Thursday, May 26, 2016

Sanssouci Park Potsdam - Germany

A city of Palaces!
With some 70km of walkways, Park Sanssouci is the largest park in Brandenburg. Almost every monarch has left his mark on the park in one way or another. Its uniqueness attracts over a million tourists each year.
Με κάπου 70 χιλιόμετρα πεζόδρομων, το πάρκο Σανσουσί είναι το μεγαλύτερο πάρκο στο Βραδεμβούργο. Σχεδόν κάθε μονάρχης έχει αφήσει το σημάδι του στο πάρκο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η μοναδικότητά του προσελκύει πάνω από ένα εκατομμύριο τουρίστες κάθε χρόνο.


Potsdam is best known for the magnificent palaces and parks that date back to its time as the former royal seat of Prussia. Potsdam offers a breathtaking panorama of culture and history.
Το Πότσνταμ είναι περισσότερο γνωστό για τα υπέροχα παλάτια και τα πάρκα του, που χρονολογούνται από την εποχή που ήταν η βασιλική έδρα της Πρωσίας. Το Πότσνταμ προσφέρει μια καταπληκτική πανοραμική θέα του πολιτισμού και της ιστορίας.
With 500 ha of parks and 150 buildings constructed between 1730 and 1916, Potsdam's complex of palaces and parks forms an artistic whole, whose eclectic nature reinforces its sense of uniqueness.
Με 500 εκτάρια πάρκων και 150 κτίρια που κατασκευάστηκαν μεταξύ 1730 και 1916, το συγκρότημα των ανακτόρων και των πάρκων του Πότσνταμ αποτελεί ένα καλλιτεχνικό σύνολο, του οποίου η καλαισθησία ενισχύει την αίσθηση της μοναδικότητας.
Today's World Heritage site dates back to 1745, when Frederick the Great commissioned Sanssouci Palace to be built as his summer residence. That makes Sanssouci the oldest feature of the palaces and parks of Potsdam and Berlin.
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς σήμερα, χρονολογείται από το 1745, όταν ο Φρειδερίκος ο Μέγας αποφάσισε το χτίσιμο του Σανσουσί ως θερινή κατοικία του. Είναι το παλαιότερο των ανακτόρων και των πάρκων του Πότσνταμ και του Βερολίνου.
The Palaces and Parks of Potsdam and Berlin (Sanssouci) represent a self-contained ensemble of architecture and landscape gardening in the 18th and 19th centuries.
Τα Παλάτια και Πάρκα του Πότσνταμ στο Σανσουσί αποτελούν ένα αυτοτελές σύνολο της αρχιτεκτονικής και της τοπιοτέχνησης του 18ου και 19ου αιώνα.
The city Potsdam is known especially as having once been the favorite residence of the Prussian kings in the 18th and 19th centuries. Lygia & Grigoris Maliotis and Popi Nicolaides ready to explore magnificent Sanssouci Park.
Η πόλη του Πότσνταμ είναι γνωστή κυρίως για την ιστορική της κληρονομιά ως αλλοτινή έδρα των Πρώσων βασιλέων τον 18ο και 19ο αιώνα. Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου, έτοιμοι, να εξερευνήσουν το Πάρκο Σανσουσί με τα πολλά παλάτια.
This ensemble, having an outstanding artistic rank, has its origin in the work of the most significant architects and landscape gardeners of their time in Northern Germany.
Αυτό το σύνολο, έχε μια εξαιρετική καλλιτεχνική αξία, έχει τις ρίζες του στο έργο των σημαντικότερων αρχιτεκτόνων και τοπιοτεχνών κήπων της εποχής τους στη Βόρεια Γερμανία.
Lygia & Grigoris Maliotis discovering the city of kings and Kaisers, with the elegant palaces and castles.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης ανακαλύπτοντας την πόλη των βασιλιάδων και των Κάιζερ με τα κομψά παλάτια και κάστρα. 
Sanssouci Palace was built in 1745 based on sketches by Frederick the Great. The result, a splendid single-story Rococo building with elliptical dome in the center and circular rooms at each end.
Χτίστηκε το 1745 με βάση τα σχέδια του Μέγα Φρειδερίκου. Το αποτέλεσμα ήταν ένα υπέροχο ροκοκό κτίριο με ελλειπτικό θόλο στο κέντρο και κυκλικά δωμάτια σε κάθε άκρο.
The Sanssouci was the favorite retreat of King Frederick the Great. Here he could stay without worries (hence the name sans souci, French for 'without worries'). No women were allowed in Sanssouci, not even the king's wife!
Το Σανσουσί ήταν το αγαπημένο καταφύγιο του Βασιλιά Μέγα Φρειδερίκου. Εδώ χαλάρωνε χωρίς έγνοιες (εξ ου και το όνομα άφροντις, από τα γαλλικά «χωρίς έγνοιες»). Στο Σανσουσί δεν επιτρεπόταν η παρουσία γυναικών, ούτε καν η γυναίκα του βασιλιά!
This place leaves Popi & Phivos Nicolaides speechless. With the beaty of it it is hard to describe in anything but our senses...
Η ομορφιά του τόπου, μας αφήνει άφωνους. Είναι δύσκολο να περιγράψεις με λόγια αυτό που βλέπει, εκτός με τις αισθήσεις...
Together with highly imaginative sculptors, painters, craftsmen, building workers, and gardeners, they created Sanssouci, the Gardens, the Parks, and other grounds in the surrounding area as an overall work of art of high qualit.
Μαζί με ιδιαίτερα ευφάνταστους γλύπτες, ζωγράφους, τεχνίτες, εργάτες οικοδομών, και κηπουρούς, δημιούργησαν το Σανσουσί, τους Κήπους, τα Πάρκα και άλλους χώρους στη γύρω περιοχή ως συνολικό έργο τέχνης υψηλής ποιότητας.
After the Seven Year War, from 1763 to 1769, Frederick the Great built the New Palace, in Sanssouci Park as a sign of strength and confidence. 
Μετά την τον Επταετή πόλεμο 1763-1769, ο Φρειδερίκος ο Μέγας έχτισε το Νέο Παλάτι, στο Σανσουσί, ως ένα σημάδι δύναμης και ισχύος.
The most visited attraction in Potsdam is the Palace Sanssouci. The building was erected between 1745 and 1747.
Ο πόλος έλξης στο Πότσνταμ είναι το παλάτι Σανσουσί. Το κτίριο χτίστηκε μεταξύ 1745 και 1747.
Under Frederick William IV the deteriorated side wings of the palace were extended. The last royal resident of Palace Sanssouci was the widow of Frederick William IV.
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, Frederick William IV επεκτάθηκαν οι υποβαθμισμένες πλάγιες πλευρές του παλατιού. Η τελευταία ένοικος στο παλάτι ήταν η χήρα του βασιλιά.
Great collection of oil paintings and other treasures let alone the magnificent interior decoration of the Palace Sanssouci.
Πολλά έργα τέχνης, ελαιογραφίες και άλλοι θησαυροί πέραν της εκπληκτικής εσωτερικής διακόσμησης.
300 years ago, the garrison outpost of Potsdam was transformed into one of Europe's most splendid royal cities.
Πριν από 300 χρόνια, η περιφρουρημένη πόλη του Πότσνταμ μεταμορφώθηκε σε μια από τις πιο όμορφες βασιλικές πόλεις της Ευρώπης.
Subsequently, the palace was converted into a museum and opened to the public as of April 1927.
Το παλάτι μετατράπηκε τελικά σε μουσείο και άνοιξε για το κοινό από Απρίλιος 1927.
The Prussian kings created a baroque dream in Potsdam and the surrounding area, to which their successors added great monuments.
Οι Πρώσοι βασιλιάδες δημιούργησαν ένα ονειρεμένο συγκρότημα μπαρόκ στο Πότσνταμ και τη γύρω περιοχή, στην οποία οι διάδοχοί τους πρόσθεσαν μεγάλα μνημεία.
In 1990 the Palaces and Parks of Potsdam were awarded UNESCO World Heritage status.
Το 1990 τα Παλάτια και τα Πάρκα, του Πότσνταμ συμπεριελήφθησαν στη Λίστα, της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
With 23 beautiful palaces truer words could not be spoken. Some of the palaces are very well known such as Sanssouci and Cecilienhof while others are not so well-known. One of these lesser known palaces is the exquisite and large New Palace.
Με 23 ωραιότατα παλάτια, που δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια. Μερικά από τα παλάτια είναι πολύ καλά γνωστοί, όπως το Σανσουσί . Ένα από αυτά τα λιγότερο γνωστά παλάτια είναι το εξαιρετικό μεγάλη Νέο Παλάτι.
The Potsdam cultural landscape is a unique example for the creation of a landscape against the intellectual background of the monarchical idea of state.
Το πολιτιστικό τοπίο του Πότσνταμ είναι ένα μοναδικό παράδειγμα δημιουργίας ενός τοπίου σύμφωνα με τις ιδέες, του μοναρχικού κράτους.
Prussian Kings left such a legacy in Potsdam Germany that today it is known as a city of Palaces!
Οι Πρώσοι βασιλείς άφησαν μια τέτοια κληρονομιά στο Πότσνταμ, που σήμερα είναι γνωστή ως πόλη των Παλατιών!
Potsdam underwent grant restoration, of twelve palaces with their landscaped gardens and beautiful woodland, parks and grand Prussian architecture within the city that is architecturally as one.
Στο Πότσνταμ έγινε αποκατάσταση δώδεκα παλατιών με τους διαμορφωμένους κήπους, τα όμορφα δάση και πάρκα και μεγάλο μέρος της πρωσικής αρχιτεκτονική μέσα στην πόλη που είναι αρχιτεκτονικά ενιαία.
Lygia Maliotis ready to explore the Sanssouci Park which in Potsdam which was the jewel of the Prussian Empire.
Η Λυγία Μαλιώτη έτοιμη να ανακαλύψει το Σανσουσί στο Πότσνταμ που ήταν το στολίδι της πρωσικής Αυτοκρατορίας.
The world heritage site now covers about 500 hectares of parkland, encompassing 150 buildings dating from 1730 to 1916.
Τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς εμπλουτίστηκαν συνολικά με 500 περίπου εκτάρια πάρκων και 150 κτίρια που χρονολογούνται από το 1730 έως το 1916
.
Prussian pomp and splendour, a heritage of great architects and scholars.
Πρωσική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια, μια κληρονομιά των μεγάλων αρχιτεκτόνων και μελετητών.
Lygia Maliotis  and  Popi Nicolaides exploring the palace and discovering its amazing treasures, which make it so special.
Η Λυγία Μαλιώτη και η Πόπη Νικολαΐδου εξερευνώντας το παλάτι και ανακαλύπτουν τους μοναδικούς θησαυρούς του, που το κάνουν τόσο ξεχωριστό.
Starting in 1840, Frederick William IV tried to transform Potsdam into a landscape of architecture and parks according to Italian models.
Ξεκινώντας το 1840, ο Frederick William IV προσπάθησε να μετατρέψει το Πότσνταμ σε ένα τοπίο αρχιτεκτονικής και πάρκων, σύμφωνα με τα ιταλικά πρότυπα.
Lygia Maliotis & Popi Nicolaides admiring a beautiful gazebo, a pavilion structure, built in the garden.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου θαυμάζουν ένα εντυπωσιακό κιόσκι χτισμένο στoν κήπο.
Palaces and parks lining the banks of the River Havel and Lake Glienicke. Voltaire stayed at the Sanssouci Palace.
Τα παλάτια και τα πάρκα βρίσκονται στις όχθες του ποταμού Χάβελ και της Λίμνης Glienicke. Ο Βολταίρος έχει φιλοξενηθεί στο παλάτι Σανσουσί.
The current layout of the park can be traced back to the nineteenth century, when it was remodeled.
Η τωρινή όψη, του πάρκου μπορεί να αναχθεί στο 19ο αιώνα, όταν ανακαινίστηκε.
The garden front has rich plaster decorations, while on the rear is the Grand Courtyard, enclosed by colonnades of Corinthian columns.
Ο μπροστινός κήπος έχει πλούσιες γύψινες διακοσμήσεις, ενώ στο πίσω μέρος είναι η Μεγάλη Αυλή, που περικλείεται από κιονοστοιχίες με κορινθιακού ρυθμού κίονες.
Gardens full of flowers, flowering shrubs, statues, sculptures and fountains create a pleasant atmosphere.
Κήποι γεμάτοι με λουλούδια, ανθισμένους θάμνους, αγάλματα, γλυπτά και πίδακες δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.
The ensemble of parks of Potsdam is a cultural property of exceptional quality. It forms an artistic whole, whose eclectic nature reinforces its sense of uniqueness.
Το σύνολο των πάρκων του Πότσνταμ είναι ένα πολιτιστικός χώρος εξαιρετικής ποιότητας. Αποτελεί ένα καλλιτεχνικό σύνολο, του οποίου η καλαισθησία ενισχύει την αίσθηση της μοναδικότητας.
The cultural landscape with its parks and buildings was designed and constructed between 1730 and 1916 in a beautiful region of rivers, lakes, and hills.
Το πολιτιστικό τοπίο με τα πάρκα και τα κτίρια του σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μεταξύ 1730 και 1916 σε μια όμορφη περιοχή από ποταμούς, λίμνες, και λόφους.
Potsdam developed into a center of science in the 19th century. Today, there are three public colleges, the University of Potsdam and more than 30 research institutes in the city.
Τον 19ο αιώνα το Πότσνταμ εξελίχθηκε σε κέντρο επιστημών. Σήμερα, υπάρχουν τρία δημόσια κολέγια, το Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ και περισσότερα από 30 ερευνητικά ινστιτούτα στην πόλη.
The University of Potsdam is a German public university and it is situated across four campuses in Potsdam, including the New Palace of Sanssouci and Babelsberg Park.
Το Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και βρίσκεται σε τέσσερις πανεπιστημιουπόλεις στο Πότσνταμ, συμπεριλαμβανομένου του Νέου Παλατιού στο Σανσουσί και το πάρκο Babelsberg.
Potsdam University is located in the Greater Berlin area. The University was formed in 1991 after the fall of the Berlin Wall in 1989.
Το Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Βερολίνου. Ιδρύθηκε το 1991 μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989.
The landmark and most representative part of the University of Potsdam campus: the new Palace.
Το σημείο αναφοράς και το πιο αντιπροσωπευτικό μέρος, της πανεπιστημιούπολης, του Πότσνταμ είναι το νέο παλάτι.
The other campuses, Babelsberg and Golm, are also of historical interest. The oldest buildings of the Golm campus were built in the 1930s. 
Οι άλλες πανεπιστημιουπόλεις, Babelsberg και Golm, έχουν επίσης ιστορικό ενδιαφέρον. Τα παλαιότερα κτίρια της πανεπιστημιούπολης Golm χτίστηκαν στη δεκαετία του 1930.
Some parts of the university are located in historical buildings that have been named as World Heritage Sites by UNESCO.
Ορισμένα τμήματα του πανεπιστημίου βρίσκονται σε ιστορικά κτίρια, που έχουν χαρακτηριστεί ως Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO.
More than 8,000 people are working in scholarship and science.
Περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι εργάζονται στα γράμματα και στις επιστήμες.
In Potsdam, the World Heritage property includes former Railway Station of the Emperor and its environs. 
Ο Οργανισμός Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς περιλαμβάνει τον πρώην σιδηροδρομικό σταθμό του αυτοκράτορα και των περιχώρων του στο Πότσνταμ.
Discovering the historic city of Potsdam known as the city of the Kings and Kaisers, Potsdam was home to the vast Prussian Army, as well as some of their most famous palaces.
Ανακαλύπτοντας την ιστορική πόλη του Πότσνταμ γνωστή ως η πόλη των Βασιλέων και των Κάιζερς, το Πότσνταμ ήταν χώρος συγκέντρωσης σημαντικού τμήματος του πρωσικού στρατού, καθώς και μερικά από τα πιο διάσημα παλάτια.

Popi Nicolaides & Lygia Malioti waiting at the bus stop to get to the next destination.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Λυγία Μαλιώτη περιμένοντας το λεωφορείο για τον επόμενο, όμορφο προορισμό.

No comments: