς. (Στη φώτο: Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης).

Popi & Phivos Nicolaides at Nauen Gate which gives access to the Dutch quarter, where the ambience and lifestyle are a bit more laid back.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στην Πύλη Nauen που οδηγεί στην ολλανδική συνοικία, όπου ο χαρακτήρας και ο τρόπος ζωής της πόλης αποτυπώνεται ιδιαίτερα ευχάριστα.

Lovingly decorated courtyards, cafés, offbeat bars and avant-garde galleries make this the perfect place for a leisurely stroll.
Αυλές με επιμελημένη διαμόρφωση, καφετέριες, τρελές μπυραρίες και αβαντγκάρντ γκαλερί προσκαλούν για ψυχαγωγία και ευχάριστες βόλτες.

The city Potsdam is known especially as having once been the favorite residence of the Prussian kings in the 18th and 19th centuries. However, the eventful history of this place is much older.
Η πόλη του Πότσνταμ είναι γνωστή κυρίως για την ιστορική της κληρονομιά ως αλλοτινή έδρα των Πρώσων βασιλέων τον 18ο και 19ο αιώνα. Ωστόσο, η πολυτάραχη ιστορία αυτού του τόπου είναι πολύ παλαιότερη.

Bombed in the second world war, 80% of Potsdam’s 300-year-old city center succumbed to the fatality of war, especially the Old Market Square area where the original City Palace and St. Nicholas Church sat.
Βομβαρδίστηκε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και το 80% των 300 χρόνων παλιό κέντρο της πόλης του Πότσνταμ καταστράφηκε, ιδιαίτερα στην περιοχή της Πλατείας, της Παλιάς Αγοράς, όπου βρισκόταν το αρχικό παλάτι της πόλης και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου.


The Potsdam Conference, the major post-War II conference between the victorious Allies, was held at another palace in the area, the Cecilienhof.
Η Διάσκεψη του Πότσνταμ, το μεγαλύτερο συνέδριο μετά τον Πόλεμο μεταξύ των νικητών, πραγματοποιήθηκε στο άλλοτε παλάτι στην περιοχή, το Cecilienhof.

Cecilienhof Palace is famous for having been the location of the Potsdam Conference in 1945, in which the leaders of the Soviet Union, the United Kingdom and the United States took important decisions affecting the shape of post-World War II Europe and Asia.
Το παλάτι Cecilienhof είναι διάσημο για το γεγονός ότι στις αίθουσες του πραγματοποιήθηκε η Διάσκεψη του Πότσνταμ το 1945, με την οποία οι ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών πήραν σημαντικές αποφάσεις που επηρέασαν τον κόσμο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη και την Ασία.

In July 1945, the leaders of the winning nations, British Prime Minister Winston Churchill, Soviet General Secretary Joseph Stalin and US President Harry S. Truman met to discuss how to administer the defeated country, and how to establish a post-war order. They did not meet in the German capital but in Potsdam, which was commonly recognized as the cradle of German militarism.
Τον Ιούλιο του 1945, οι ηγέτες των νικητών, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο Σοβιετικός Γενικός Γραμματέας Ιωσήφ Στάλιν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν συναντήθηκαν για να συζητήσουν πώς να διαχειριστούν την ηττημένη χώρα, και πώς να δημιουργήσουν μια μεταπολεμική τάξη πραγμάτων. Δεν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Βερολίνου, αλλά στο Πότσνταμ, το οποίο αναγνωρίζετο ευρέως ως το λίκνο του γερμανικού μιλιταρισμού.

At the Potsdam Conference, the allies divided Germany into four zones and Potsdam ended up in the Soviet zone. But the Western allies (France, Great Britain and the USA) kept a symbolic presence in town. Throughout the Cold War years, Potsdam always had a somewhat special status, being the only town in the East with Western military presence (and a giant US flag flying in town). 
Κατά τη Διάσκεψη του Πότσνταμ, οι σύμμαχοι χώρισαν τη Γερμανίας σε τέσσερις ζώνες και το Πότσνταμ κατέληξε στη σοβιετική ζώνη. Αλλά οι δυτικοί σύμμαχοι (Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ) κράτησαν μια συμβολική παρουσία στην πόλη. Καθ 'όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, το Πότσνταμ είχε ένα κάπως ειδικό καθεστώς, ως η μόνη πόλη στην Ανατολή, με Δυτική στρατιωτική παρουσία (και μια γιγαντιαία αμερικανική σημαία να υψώνεται στον ουρανό της πόλης).
The Glienicke Bridge, better known as the Bridge of Spies for it was here that American and Russian secret services exchanged spies caught on the other side.
Η γέφυρα Glienicke περισσότερο γνωστή ως η Γέφυρα των κατασκόπων, γιατί ήταν εδώ που οι αμερικανικές και οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες αντάλλασσαν κατασκόπους.

The church of St. Nicholas, the garden Lustgarten and the historic town hall form a complex with classy air to this day.
Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ο κήπος Lustgarten και το ιστορικό δημαρχείο σχηματίζουν μέχρι σήμερα ένα συγκρότημα με αριστοκρατικό αέρα.

The Church of St. Nicholas, Lustgarten park, the Old Town Hall and the reconstructed Stadtschloss palace, now the seat of the regional assembly, make an ensemble of impressive grandeur.
Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το πάρκο Lustgarten, το Παλιό Δημαρχείο και το ανακατασκευασμένο παλάτι Stadtschloss, που τώρα είναι η έδρα της περιφερειακής συνέλευσης, κάνουν ένα σύνολο εντυπωσιακού μεγαλείου.

300 years ago, the garrison outpost of Potsdam was transformed into one of Europe's most splendid royal cities. (In photo: Lygia Maliotis).
Πριν από 300 χρόνια, η περιφρουρημένη πόλη του Πότσνταμ μεταμορφώθηκε σε μια από τις πιο όμορφες βασιλικές πόλεις της Ευρώπης. (Στη φώτο η Λυγία Μαλιώτη).

Post occupation, Potsdam underwent grant restoration, leaving twelve palaces with their landscaped gardens and beautiful woodland, World Heritage status parks and grand Prussian architecture within the city that is architecturally as one. (In the photo: Lygia & Grigoris Maliotis).
Στο Πότσνταμ έγινε αποκατάσταση δώδεκα παλατιών με τους διαμορφωμένους κήπους, τα όμορφα δάση και πάρκα και μεγάλο μέρος της πρωσικής αρχιτεκτονική μέσα στην πόλη που είναι αρχιτεκτονικά ενιαία, συμπεριελήφθησαν στη λίστα της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. (Στη φωτογραφία: Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης).

The Prussian kings created a baroque dream in Potsdam and the surrounding area, to which their successors added great monuments. (Photo: Popi & Phivos Nicolaides).
Οι Πρώσοι βασιλιάδες δημιούργησαν ένα ονειρεμένο συγκρότημα μπαρόκ στο Πότσνταμ και τη γύρω περιοχή, στην οποία οι διάδοχοί τους πρόσθεσαν μεγάλα μνημεία.

After the Seven Year War, from 1763 to 1769, Frederick the Great built the largest of Potsdam's palaces, the New Palace, in Sanssouci Park as a sign of strength and confidence.
Μετά την τον Επταετή πόλεμο 1763-1769, ο Φρειδερίκος ο Μέγας έχτισε το μεγαλύτερο από τα παλάτια του Πότσνταμ, το Νέο Παλάτι, στο Σανσουσί, ως σημάδι ισχύος.

The town has population of approx. 160,000. It is widely known for its castles and landscape as a World Heritage Site.
Η πόλη έχει πληθυσμό  160.000 
περίπου κατοίκους. Είναι ευρέως γνωστή για τα κάστρα και το τοπίο της ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Grigoris, Lygia and Popi, ready to experience a train travel from Berlin to Potsdam!
Η 
Γρηγόρης, Λυγία και Πόπη έτοιμοι να πάρουν το τραίνο της γραμμής από το Βερολίνο για το Πότσνταμ!
The New Market which is from the 17th and 18th century, is somewhat hidden behind a row of houses but it is one of the most well-preserved Baroque squares in Europe and really the most beautiful town square.
Η Νέα Αγορά που υπάρχει από τον 17ο και 18ο αιώνα, είναι κάπως κρυμμένη πίσω από μια σειρά κατοικιών, αλλά ταυτόχρονα είναι μια από τις πλέον καλοδιατηρημένες μπαρόκ πλατείες της Ευρώπης και πραγματικά ή πιο όμορφη πλατεία της πόλης.
A common theory for the name of "Potsdam" is that it derives from an old West Slavonic term meaning "beneath the oaks". (Grigoris Maliotis ready for a bus tour).
Μια κοινή θεωρία για το όνομα «Πότσνταμ» είναι ότι προέρχεται από ένα παλιό δυτικό σλαβικό όρο που σημαίνει "κάτω από τις βελανιδιές». (Ο Γρηγόρης Μαλιώτης έτοιμος για βόλτα στην πόλη με το λεωφορείο).

A good starting point for a walk through the historical center of Potsdam is Alter Markt square.
Ένα καλό σημείο εκκίνησης για μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο του Πότσνταμ είναι η πλατεία Alter Markt.

The world's first large Film Studio (a couple of months older than Hollywood), the Film Studio Babelsberg opened in a Potsdam suburb in November 1911. 
Το πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό στούντιο στον κόσμο (ένα-δυο μήνες παλαιότερο του Hollywood), άνοιξε στο προάστιο Babelsberg, του Πότσνταμ, το Νοέμβριο του 1911.
Today, the Babelsberg Studios are Europe's largest film studio and about 80% of all German films are produced with Potsdam's support.
Σήμερα, τα στούντιο Babelsberg είναι το μεγαλύτερο κινηματογραφικό στούντιο της Ευρώπης και περίπου το 80% του συνόλου των γερμανικών ταινιών παράγονται εδώ.

Germany's oldest film museum is located in the magnificent Marstall building of the old city palace, which is currently being rebuilt.
Το παλαιότερο μουσείο κινηματογράφου της Γερμανίας βρίσκεται στο υπέροχο κτίριο Marstall, ένα παλιό ανάκτορο της πόλης, το οποίο ξαναχτίστηκε.

Potsdam developed into a center of science in the 19th century. Today, there are three public colleges, the University of Potsdam and more than 30 research institutes in the city.
Τον 19ο αιώνα το Πότσνταμ εξελίχθηκε σε κέντρο επιστημών. Σήμερα, υπάρχουν τρία δημόσια κολέγια, το Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ και περισσότερα από 30 ερευνητικά ινστιτούτα.

Once the former royal seat of Prussia and military stronghold under King Frederick the Great, the grand heritage of Potsdam was either destroyed by war or became out of reach when occupied by the Russians as part of the newly formed German Democratic Republic (GDR).
Η πρώην βασιλική έδρα της Πρωσίας και το στρατιωτικής προπύργιο υπό τον Μέγα Βασιλιά Φρειδερίκο, η μεγάλη κληρονομιά του Πότσνταμ είτε καταστράφηκε από τον πόλεμο ή εγκαταλείφθηκε από τους Ρώσους ως μέρος της νεοσύστατης Λαϊκής Δημοκρατία της Γερμανίας (ΛΔΓ).

In 1990 the Palaces and Parks of Potsdam were awarded UNESCO World Heritage status.
Το 1990 τα Παλάτια και τα Πάρκα, του Πότσνταμ συμπεριελήφθησαν στη Λίστα, της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.


Street performers creating a pleasant atmosphere.
Καλλιτέχνες στο δρόμο δημιουργούν μιαν ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Many of the buildings that are visible today have been reconstructed after the bombings of the Second World War and after the lax care of the East German Government.
Πολλά από τα κτίρια σήμερα, έχουν ανακατασκευαστεί, μετά τις βομβιστικές επιθέσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά την χαλαρή φροντίδα της Κυβέρνησης της Ανατολικής Γερμανίας.

Potsdam is more than 1000 years old. Many historic buildings are under re-construction after World War II and the period of the GDR.
Το Πότσνταμ είναι πάνω από 1000 χρόνια παλιό. Πολλά ιστορικά κτίρια είναι υπό ανακατασκευή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την περίοδο της ΛΔΓ.

The central heart of the city bustles with life, from café culture to fine dining, street performers to creative galleries, awash in the glow of architectural beauty that Potsdam was always known for.
Η κεντρική καρδιά της πόλης σφύζει από ζωή, από τα παραδοσιακά καφενεία, τα ωραία εστιατόρια, καλλιτέχνες του δρόμου, δημιουργικές γκαλερί, πλημμυρισμένη με τη λάμψη της αρχιτεκτονικής ομορφιάς που το Πότσνταμ ήταν πάντα γνωστό.

Potsdam was a residence of the Prussian kings and the German Kaiser, until 1918.
Το Πότσνταμ ήταν έδρα των βασιλέων της Πρωσίας και της γερμανίας, του Κάιζερ, μέχρι το 1918.

Between wars, Potsdam took care of its image as a center of art and culture.
Ανάμεσα στους πολέμους, το Πότσνταμ φρόντισε την εικόνα του ως ένα κέντρο τέχνης και πολιτισμού.

Rebuilding its legacy, today Potsdam retains its title as Berlin’s “posher sister” – it’s once cultured, refined and decadent persona beautifully restored after the fall in the wall and demise of the communist occupation in 1989.
Ανοικοδομώντας την κληρονομιά του, σήμερα, το Πότσνταμ διατηρεί τον τίτλο της «χαρούμενης αδελφής», του Βερολίνου – που βρίσκει ξανά την ανακαινισμένη πολιτιστικά εκλεπτυσμένη ομορφιά του μετά την παρακμή, την πτώση του τείχους και την εξαφάνιση της κομουνιστικής κατοχής το 1989.

Yet being Berlin’s neighbour came at a price. An ‘island’ completely surrounded by water, Potsdam’s riverside became the designated route of part of the Berlin wall, stretching over a length of 160 kilometres.
Η γειτνίαση με το Βερολίνο είχε κόστος. Ένα «νησί» να περιβάλλεται εντελώς από νερό, δίπλα στο ποτάμι του Πότσνταμ έγινε η καθορισμένη διαδρομή του τμήματος του τείχους του Βερολίνου, που είχε μήκος 160 χιλιομέτρων.

Dating from the 17th and 18th century, this is one of the best-preserved baroque squares in Europe and arguably the most beautiful square in the city.
Παλιά από τον 17ο και 18ο αιώνα, είναι μια από τις καλύτερα διατηρημένες μπαρόκ πλατείες της Ευρώπης και ίσως η πιο όμορφη πλατεία της πόλης.

Lygia Malioti & Popi Nicolaides discovering the beauties and the city's rich cultural activities.
Η Λυγία Μαλιώτη και η Πόπη Νικολαΐδου ανακαλύπτουν τις ομορφιές και τα πολλά πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.

From the European perspective the Potsdam cultural landscape is a unique example for the creation of a landscape against the intellectual background of the monarchical idea of state.
Από την ευρωπαϊκή προοπτική το πολιτιστικό τοπίο του Πότσνταμ είναι ένα μοναδικό παράδειγμα δημιουργίας ενός τοπίου σύμφωνα με τις ιδέες του μοναρχικού κράτους.

Η γειτονική πλατεία Luisenplatz συνδέει το μπαρόκ δρόμο Brandenburger Straße με τη δενδροστοιχία στην είσοδο του πάρκου Sanssouci.
Neighbouring Luisenplatz square connects the baroque street Brandenburger Straße with trees at the entrance to Sanssouci Park.

Potsdam is situated on the River Havel, 24 kilometres (15 miles) southwest of Berlin's city center.
Βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Χάβελ, 24 χιλιόμετρα (15 μίλια) νοτιοδυτικά του κέντρου της πόλης του Βερολίνου.
The end of monarchy in 1918 was another hard blow for the town, which so far was shaped by the Royal Court, garrison and administration.
Το τέλος της μοναρχίας το 1918 ήταν ένα άλλο σκληρό πλήγμα για την πόλη, η οποία μέχρι στιγμής είχε διαμορφωθεί από την βασιλική αυλή, τη φρουρά και τη διοίκηση.


Lygia & Grigoris Maliotis and Popi Nicolaides trying to find the best hairstyles for Spring/Summer 2016.
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης με την Πόπη Νικολαΐδου, ψάχνοντας για τα καλύτερα χτενίσματα για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2016.


Lygia and Popienjoying the atmosphere and the spirit of this unique city!
Η Λυγία και η Πόπη απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα και το πνεύμα, της μοναδικής αυτής πόλης!

No comments: