Tuesday, September 26, 2023

The Historical Archives Museum of Hydra, Saronic- Greece

Μουσείο Ιστορικού Αρχείου Ύδρας, Σαρωνικός
Historical Archives Museum. Founded in 1918, the Historical Archives Museum displays artefacts and rare documents related to the historical, traditional and cultural aspects of the island from 1708 –1865. Within the museum is an Archive and Museum Section and a library.
Μουσείο Ιστορικών Αρχείων. Το Μουσείο Ιστορικών Αρχείων, που ιδρύθηκε το 1918, εκθέτει αντικείμενα και σπάνια έγγραφα που σχετίζονται με τις ιστορικές, παραδοσιακές και πολιτιστικές πτυχές του νησιού από το 1708 έως το 1865. Εντός του μουσείου λειτουργεί Τμήμα Αρχείου και Μουσείου και βιβλιοθήκη.
Located in the heart of the Argo-Saronic Gulf, pretty close to Athens, Hydra Greece no doubt is one of the most beautiful Greek islands!
Στην καρδιά του Αργοσαρωνικού, πολύ κοντά στην Αθήνα, η Ύδρα είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά νησιά!
It has an important maritime history and tradition. Restored mansions, the old picturesque port with battlements and cannons, museums, monasteries, the naval school, make up the image of the island, which testifies to its important historical importance.
Έχει σημαντική ναυτική ιστορία και παράδοση. Αναπαλαιωμένα αρχοντικά, το παλιό γραφικό λιμάνι με τις πολεμίστρες και τα κανόνια, τα μουσεία, τα μοναστήρια, η ναυτική σχολή, συνθέτουν την εικόνα του νησιού, η οποία μας μαρτυρεί την σημαντική ιστορική σημασία της.
Standing on a plateau above the left bastion of the port is the imposing bronze statue of Andreas Miaoulis (1769-1835), a great warrior during the Revolution of 1821. Standing with a ship’s wheel in one hand and his looking glass in the other, Miaoulis overlooks the sea, reminding us of his key role as admiral of the Greek fleet during its first years of independence. Erected in 1993, its base is anchored above the admiral’s remains, which were transferred here from Piraeus, where he was originally buried.
Σε ένα πλάτωμα πάνω από τον αριστερό προμαχώνα του λιμανιού βρίσκεται το επιβλητικό χάλκινο άγαλμα του Ανδρέα Μιαούλη (1769-1835), ενός μεγάλου πολεμιστή της Επανάστασης του 1821. Στέκεται με τον τροχό του πλοίου στο ένα χέρι και το βλέμμα του στο άλλο, ο Μιαούλης αγναντεύει τη θάλασσα, θυμίζοντας τον βασικό του ρόλο ως ναύαρχος του ελληνικού στόλου κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας του. Ανεγέρθηκε το 1993, η βάση του είναι αγκυροβολημένη πάνω από τα λείψανα του ναυάρχου, τα οποία μεταφέρθηκαν εδώ από τον Πειραιά, όπου αρχικά είχε ταφεί.
The museum has a distinctive nautical theme which reflects the strategic importance that Hydra held during that time as a safe harbour from which to launch the Greek fleet.
Το μουσείο έχει ένα ξεχωριστό ναυτικό θέμα που αντικατοπτρίζει τη στρατηγική σημασία που είχε η Ύδρα εκείνη την περίοδο ως ασφαλές λιμάνι από το οποίο ξεκινούσε ο ελληνικός στόλος.
The museum was founded in 1918 and it is housed in an elegant stone mansion that belonged to the local shipowner Gikas Koulouris.
Το μουσείο αυτό ιδρύθηκε το 1918 και στεγάζεται σε ένα κομψό πέτρινο αρχοντικό που ανήκε στον ντόπιο εφοπλιστή Γκίκα Κουλούρη.
The "cannon" was the main support weapon of the struggle of the Greek Revolution and one of the main weapons of the naval forces of the Greek revolutionaries
To "κανόνι" υπήρξε το βασικό όπλο υποστήριξης του αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης κι εκ των βασικών όπλων των ναυτικών δυνάμεων των Ελλήνων επαναστατημένων.
Figureheads, flags, guns and mêlée weapons, uniforms, relics of the Revolution, the Balkan and World Wars, a large collection of portraits and watercolours.
Φιγούρες, σημαίες, όπλα, στολές, κειμήλια της Επανάστασης, των Βαλκανικών και Παγκοσμίων Πολέμων, μια μεγάλη συλλογή από πορτρέτα και ακουαρέλες.
Popi Nicolaides at the entrance of the Museum, on the ground floor, in which relics from the Balkan wars and the First and Second World Wars are exhibited.
Η Πόπη Νικολαΐδου στην είσοδο του Μουσείου, στο ισόγειο όπου εκτίθενται κειμήλια των Βαλκανικών πολέμων και του Α' και Β' Παγκοσμίου πολέμου.

The Historical Archive Museum of Hydra houses many items donated to the museum by the descendants of the families who dominated the social structure of the island in the 1800's and were instrumental in the launch of the Greek War of Independence.
Το Μουσείο Ιστορικού Αρχείου Ύδρας φιλοξενεί πολλά αντικείμενα που δώρησαν στο μουσείο οι απόγονοι των οικογενειών που κυριαρχούσαν στην κοινωνική δομή του νησιού το 1800 και συνέβαλαν καθοριστικά στην έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.
Exhibits creations from the 18th, 19th and 20th century such as swords, navigation equipment, traditional costumes of Hydra, battle weapons.
Εκθέτει δημιουργίες του 18ου, 19ου και 20ου αιώνα όπως ξίφη, εξοπλισμός ναυσιπλοΐας, παραδοσιακές ενδυμασίες της Ύδρας, πολεμικά όπλα.
The visitor of the museum, moving in the atmosphere of the space, has the possibility to revive within it, the entire heroic past of Hydra.
Ο επισκέπτης του μουσείου κινούμενος στην ατμόσφαιρα του χώρου έχει τη δυνατότητα να αναβιώσει εντός του, ολόκληρο το ηρωικό παρελθόν της Ύδρας.
Hydra's significant contribution to the Greek War of Independence played a critical role.
Η συμβολή της Ύδρας στην Ελληνική Επανάσταση για την Ανεξαρτησία ήταν σημαντική και αποφασιστική.
In 1996, the building was renovated and today it is the most impressive mansion at the port of Hydra. Right next to the entrance, there are some old anchors, signs of the rich nautical impression of the island.
Το 1996 το κτίριο ανακαινίστηκε και σήμερα είναι το πιο εντυπωσιακό αρχοντικό στο λιμάνι της Ύδρας. Ακριβώς δίπλα στην είσοδο, υπάρχουν μερικές παλιές άγκυρες, σημάδια της πλούσιας ναυτικής εντύπωσης του νησιού.
The mayor of the island in that time, Anthony Lignos, discovered much material of this archive in the Monastery of the Assumption of Virgin Mary, which he then categorised.
Ο τότε δήμαρχος του νησιού, Αντώνιος Λιγνός, ανακάλυψε αρκετό υλικό αυτού του αρχείου στο Μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το οποίο στη συνέχεια κατηγοριοποίησε.
In 1972 the building was demolished and instead the new, present imposing building was built.
Το 1972 το κτίριο κατεδαφίστηκε και αντί αυτού χτίστηκε το νέο, σημερινό επιβλητικό κτίριο.
The inauguration was in 1996 and since then it has been open daily. It is a real treasure for the history of the island!
Τα εγκαίνια έγιναν το 1996 και από τότε είναι ανοιχτό καθημερινά. Είναι ένας πραγματικός θησαυρός για την ιστορία του νησιού!
 
The Museum's main exhibits spread over two floors (there is a lift and ramps for those less able to tackle the stairs) with an exhibition hall on the ground floor and a second exhibition hall on the top floor next to the massive roof terrace, which is often used for open air concerts during the summer.
Τα κύρια εκθέματα του Μουσείου εκτείνονται σε δύο ορόφους (υπάρχει ανελκυστήρας και ράμπες για όσους είναι λιγότερο ικανοί να ανέβουν τις σκάλες) με μια αίθουσα έκθεσης στο ισόγειο και μια δεύτερη αίθουσα έκθεσης στον τελευταίο όροφο δίπλα στην τεράστια ταράτσα, η οποία είναι χρησιμοποιείται συχνά για υπαίθριες συναυλίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
There are also religious, educational and administrative records and individual folders of great personalities like Kolokotronis, J. Makriyannis, I. Kapodistrias and Miaoulis.
Υπάρχουν επίσης θρησκευτικά, εκπαιδευτικά και διοικητικά αρχεία και ατομικοί φάκελοι μεγάλων προσωπικοτήτων όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Ι. Μακρυγιάννης, ο Ι. Καποδίστριας και ο Μιαούλης.
Museum of History and Archives. Are displayed exhibits from the wars and it runs a picture-gallery and are displayed heirlooms and souvenirs from the Greek Revolution.
Μουσείο Ιστορίας και Αρχείων. Υπάρχουν εκθέματα από τους πολέμους. Επίσης μια γκαλερί με εικόνες και εκτίθενται κειμήλια και αναμνηστικά από την Ελληνική Επανάσταση.
Among others, the following stand out: The Great Harta ("Great Charter") of Rigas Fereos, designed by the great Greek visionary and printed in Vienna in 1793.
Μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν: Η Μεγάλη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου, φιλοτεχνημένη από το μεγάλο Έλληνα οραματιστή και τυπωμένη στη Βιέννη το 1793.
Phivos Nicolaides impressed by the well-known Great Harta ("Great Charter") of Rigas Fereos, hanging next to the entrance of the historical documents room.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης εντυπωσιασμένος με τη πολύ γνωστή Μεγάλη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου, που κρέμεται στο τοίχο, δεξιά της εισόδου, της αίθουσας ιστορικών εγγράφων.
The museum visit is not just a visual spectacle; it’s an immersive educational experience. The detailed descriptions and interactive displays provide a wealth of information that enhances our understanding of various subjects.
Η επίσκεψη στο μουσείο δεν είναι απλώς ένα οπτικό θέαμα. Είναι μια καθηλωτική εκπαιδευτική εμπειρία. Οι λεπτομερείς περιγραφές και οι διαδραστικές οθόνες παρέχουν πληθώρα πληροφοριών που βελτιώνουν την κατανόησή μας για διάφορα θέματα.
The archives include educational, administrative and religious archives, manuscripts from the Greek Revolution, old books, map, and others.
Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά, διοικητικά και θρησκευτικά αρχεία, χειρόγραφα από την Ελληνική Επανάσταση, παλιά βιβλία, χάρτες και άλλα.
The exhibits are a fascinating blend of history, and culture. From old artifacts to historical documents, every object tells a story.
Τα εκθέματα είναι ένα συναρπαστικό μείγμα ιστορίας και πολιτισμού. Από παλιά αντικείμενα μέχρι ιστορικά έγγραφα, κάθε αντικείμενο λέει μια ιστορία.
Each exhibit is a piece of the puzzle that helps us understand our past and how it shapes our present.
Κάθε έκθεμα είναι ένα κομμάτι του παζλ που μας βοηθά να κατανοήσουμε το παρελθόν μας και πώς αυτό διαμορφώνει το παρόν μας.
The archive of the Hydra Community, other state archives, private collections and personal archives, offer a treasure trove of data concerning Hydra and the wider Greek history in the chronological period from the 18th to the 20th century.
Το αρχείο της Κοινότητας Ύδρας, άλλα κρατικά αρχεία, ιδιωτικές συλλογές και προσωπικά αρχεία, προσφέρουν ένα θησαυρό δεδομένων για την Ύδρα και την ευρύτερη ελληνική ιστορία στη χρονολογική περίοδο από τον 18ο έως τον 20ο αιώνα.
One of the most prized possessions of the museum is the decorated, silver urn that contains the embalmed heart of Admiral Andreas Miaoulis!
Ένα από τα πιο πολύτιμα υπάρχοντα του μουσείου είναι η διακοσμημένη, ασημένια λάρνακα που περιέχει την ταριχευμένη καρδιά του ναυάρχου Ανδρέα Μ
ιαούλη!
Popi Nicolaides is touched by the urn that contains the actual heart of the island's hero Admiral Miaoulis!
Η Πόπη Νικολαΐδου είναι συγκινημένη από την τεφροδόχο που περιέχει την καρδιά του ήρωα του νησιού, ναυάρχου Μιαούλη!
"Most honourable of all", the silver urn with the embalmed heart of admiral Andreas Miaoulis.
«Μέγιστη τιμή όλων», η ασημένια λάρνακα με την ταριχευμένη καρδιά του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη.

Dedicated to Andreas Miaoulis. Personal belongings.
Αφιέρωμα στον Ανδρέα Μιαούλη. Προσωπικά αντικείμενα.
Panourgias Panourgias (1767-1834), was a Greek revolutionary who fought in the Greek War of Independence.
Πανουργιάς Πανουργιάς (1767-1834) ήταν κλεφτοαρματολός και αγωνιστήςτου Εικοσιένα. Μια από τις αγνότερες μορφές του Αγώνα.
Weapons of Fighter Panourgias. Silver Yatagan complete with scabbard, short. broad and curved Ottoman sabre. The sword and his medal.
Τα όπλα του Αγωνιστή Πανουργιά. Ασημένιο Γιαταγάνι, με το θηκάρι του κοντό, πλατύ λαο κυρτό οθωμανικό σπαθί. Το ξίφος και το μετάλλιο του.

A separate section with mementoes of the intrepid admiral Pavlos Kountouriotis that sealed through his brave spirit the naval and political history of the 20th century.
Μια ξεχωριστή ενότητα με αναμνηστικά του ατρόμητου ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη που σφράγισε με το γενναίο πνεύμα του τη ναυτική και πολιτική ιστορία του 20ου αιώνα.

In the rooms of the first floor, a wonderful Historical Gallery has been set up with works by great Greek and foreign painters, mainly oil paintings but also watercolors depicting ships of the Battle.
Στις αίθουσες του ορόφου έχει διαμορφωθεί θαυμάσια Iστορική Πινακοθήκη με έργα μεγάλων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, κυρίως ελαιογραφίες αλλά και υδατογραφίες με απεικονίσεις πλοίων του Αγώνα.

The museum exhibits great paintings of the 19th century and a number of relics from the 1821 Campaign.
Στο μουσείο εκτίθενται σπουδαία έργα ζωγραφικής του 19ου αιώνα και πλήθος αντικειμένων-κειμηλίων από τον Αγώνα του 1821.
Painting played an important role in the island and due to the large number of projects there, a hall was formed into Historical Gallery. This consists of three (3) sections: 1) ship portraits, 2) map collection and 3) portraits, most of them oil paintings, of historical figures such as Emmanuel Tombazis, Andreas Miaoulis and Helen Krieza.
Η ζωγραφική έπαιξε σημαντικό ρόλο στο νησί και λόγω του μεγάλου αριθμού έργων εκεί, μια αίθουσα διαμορφώθηκε σε Ιστορική Πινακοθήκη. Αποτελείται από τρεις (3) ενότητες: 1) πορτρέτα πλοίων, 2) συλλογή χαρτών και 3) πορτρέτα, τα περισσότερα ελαιογραφίες, ιστορικών προσώπων όπως ο Εμμανουήλ Τομπάζης, ο Ανδρέας Μιαούλης και η Ελένη Κριεζά.
 
An impressive array of swords, clothing, replica ships and portraits from the period.
Μια εντυπωσιακή σειρά από σπαθιά, ρούχα, αντίγραφα πλοίων και πορτρέτα της περιόδου.
In the revolution of 1821 primitive weapons were used that required physical strength from their operators. These weapons were made in Greece and depending on the economic status of the owner, the armament was decorated with steel, copper, gold, silver, mother of pearl and precious stones. Precious stones decorated the handles of rifles and swords.
Στην επανάσταση του 1821 χρησιμοποιήθηκαν όπλα πρωτόγονα που απαιτούσαν σωματική ρώμη από τους χειριστές τους. Αυτά τα όπλα φτιάχνονταν στην Ελλάδα και ανάλογα την οικονομική κατάσταση του κατόχου διακοσμούνταν ο οπλισμός με χάλυβα, χαλκό, χρυσό, ασήμι, φίλντισι και πολύτιμες πέτρες. Οι πολύτιμες πέτρες διακοσμούσαν λαβές τουφεκιών και σπαθιών.
The exhibits are spread over two floors comprising a panorama of the contribution of Hydra in modern Greek history.
Τα εκθέματα εκτείνονται σε δύο ορόφους και αποτελούν ένα πανόραμα της συμβολής της Ύδρας στη σύγχρονη ελληνική ιστορία.
Eyeglass made of bronze and glass lences. Eyeglass of the firebrand Georgios Theocharis. Bronze and glass lenses. It bears the inscription: Dollond - London - Day or Night.
Κανοκυάλι με ορειχάλκινα μετταλικά μέρη και γυάλλινους φακούς. Το κανοκυάλι του πυρπολητή Γεωργίου Θεοχάρη.Ορείχαλκος και γυάλινοι φακοί. Φέρει εγχάρακτη επιγραφή: Dollond - London - Day or Night.
Small chest for jwewlry saving of the Admiral Saranto Fotias family. Middle of 19th century. Plame Honorary circular medal with the initials of the Russian Emperor Nicholas the 1st . It was awarded to Hidriot Admiral Sarantos Fotias in 1854.
Κιβώτιο για τη φύλαξη τιμαλφών της οικογένειας του Ναυάρχου Σαράντου Φωτιά. Μέσα του 19ου αιώνα. Τιμητικό κυκλικό διάσημο με τα αρχικά του Ρώσου Αυτοκράτορα Νικόλαου Α΄. Απονεμήθηκε στον Υδραίο Ναύαρχο Σαράντη Φωτιά το 1854.

Porcelain plates which portray the kings of Greece. The first depicts the marriage of King George A' with the Queen Olga (15/27 October 1867)
Πιάτα πορσελάνης της εποχής που αποκεινίζουν τους βασιλείς της Ελλάδας. Στο πρώτο απεικονίζεται ο γάμος του Βασιλέα Γεωργίου Α' με την βασίλισσα Όλγα (15/27 Οκτωβρίου 1867).

Violing stradivarious of 1724, a present of the Heliotis family.
Βιολί στρατιβάριους του 1724, δώρο συγγενεών της οικογένειας Χελιώτη.
Hydra costumes of the time, maps, navigational instruments, cannons, wood carvings of prows and acrostoli of ships, construction models and lithographs of ships of the Battle, etc.
Υδραϊκές φορεσιές της εποχής, χάρτες, όργανα ναυσιπλοΐας, κανόνια, ξυλόγλυπτα ακρόπρωρα και ακροστόλια πλοίων, κατασκευαστικά ομοιώματα και λιθογραφίες πλοίων του Αγώνα κ.λπ.
On the walls of the stairwell, which leads to the first floor, portraits of Hydra fighters, created by well-known painters such as Panagiotis Tetsis and Demosthenes Kokkinidis, are displayed.
Στους τοίχους του κλιμακοστασίου, που οδηγεί στον όροφο, εκτίθενται προσωπογραφίες Υδραίων αγωνιστών, φιλοτεχνημένες από γνωστούς ζωγράφους, όπως ο Παναγιώτης Τέτσης και ο Δημοσθένης Κοκκινίδης.

In the exhibition space of the IAMY, representative samples of historical documents of the 18th-19th centuries are also exhibited from the approximately 18,000 primary archival documents that belong to its collection.
Στο εκθεσιακό χώρο του ΙΑΜΥ εκτίθενται επίσης αντιπροσωπευτικά δείγματα ιστορικών εγγράφων του 18ου-19ου αιώνα από τα 18.000 περίπου πρωτογενή αρχειακά τεκμήρια που ανήκουν στη συλλογή του.
The museum is a particularly good place to visit if you are researching the history of Hydra and how it contributed to the development of modern Greece.
Το μουσείο είναι ένα ιδιαίτερα καλό μέρος για να επισκεφθείτε εάν ερευνάτε την ιστορία της Ύδρας και πώς συνέβαλε στην ανάπτυξη της σύγχρονης Ελλάδας.

Hydra contributed to the Nation by giving to Greece one President, five Prime Ministers and Ministers.
Η Ύδρα συνέβαλε στο Ελληνικό Έθνος με έναν Πρόεδρο, πέντε πρωθυπουργούς και υπουργούς.

When you are here, you realize that your thoughts move somewhat differently. You become more introspective. You begin to have a stronger sense of how big and powerful this small island was.
Όταν βρίσκεσαι εδώ, συνειδητοποιείς ότι οι σκέψεις σου κινούνται κάπως διαφορετικά. Γίνεσαι πιο εσωστρεφής. Αρχίζετε να έχετε μια ισχυρότερη αίσθηση του πόσο μεγάλο και ισχυρό ήταν αυτό το μικρό νησί.
During the struggle of the 1821 revolution, Hydra together with Spetses and Psara played an important role, due to the great naval power they possessed. In the Revolution of 1821 Hydra had 186 ships.
Κατά τον αγώνα της επανάστασης του 1821 η Ύδρα μαζί με τις Σπέτσες και τα Ψαρά έπαιξαν σημαντικό ρόλο, λόγω της μεγάλης ναυτικής δύναμης που διέθεταν. Στην Επανάσταση του 1821 η Ύδρα διέθετε 186 πλοία.
Important maritime history and tradition.
Έχει σημαντική ναυτική ιστορία και παράδοση.
A journey through time, and a learning experience like no other. It is an enriching activity that broadens our perspective, enriches our knowledge, and fuels our curiosity.
Ένα ταξίδι στο χρόνο, και μια μαθησιακή εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Είναι μια εμπλουτιστική δραστηριότητα που διευρύνει την προοπτική μας, εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και τροφοδοτεί την περιέργειά μας.
A visit to the Historical Archive Museum of Hydra is a fascinating journey through History. Collection of coins of different periods.
Μια επίσκεψη στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Ιστορία. Συλλογή νομισμάτων διαφόρων εποχών.

Sigil of the patriarch Gregory E' Lead seal confirmation in parchment which describes and validates the privileges given by the Patriarchate of Constantinople in stavropegi patriarch Monastery of the Dormition of Holy Virgin in the year 1797.
Σιπάλιον του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε' Νιλυβδόπουλο χειρίγραφο σε περγαμηνή στο οποίο περιγράφονται και επικυρώνονται τα προνόμια που δόθηκαν στη σταυτοπηγιακή πατριαρχική Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ύδρας κατά το έτος 1797.
Gregory V΄ was Ecumenical Patriarch of Constantinople from 1797 to 1798, from 1806 to 1808, and from 1818 to 1821.
Ο Γρηγόριος Ε΄ (1746 - 1821) διετέλεσε τρεις φορές Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, (1797-1798, 1806-1808 και 1818-1821).

An impressive photographic archive of island with its great maritime tradition and history, which still moves visitors today.
Ένα εντυπωσιακό φωτογραφικό αρχείο του νησιού με τη μεγάλη ναυτική παράδοση και ιστορία, που συγκινεί τούς επισκέπτες και σήμερα.
A visit to a museum is always an enriching and enlightening experience. It offers a glimpse into the past, helping us understand our history and culture.
Η επίσκεψη σε ένα μουσείο είναι πάντα μια εμπλουτιστική και διαφωτιστική εμπειρία. Προσφέρει μια ματιά στο παρελθόν, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε την ιστορία και τον πολιτισμό μας.

No comments: